Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sã n wẽ kʋɩleng tɩ biig pake

D sã n wẽ kʋɩleng tɩ biig pake

Koɛɛgã mooneg sasa, d sã n wẽ kʋɩleng tɩ biig pake, d tog n sok-a-la a roagdbã sã n beeme. Woto wilgdame tɩ d nanda b zu-sobendã. (Yel. 6:20) Biigã sã n yeel tɩ d kẽ, d pa tog n sak ye. A roagdbã sã n pa tar sẽk bɩ b sã n yiime, d tog n lebg n waa wakat a to.

Baa biigã yʋʋm sã n taa 15 n digd 19, d tog n soka a roagdbã sã n beeme. B sã n ka be bɩ b pa tar sẽka, d tõe n sok-a lame n ges a roagdbã sã n kõ-a-la sor t’a tõe n deeg sebr n yõd n karme. A sã n tara sore, bɩ d kõ-a sebr wall d wilg-a tõnd sitã sẽn yaa jw.org.

D sã n lebg n na n tɩ kaag biig sẽn yeel t’a rat n bãng n paasame, d tog n soka a roagdbã yelle, n bao n sõs ne-ba. Rẽ d paamd n wilg-b-la d waoongã võore, la d wilg-b me tɩ Biiblã tara sagls sẽn tõe n sõng zak rãmba. (Yɩɩn. 119:86, 138) D sã n wilg tɩ d waoogda biigã roagdba, na n kɩtame tɩ b pẽg-do, tõeeme me n kõ-d weer tɩ d tõog n moon zakã nebã koɛɛgã.—1 Pɩy. 2:12.