Ges-y sẽn be pʋgẽ wã

Ges-y sẽn be sebrã pʋgẽ

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

GŨUSG GASGÃ

Sokre: Tõnd fãa mi n data belsgo. Ãnd nengẽ la d tõe n paam belsgo?

Vɛrse: 2 Kor. 1:3, 4

Sebrã kãabgo: Seb-kãngã wilgda bũmb ning Wẽnnaam sẽn maand n belsd tõndo.

GŨUSG GASGÃ (yaoolem seb-nengã)

Sokre: Neb kẽer tẽedame tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaa bũmb sẽn be ned fãa sũurẽ. Sãnda tagsdame tɩ yaa rĩung ninsaalbã sẽn na n lugli, tɩ laafɩ la bãan zĩnd dũniyã gill zugu. La yãmba?

Vɛrse: Dãn. 2:44

Sebrã kãabgo: Biiblã wilgdame tɩ Wẽnnaam Rĩungã yaa goosneemã sẽn sɩd be. Seb-kãngã wilgda bũmb a taab Biiblã sẽn yet Wẽnnaam Rĩungã wɛɛngẽ.

D WILG NEBÃ BŨMB BIIBLÃ SẼN YETE

Sokre: Bõe n wilgd tɩ tõnd yell paka Wẽnnaam?

Vɛrse: 1 Pɩy. 5:7

Biiblã sẽn yete: Wẽnnaam yetame tɩ d pʋʋs-a, bala tõnd yell pak-a lame.

GƲLS-Y Y SẼN DAT N KÃAB SƐBÃ TO-TO

Tik-y makr ning b sẽn kõ wã, n gʋls y sẽn dat n kãab sɛbã to-to