Matiye 25:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1146

  • BÃN SẼN WILGD KIRISTà WAOONGà(1-46)

    • Pʋg-sadb piigã yel-bũndã (1-13)

    • Talã-rãmbã yel-bũndã (14-30)

    • Piisã ne bʋʋsã (31-46)

25  “La d tõe n dɩka saasẽ Rĩungã n mak ne pʋg-sadb* piig sẽn yi ne b fɩtl-dãmba, n na n seg pʋg-paal sɩda.  Bãmb b nu n yaa yalemba, tɩ b nu wã tar yam.*  Bala, yalembã rɩka b fɩtl-dãmbã, la b pa zã kaam ye.  La sẽn tar-b yamã zãa kaam b tʋgdẽ wã n paas b fɩtl-dãmbã.  Pʋg-paal sɩdã sẽn wa n kaoosdẽ wã, gõeem yõka b fãa tɩ b gũsi.  Yʋn-sʋkã sẽn wa n ta, koɛɛg n tãs n yeele: ‘Ad pʋg-paal sɩdã! Bɩ y yi n seg-a.’  Rẽ, pʋg-sadbã fãa yikame n segl b fɩtl-dãmbã.  Yalembã yeela sẽn tar-b yamã yaa: ‘Pʋdg-y y kaamã bilf n kõ-do, bala tõnd fɩtl-dãmbã rat n kiime.’  La sẽn tar-b yamã leokame n yeele: ‘Tõe tɩ pa na n sek tõnd ne yãmb fãa ye. Kẽng-y ka-koaasdbã nengẽ n tɩ ra yãmb mengã rẽnda.’ 10  B sẽn wa n dabd n na n tɩ ra kaamã, pʋg-paal sɩdã waame. Pʋg-sadb nins sẽn segl n sa wã tũ-a lame n kẽ yi-kãadem kibsẽ wã, tɩ b pag kʋɩlengã. 11  Rẽ poore, pʋg-sadb nins sẽn kellã me waame n yeele: ‘Soaala, Soaala, pak-y tɩ d kẽ!’ 12  La a leokame n yeele: ‘Mam yeta yãmb sɩda. Mam pa mi yãmb ye.’ 13  “Woto wã, bɩ y kell n gũ, yãmb sẽn pa mi daarã la wakatã yĩnga. 14  “Bala, yaa wa rao sẽn dat n tog sore, n bool a tʋm-tʋmdb n dɩk a paoongã n gũnug-ba. 15  A kõo a yembr talã* a nu, a to talã a yiibu, la a to me talã-yɛnga, wa sẽn zems ned kam fãa tõogo, la a bas n looge. 16  Tao-tao bala, sẽn deeg-a talã a nu wã rɩk-b lame n tɩ leebe, n paam talã a nu n paase. 17  Woto me, sẽn deeg-a talã a yiibã paama talã a yiib n paase. 18  La tʋm-tʋmd ning sẽn deeg talã-yɛng balã kẽngame n tɩ tuk bok tẽnga, n solg a zu-soabã ligdã.* 19  “La sẽn wa n kaoose, tʋm-tʋmdbã zu-soabã waame, n geel ligdã ne-ba. 20  Dẽ, sẽn da reeg-a talã a nu wã kolga ne talã a nu nins a sẽn paam n paasã me, n yeele: ‘Zu-soaba, yãmb ra kõo maam talã a nu. La ges-y-yã, mam paama talã a nu n paase.’ 21  A zu-soabã yeel-a lame: ‘Tʋm-tʋmd-sõng sẽn maand sɩda, yaa sõma! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu. Mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa naag f zu-soabã n maan sũ-noogo.’ 22  Rẽ poore, sẽn deeg-a talã a yiibã kolgame n yeele: ‘Zu-soaba, yãmb ra kõo maam talã a yiibu. La ges-y-yã, mam paama talã a yiib n paase.’ 23  A zu-soabã yeel-a lame: ‘Tʋm-tʋmd-sõng sẽn maand sɩda, yaa sõma! Fo maana sɩd ne bũmb bilfu. Mam na n kɩtame tɩ fo ges bũmb wʋsg yelle. Wa naag f zu-soabã n maan sũ-noogo.’ 24  “Sẽn na n baase, tʋm-tʋmd ning sẽn deeg talã-yɛngã kolgame n yeele: ‘Zu-soaba, mam da miime tɩ yãmb yaa nin-toaaga, n kẽebd y sẽn pa bʋdẽ, la y wʋkd y sẽn pa yelgẽ. 25  Rẽ n so tɩ m yɛɛs n tɩ tu bok n solg yãmb talã wã. Ade, reeg-y yãmb sẽn so wã.’ 26  A zu-soabã leok-a lame n yeele: ‘Tʋm-tʋmd-wẽng sẽn yaa kʋɩɩma, fo ra miime tɩ mam kẽebda m sẽn pa bʋdẽ, la m wʋkd m sẽn pa yelgẽ. Pa sɩda? 27  Woto wã, fo ra segd n talla mam ligdã* n tɩ kɩs ligd bĩngr zĩigẽ, tɩ m sã n wa bɩ m tɩ reeg ne yõodo. 