Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sã n wa zãmsd Biiblã ne neda, bɩ d gũus ne manesem kẽere

D sã n wa zãmsd Biiblã ne neda, bɩ d gũus ne manesem kẽere

D ra gomd wʋsg ye: D ra tags tɩ yaa tɩlɛ tɩ d bilg karen-biigã bũmb fãa ye. A Zeezi ra sokda nebã sogsgo, n na n sõng-b tɩ b tagse, n bãng b sẽn segd n maanega. (Mat. 17:24-27) D sã n sokd sogsgo, na n kɩtame tɩ zãmsgã tall yamleoogo, la sõng-d tɩ d bãng karen-biigã sã n wʋma a võore, la a sã n tẽedame. (be 253 s. a 3-4) D sã n sok sokre, bɩ d maag d yĩng t’a leoke. A sã n leok tɩ pa zemse, bɩ d ra togs-a leoorã ye. D leb n sok-a sogsg a taab n sõng-a t’a bãnge. (be 238 s. a 1-2) D sã n wa wilgd karen-biigã bõn-paalle, bɩ d maag d yĩng n gom t’a tõog n wʋm a võore.—be 230 s. a 4.

D ra maan tɩ zãmsgã yɩ toog ye: D gũus n da togs-a bũmb nins fãa d sẽn mi zãmsgã zug ye. (Zã 16:12) D sõs sullã sẽn gomd bũmb ning yellã bala. (be 226 s. a 4-5) D sã n gom bũmb a taab yelle, baa tar yõod wʋsgo, tõe n kɩtame t’a sẽn zãmsã pa pa a yamẽ wã ye. (be 235 s. a 3) Karen-biigã sã n wʋm sullã sẽn gomd bũmb ningã võore, bɩ d kẽng ne sull ning sẽn pʋgdã.

D ra maan rok-m-zugẽ ye: D sẽn dat yaa zãmsgã kẽ karen-biigã sũuri, la pa d we n zãms bal ye. (Luk 24:32) Wẽnnaam Gomdã tara pãnga. Rẽ n so tɩ d segd n sõng-a t’a bãng vɛrse nins sẽn tar pãng zãmsgã pʋgẽ wã. (2 Kor. 10:4; Ebre. 4:12) D rɩkd makr sẽn yaa nana. (be 245 s. a 2-4) D tags karen-biigã sẽn maood ne yɛl ninsã, la a sẽn tẽed bũmb ninsã yelle, n maan tɩ zãmsgã zems ne-a. D tõe n mi n sok-a-la sogsgo. Wala makre: “Fo tagsg yaa wãn ne fo sẽn bãng bũmb ningã?” “D sẽn zãms bũmb ningã sõngda tõnd tɩ d bãng bõe a Zeova zugu?” “Fo sã n tũ fo sẽn zãms bũmb ningã wãn to la tõe n naf foo?”—be 238 s. a 3-5; 259 s. a 1