Ziid 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1125

  • Pʋʋsem (1, 2)

  • Zirẽ-be-karen-saam-dãmbã bʋʋdã kaoob pa na n vaal ye (3-16)

    • A Mikayɛll ne Sʋɩtãanã no-koeemdã (9)

    • A Enok bãngr-gomdã (14, 15)

  • Kell-y n pa-y Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ (17-23)

  • Kõ-y Wẽnnaam ziiri (24, 25)

 Maam a Ziid sẽn yaa a Zeezi Kirist yamba, n yaa a Zak ba-biigã n gʋls seb-kãngã n tool neb nins tõnd Ba a Wẽnnaam sẽn bool la b nongẽ wã, b rãmb nins b sẽn kogl a Zeezi Kirist yĩngã:  Bɩ Wẽnnaam nimbãan-zoeerã, b laafɩ wã la b nonglmã zĩnd yãmb zut wʋsgo.  M nin-nongdse, baa mam sẽn da maand m sẽn tõe fãa n na n gʋls yãmb fãagr ning d sẽn naag taab n tarẽ wã wɛɛngẽ wã, mam mikame tɩ yaa tɩlɛ tɩ m gʋls n sagl yãmb tɩ y wɩsg y mens n zab tẽebã yĩnga, tẽeb ning b sẽn sõng Wẽnnaam nebã tɩ b paam vugr wakat fãa yĩngã.  Bũmb ning sẽn kɩt tɩ m gʋlsd yãmbã yaa tɩ rap kẽer n soos n kẽ yãmb sʋka, la sɩbgr ning b sẽn na n paamã bee Gʋls-sõamyã pʋgẽ hal daar zãra. Bãmb yaa wẽn-kɩɩsdb sẽn tũnugd ne tõnd Wẽnnaamã barkã* n pademd n tʋmd nin-yoolem* tʋʋma, la sẽn pa maand sɩd ne a Zeezi Kirist sẽn yaa tõnd soaal-yɛng la d Zu-soabã ye.  Baa yãmb sẽn mi bõn-kãensa fãa sõma wã, m dat n tẽeg-y lame t’a Zeova* sẽn fãag neb n yiis Ezɩpt tẽngã, b wa n sãama sẽn pa tall-b tẽebã.  La malɛgs nins sẽn ka pa zĩig ning b sẽn da be wã, n yi n bas zĩig ning sẽn zems ne-bã, Wẽnnaam balg-b-la wakat fãa yĩng lik bida pʋgẽ, n gũud bʋʋdã kaoob daar sẽn yaa ra-kãsengã.  Sodom la Gomoor n paas b tẽn-kɩremsã neb me sẽn yo* tɩ loog nugu, la b sak b yĩnsã tʋls-wẽns n maan wɩɩbdã, b sãama bãmb ne bugum sẽn pa kiidi, tɩ b yaa keoogr tõnd yĩnga.  Baa ne rẽ, nin-kãensã me tara mag-bɛda. B rẽgemda b taabã yĩnsi, n paoogd sẽn tar-b zu-sobendã, la b gomd sẽn tar-b ziirã wẽnga.  La baa malɛgsã naab a Mikayɛll sẽn wa n zabd ne Sʋɩtãanã,* n wẽed no-koeemd ne-a a Moyiiz kũumã poorẽ wã, a ka saag n gom n paoog-a ye. A yeelame yaa: “M bas-f-la ne a Zeova.”* 10  La nin-kãensã gomd n paoogda bũmb nins fãa b sẽn pa wʋmd b võor sõma wã. La bũmb nins fãa b sẽn wʋmd b võor wa rũms sẽn pa tõe n tagsã wɛɛngẽ, b ket n dẽgemda b mense. 