Matiye 23:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1139

  • Da rɩk-y gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã togs-n-taar ye (1-12)

  • Gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã na n paama toodo (13-36)

  • A Zeezi yãbda Zerizalɛm yĩnga (37-39)

23  Dẽ, a Zeezi goma ne kʋʋngã la ne b karen-biisã n yeele:  “Gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã zĩnda a Moyiiz zaoorẽ.  Woto wã, bɩ y sak bũmb nins fãa b sẽn yet yãmbã la y tũ, la y ra maan wa bãmb ye. Bala, b gomdame la b pa tũud bũmb nins b sẽn yetã ye.  Bãmb sẽbda zɩɩb sẽn yaa zɩsd n palgd nebã bãgdo, la b mens yaool n pa rat n sɩɩs-b ne b nug-bil ye.  Bũmb nins fãa b sẽn maandã, b maanda nebã gesg yĩnga. Bala, b maanda tʋgd nins b sẽn ningd Gʋls-sõamyã goamã tɩ yaa yalemse, n sẽbd rẽ n tẽed tɩ kogend-b lame, la b maand b futã noy zerdã wogdo.  Bãmb nonga naam zĩis tigã zĩisẽ, la taoor zĩis* karen-dotẽ wã.  B ratame tɩ nebã pʋʋsd bãmb raasã pʋsẽ, la b boond-b tɩ Rabi.*  La sã n yaa ne yãmba, ra sak-y tɩ ned bool yãmb tɩ Rabi* ye. Bala, nin-yɛng bal n yaa yãmb Karen-saamba, tɩ yãmb fãa yaa saam-biisi.  Sẽn paase, ra bool-y ned baa a ye tẽngã zug tɩ y ba ye. Bala, yãmb Ba yaa a yembre, Soab ning sẽn be saasẽ wã. 10  Ra sak-y me tɩ b bool yãmb tɩ taoor dãmba, bala, yãmb Taoor soab yaa a yembre: Yaa Kiristã. 11  La ned ning sẽn yaa kãseng n yɩɩd yãmb sʋkã segd n yɩɩ yãmb tʋm-tʋmda. 12  Ned ning sẽn zẽkd a menga, b na n sik-a lame, la ned ning sẽn sikd a menga, b na n zẽk-a lame. 13  “Yãmb a gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã sẽn yaa pʋ-lik rãmbã, yãmb na n paama toogo! Yãmb sẽn pag saasẽ Rĩungã nebã taoorã yĩnga. Bala, yãmb mensã pa kẽede, la y pa basd neb nins sẽn datã tɩ b kẽ ye. 14  *—⁠—⁠ 15  “Yãmb a gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã sẽn yaa pʋ-lik rãmbã, yãmb na n paama toogo! Bala, yãmb togda sor n dʋʋgd mogr la y saagd zĩig fãa sẽn na yɩl n paam ned sẽn na n tuub n sak* yãmb karengã. La y sã n paam ned a woto, y maandame t’a zems ne Zeyɛn* n yɩɩd yãmb mensã naoor a yiibu. 16  “Yãmb sẽn yaa taoor lʋɩtb sẽn yaa zoensã, y na n paama toogo. Yãmb yetame: ‘Ned sã n wẽen ne wẽnd-doogã, pa yell ye. La ned sã n wẽen ne sãnemã sẽn be wẽnd-doogẽ wã, a segd n pidsa a wẽenegã.’ 17  Yam-koees rãmb la zoense! Sɩd-sɩda, bʋg n tar yõod n yɩɩda? Sãnemã bɩ, bɩ wẽnd-doogã sẽn kɩt tɩ sãnemã lebg sõngã? 18  Yãmb yetame me: ‘Ned sã n wẽen ne tẽn-kugrã, pa yell ye. La ned sã n wẽen ne kũunã sẽn be tẽn-kugrã zugã, a segd n pidsa a wẽenegã.’ 19  Zoense! Sɩd-sɩda, bʋg n tar yõod n yɩɩda? Kũunã bɩ, bɩ tẽn-kugrã sẽn kɩt tɩ kũunã lebg sõngã? 20  Woto wã, ned sã n wẽen ne tẽn-kugrã, a wẽenda ne tẽn-kugrã la ne bũmb nins fãa sẽn be a zugã me. 21  La ned sã n wẽen ne wẽnd-doogã, a wẽenda ne wẽnd-doogã la ne Soab ning sẽn be a pʋgẽ wã me. 22  Sẽn paase, ned sã n wẽen ne saasã, a wẽenda ne Wẽnnaam geerã la ne Soab ning sẽn zao a zugã me. 23  “Yãmb a gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã sẽn yaa pʋ-lik rãmbã, yãmb na n paama toogo! Bala yãmb kõta mante, anɛt la kumẽ piig-pʋɩɩre, la yãmb pa sakd Tõogã bũmb nins sẽn tar yõod n yɩɩdã, sẽn yaa tɩrlem, nimbãan-zoeer la kɩs-sɩdã ye. Yaa tɩlɛ tɩ y maan bõn-kãensã, la y pa segd n bas bũmb a taabã me ye. 24  Taoor lʋɩtb sẽn yaa zoense, yãmb yoogda rũmpigli, n yaool n vend yʋgemde! 25  “Yãmb a gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã sẽn yaa pʋ-lik rãmbã, yãmb na n paama toogo! Bala, yãmb nedgda laasã poɛyã, la b pʋsã pida ne yão-beed* la yĩngã ratem sakre. 26  Fariziẽ sẽn yaa zoanga, reng n nedg laasã pʋse, tɩ b poɛyã me yɩ yɩlma. 27  “Yãmb a gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã sẽn yaa pʋ-lik rãmbã, yãmb na n paama toogo! Bala, yãmb wõnda yaad b sẽn bol ne goor tɩ b yaa peelse. B yɩngã sɩd bee neere, la b pʋsã pida ne neb sẽn ki kõaba, la rẽgd buud fãa. 28  Woto me, nif gesgẽ yãmb wõnda nin-tɩrse, la yãmb pʋsã pida ne pʋ-lik la tʋʋm-wẽnse. 29  “Yãmb a gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã sẽn yaa pʋ-lik rãmbã, yãmb na n paama toogo! Bala, yãmb meta no-rɛɛsdbã yaado, la y nagsd nin-tