Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 142-150

A Zeova yaa kãsenga, la zemsame t’a reeg pẽgrã fãa

A Zeova yaa kãsenga, la zemsame t’a reeg pẽgrã fãa

145:1-5

A Davɩɩd sẽn bãng t’a Zeova kãosengã ka tar tɛkã kɩtame t’a pẽg-a wakat fãa.

145:10-12

Wa a Davɩɩde, neb nins sẽn tũud a Zeova ne b sũy fãa wã me nong n gomda a tʋʋm-kãsemsã yelle.

145:14

A Davɩɩd ra kɩsa sɩd t’a Zeova ratame n ges neb nins sẽn tũud-a wã yelle, la t’a tara tõog n tõe n maan rẽ.