11  Rat bɩ tall-ba. Bala, b rɩka a Kayẽ sorã, la b fõr n kẽ a Balaam tudgrã pʋgẽ yaood yĩnga. Bãmb gomda a Koore kɩɩsg goamã buudu. Yaa rẽ yĩng la b sẽn na n sãam wa yẽ wã. 12  Yãmb nonglem tigã sasa, nin-kãens yaa wa kug-bɛd sẽn be koom tẽngre,* n naagd yãmb n dɩt n tɩgda. B yaa pe-kɩɩmb sẽn dɩlgd b mens n pa zoet yãnde, n yaa wa sawat sẽn pa tar koom tɩ sobg rɩkd-b n kẽnd ka la ka. B yaa wa tɩɩs sẽn ka womd biis b womb wakate, sẽn ki zãnga,* la sẽn vigs n lʋɩ. 13  Bãmb wõnda wa mogrã ko-wiis sẽn yikd ne pãnga, tɩ b yãndã pukd wa ko-puudu. B yaa wa ãds sẽn gõod yaare, tɩ b na n lob-b lik bida pʋgẽ wakat sẽn kõn sa yĩnga. 14  A Enok sẽn yaa d yaab a yopoe-n-soab sẽn sɩng ne a Ãdmã togsa bãngr-gomd bãmb yĩng me n yeele: “Ges-y-yã! A Zeova* waa ne b malɛg-sõamyã ka tɛkã, 15  n na n kao nebã fãa bʋʋdo, la b ning wẽn-kɩɩsdbã fãa taale, tʋʋm-wẽns nins b sẽn kɩɩs Wẽnnaam n tʋmã yĩnga, la gom-yood nins yel-wẽn-maandbã sẽn gom n paoog Wẽnnaamã yĩnga.” 16  Nin-kãensã yaa neb sẽn nong yẽgengo, n yaa neb sũy sẽn pa noom ne b yɛlã sẽn yaa to-to wã, la sẽn sakd b yĩnsã ratem. B noyã gomda gom-bɛda, la b belgd b taabã ne no-noom goam bãmb mensã nafr yĩnga. 17  La sã n yaa ne yãmba, m nin-nongdse, tẽeg-y bũmb nins tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist tʋm-tʋmdbã sẽn pĩnd n togsã. 18  B ra wae n yeta yãmb yaa: “Yaoolem wakatã, nin-yaandb n na n zĩndi, n sakd b mensã tʋls-wẽnsã.” 19  Bãmb la sẽn wat ne welsgã. B yaa wa rũmsi, n pa tar Wẽnnaam vʋʋsem sõngã ye. 20  La m nin-nongdse, bɩ yãmb nang pãng ne tẽeb ning y sẽn tar tɩ yaa sõng wʋsgã, la y pʋʋsd ne vʋʋsem sõngã pãnga, 21  n tõog n kell n pa Wẽnnaam nonglmã pʋgẽ, la y gũ tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist nimbãan-zoeerã sẽn na n kɩt tɩ y paam vɩɩm sẽn ka sɛtã. 22  Sẽn paase, kell-y n zoe-y neb kẽer yam sẽn yuusdã nimbãanega. 23  Bɩ y yɩ tao-tao n sõng-b tɩ b põs sãoongã.* Kell-y n zoe-y neb a taabã nimbãanega, la y maan dẽ ne gũusgu, sẽn na yɩl tɩ b yel-wẽnã ra wa mad-y ye. Kisg-y b yel-wẽnã. 24  Bɩ Wẽnnaam ning sẽn tõe n kogl yãmb tɩ y ra wa lak n lʋɩ wã, soab ning sẽn tõe n kɩt tɩ y kell n yɩ neb sẽn pa tar zang bãmb sẽn tar ziirã taoor ne sũ-no-kãsengã, 25  Wẽnnaam-yɛngã sẽn fãag tõnd d Zu-soab a Zeezi Kirist maasem yĩngã paam ziiri, naam, pãng la tõog wakat sẽn looge, masã, la wakat sẽn kõn sa. Ãmiina.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “ned sẽn tʋmd tʋʋm-wẽns n pa zoet yãnde.” Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Kug-bɛd sẽn be koom tẽngr tõe n sãama koom-koglgo, wall pogl ned sẽn deemd koomã, pa rẽ bɩ n kʋ-a menga.
Gɛrk, “sẽn ki naoor a yiibu.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “yiis-b bugmẽ wã.”