28  “ ‘Woto wã, bɩ y reeg talã wã a nengẽ, n kõ sẽn tar-a talã piigã. 29  Bala, ned ning fãa sẽn tare, b na n kõ-a lame n paas t’a paam tɩ seke. La ned ning sẽn pa tare, baa a sẽn tarã menga, b na n deeg n bas-a lame. 30  Lob-y tʋm-tʋmd sẽn ka barkã yɩng likã pʋgẽ. Yaa be la a na n yãb la a wãb a yẽna.’ 31  “Ninsaal Biigã sã n wa ne b naamã, la ne malɛgsã fãa, b na n zĩnda b geerã sẽn tar ziirã zugu. 32  Buudã fãa na n tigma bãmb taoore. Bãmb na n welga nebã sul a yiibu, wa rũm-kɩɩm sẽn welgd piis ne bʋʋse. 33  Bãmb na n ninga piisã b nug-rɩtgo, la b ning bʋʋsã b goabga. 34  “Dẽ, Rĩmã na n yeela sẽn be-b bãmb rɩtgã yaa: ‘Yãmb sẽn paam m Ba barka, bɩ y wa soog Rĩungã b sẽn segl yãmb yĩng hal dũniyã yẽbgr wakatã. 35  Bala, kom yõka maam, la yãmb kõo maam rɩɩb tɩ m dɩ. Ko-yũud yõka maam, la yãmb kõo maam koom tɩ m yũ. Mam da yaa sãana, la yãmb maana maam sãando. 36  M da yaa beelle,* la yãmb yeelga maam fuugu. Mam lʋɩɩ bãaga, la yãmb gesa mam yelle. M da bee bãens roogẽ, la yãmb wa n gesa maam.’ 37  La nin-tɩrsã na n leokame n yeele: ‘Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom tar-y tɩ d kõ-y rɩɩbo, wall tɩ ko-yũud tar-y tɩ d kõ-y koom tɩ y yũ? 38  Dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ y yaa sãan tɩ d maan-y sãando, wall tɩ y yaa beell tɩ d yeelg-y fuugu? 39  Dabʋr la tõnd yã tɩ y bẽedẽ, pa rẽ bɩ n be bãens roogẽ tɩ d wa ges-yã?’ 40   Rĩmã na n leokame n yeele: ‘Mam yeta yãmb sɩd tɩ yãmb sẽn maan dẽ mam saam-bi-kãensã nin-⁠yend sẽn yaa yao-zʋʋgã, yaa maam la yãmb maan-yã.’ 41  “La bãmb na n yeela sẽn be-b bãmb goabgã yaa: ‘Yãmb sẽn yaa neb Wẽnnaam sẽn kãab wẽnga, loog-y n bas-y maam n tɩ kẽ bugum sẽn ka kiidã pʋgẽ, b sẽn segl Sʋɩtãanã* ne a malɛgsã yĩngã. 42  Bala, kom yõka maam, la yãmb pa kõ maam rɩɩb tɩ m dɩ ye. Ko-yũud yõka maam, la yãmb pa kõ maam koom tɩ m yũ ye. 43  Mam da yaa sãana, la yãmb pa maan maam sãand ye. M da yaa beelle, la yãmb pa yeelg maam fuug ye. Mam lʋɩɩ bãaga, la m da bee bãens roogẽ, la yãmb pa ges m yell ye.’ 44  La bãmb me na n leokame n yeele: ‘Zu-soaba, dabʋr la tõnd yã yãmb tɩ kom bɩ ko-yũud tar yãmba, wall tɩ y yaa sãan bɩ beelle, pa rẽ bɩ y bẽedẽ wall y be bãens roogẽ tɩ d pa sõng-yã?’ 45  La Rĩmã na n leok-b lame n yeele: ‘Mam yeta yãmb sɩd tɩ yãmb sẽn pa maan dẽ nin-kãensã nin-⁠yend sẽn yaa yao-zʋʋgã, yaa maam la y pa maane.’ 46  Bãmb rãmbã na n paama sãoong sẽn ka sɛta, la nin-tɩrsã na n paama vɩɩm sẽn ka sɛta.”

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “Pa-kuili, pʋg-sad sẽn pa mi raoa.”
Bɩ, “gũusdba.”
Gɛrk-rãmbã talã zemsa kilo 20.4. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “wanzuri.”
Gɛrk, “wanzuri.”
Bɩ, “n pa tar zugẽ fuugu.”
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”