Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D bool nebã tɩ b wa tigissã

D paas d koe-moonegã minim: D bool nebã tɩ b wa tigissã

SAGLGÃ YÕODO: Tigissã sasa, d paamdame n yɩɩnd n pẽgd a Zeova la d waoogd-a. (Yɩɩn. 149:1) D leb n paamdame tɩ b wilg-d d sẽn tõe n maan a Zeova raabã to-to. (Yɩɩn. 143:10) Naoor wʋsgo, neb nins sẽn sakd n kelgd koɛɛgã la Biibl karen-biisã sã n sɩng tigissã waoongo, sõng-b lame tɩ b bɩɩs b tẽebã.

AD D SẼN TÕE N MAAN DẼ TO-TO: