Zak 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1127

 • Pʋʋsem (1)

 • Tõog-toog wata ne sũ-noogo (2-15)

  • Tẽeb sẽn paam makr tara pãnga (3)

  • Kell-y n kos-y ne tẽebo (5-8)

  • Ratem wata ne yel-wẽnd la ne kũum (14, 15)

 • Kũun sẽn yaa sõma buud fãa yita yĩngri (16-18)

 • Gomdã kelgr la a sakre (19-25)

  • Ned sẽn get nen-gɛtg pʋgẽ (23, 24)

 • Wẽn-tũudum sẽn yaa yɩlemd la sẽn pa tar rẽoko (26, 27)

1  Maam a Zak sẽn yaa Wẽnnaam yamba, la Zu-soab a Zeezi Kirist yambã n gʋls seb-kãngã n tool buud piig la a yiibã sẽn sãeegã: Reeg-y m pʋʋsem!  M saam-biisi, yãmb sã n wa paamd zu-loees toɛy-toɛy bɩ y kɩdem sũ-noogo,  y sẽn mi tɩ y tẽebã sẽn paam makr woto wã wata ne tõog-toogã yĩnga.  La bɩ tõog-toog tʋm a tʋʋmd n baas tɩ yãmb pid zãnga, n yɩ sõma bũmb fãa pʋgẽ, tɩ baa fʋɩ ra paoog-y ye.  Woto wã, ned sã n be yãmb sʋkã tɩ yam paoog-a bɩ a kell n kos Wẽnnaam tɩ b na n kõ-a lame. Bala b kõta nebã fãa ne yamleoog n pa ningd taal ye.  Bɩ a kell n kos ne tẽebo, la a ra maan sãmbs baa bilf ye. Bala ned ning sẽn maand sãmbs yaa wa mogrã ko-pemd sobgã sẽn zẽkd t’a lengdẽ wã.  Bɩ nin-kãng ra tags t’a na n paama bũmb a Zeova* nengẽ ye.  A yaa ned yam sẽn yuusdi, la sẽn toeemd a yɛlã wakat fãa.  La bɩ saam-biig ning sẽn yaa naong soabã kɩdem sũ-noog* b sẽn zẽk-a wã yĩnga, 10  tɩ sẽn yaa-a rakãagrã kɩdem sũ-noog b sẽn sik-a wã yĩnga. Bala a na n menema wa tɩ-puug sẽn be weoogẽ. 11  Wĩntoogã zẽkdame t’a tʋʋlmã wẽed tɩɩgã n kɩt t’a zelgdẽ t’a puugã belg n lʋɩ, t’a neermã menemdẽ. Woto me, rakãagrã na n menema a tʋʋmã pʋgẽ. 12  Sũ-noog soab la ned ning sẽn tõogd toog zu-loees sasa, bala a sẽn lebg ned sẽn tat Wẽnnaam yamã, a na n paama vɩɩm maanfã a Zeova* sẽn pʋlem neb nins sẽn nong bãmb wakat fãa wã. 13  Ned sã n wa paam zu-loɛɛg bɩ a ra yeele: “Yaa Wẽnnaam n makd maam.” Bala ned pa tõe n mak Wẽnnaam tɩ b maan wẽnga, la Wẽnnaam me pa makd ned t’a maan wẽng ye. 14  Ned kam fãa paamda makr a mengã ratem sẽn tusd-a la a belgd-a* wã yĩnga. 15  La ratmã sã n wa rɩk pʋga, a rogda yel-wẽnde. La yel-wẽndã sã n maan n sa, a wata ne kũum. 16  M saam-bi-nongdse, ra belg-y y mens ye. 17  Kũun sẽn yaa sõma buud fãa, la kũun sẽn zems zãng buud fãa yita yĩngri, yĩngr vẽenem Ba wã nengẽ n sigda. Bãmb pa tekde, la b pa toeemd wa maasem sẽn kẽndã ye. 18  Yɩɩ bãmb daabã yĩng la b rog tõnd ne sɩdã gomdã maasem, sẽn na yɩl tɩ tõnd lebg b bõn-naandsã dẽenem biisi. 19  M saam-bi-nongdse, bãng-y bõn-kãngã: Ned buud fãa segd n wɩnga ne kelgre, la a maag ne goama, la a maag ne sũ-yikri, 20  bala ninsaal sũ-yikr pa wat ne sẽn yaa tɩrg Wẽnnaam nifẽ ye. 21  Woto wã, bɩ y bas rẽgd buud fãa la wẽnem buud fãa, la y tall sũ-bʋgsem n sak tɩ b ning Wẽnnaam gomdã sẽn tõe n fãag yãmbã* y sũyã pʋsẽ. 22  La bɩ y yɩ Wẽnnaam gomdã sakdba, la y ra yɩ a kɛlgdb bala, n belgd y mens ne tagsa sẽn pa sɩd ye. 23  Bala ned sã n yaa gomdã kɛlgd la a pa a sakda, yẽ soab yaa wa ned sẽn get a nengã nen-gɛtg pʋgẽ. 24  A geta a meng la a kẽng n looge. La tao-tao bala a yĩmda a sẽn yaa to-to wã. 25  La ned ning sẽn maagd a yĩng n get tõog ning sẽn zems zãngã sẽn yaa lohorem tõogã pʋgẽ, la a ket n get-a lebga gomdã sakda, n pa ned sẽn kelgd n yĩmdẽ ye. La a na n paama sũ-noog bũmb ning a sẽn maandã pʋgẽ. 26  Ned sã n tagsdẽ t’a tũuda Wẽnnaam* la a yaool n pa tõe a zɩlemde* a belgda a menga, la a Wẽnnaamã tũub yaa zaalem. 27  Ad wẽn-tũudum* ning sẽn yaa yɩlemde, la sẽn pa tar rẽok tõnd Wẽnnaamã sẽn yaa d Ba me wã nifẽ: Yaa f ges kɩɩbs la pʋg-kõap nins sẽn be toog pʋgẽ wã yelle, la f kell n da bas tɩ dũniyã rẽgm-f ye.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “pẽg a menga.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “yõk wa b sẽn bẽd ne rɩɩb n yõke.”
Bɩ, “yãmb sɩɩsã.”
Bɩ, “wẽn-tũuda.”
Bɩ, “n pa ning a zɩlemd salbre.”
Bɩ, “tũudum.”