Koe-moond sẽn sõsd ne pag ne a bi-pugla, Bẽngal oksɩdãntall, Ẽnd soolmẽ wã

KIRIS-NEBÃ VƖƖM LA B TƲƲMA: TIGISSÃ NA-KẼNDRE Bõn-bɩʋʋngo 2016

Y sẽn tõe n kãab sɛbã to-to

Ad-y y sẽn tõe n yeel n kãab Gũusg Gasgã, la y sẽn tõe n wilg ned bũmb Biiblã sẽn yete, tɩ d tõe n kɩs sɩd tɩ Wẽnnaam geta tõnd yelle. Gʋls-y y sẽn dat n kãab sɛbã to-to.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

D kẽnd wa sẽn zems a Zeova tõogã

Kẽnd wa sẽn zems a Zeova tõogã rat n yeelame tɩ bõe? Sẽn gʋls-a yɩɩll 119 soabã kõo tõnd mak-sõngo.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sã n wẽ kʋɩleng tɩ biig pake

D sẽn tõe n maane, la d wilg tɩ d waoogda biig roagdba.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

Mam sõngr yita a Zeova nengẽ

Yɩɩn-sõamyã 121 wilgda a Zeova sẽn kogend a nebã to-to.

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova naana tõnd tɩ d tar ra-sãnde

Yɩɩll 139 soabã pʋgẽ, a Davɩɩd pẽgda a Zeova, a sẽn naan bũmb nins tɩ sek yɛɛsgã yĩnga.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D sã n wa zãmsd Biiblã ne neda, bɩ d gũus ne manesem kẽere

D sã n dat tɩ zãmsg kẽ Biiblã karen-biisã sũyẽ, bõe la d pa segd n maane?

D SẼN BÃNG BIIBLÃ KARENG PƲGẼ

A Zeova yaa kãsenga, la zemsame t’a reeg pẽgrã fãa

Yɩɩn-sõamyã 145 wilgda a Davɩɩd manesem sẽn yɩ to-to, a sẽn bãng t’a Zeova geta neb nins sẽn tũud-b yẽ wã yell sõma wã.

D WILG TƖ D YAA KIRIS-NEB HAKƖƖKA

D paas d koe-moonegã minim: D bool nebã tɩ b wa tigissã

Naoor wʋsgo, neb nins sẽn sakd n kelgd koɛɛgã la Biibl karen-biisã sã n sɩng tigissã waoongo, sõng-b lame tɩ b bɩɩs b tẽebã