Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

 D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ | YƖƖN-SÕAMYÃ 135-141

A Zeova naana tõnd tɩ d tar ra-sãnde

A Zeova naana tõnd tɩ d tar ra-sãnde

A Davɩɩd maaga a yĩng n bʋgs bũmb nins Wẽnnaam sẽn naanã zugu, n bãng t’a ka to ye. A vɩɩmã tõre, a sak n maana a Zeova raabã ne a sũur fãa.

139:14

A Davɩɩd sã n da tags a Zeova sẽn naanã zugu, kɩtdame t’a rat n pẽg-a:

  • “Mam pʋʋsda yãmb barka, bala, yãmb naana maam tɩ m tar ra-sãnde.”

139:15

  • “Mam yĩngã ka tar bũmb sẽn solg ne yãmb ye. Yãmb naana maam zĩ-soalgdgẽ. Yãmb wʋga maam tẽn-gãongã zĩ-zulumsẽ wã.”

139:16

  • “Mam sẽn wa n nan ka tar naande, yãmb dag n nee maam. Mam dasmã fãa rag n zoe n gʋlsa yãmb sebrẽ wã.”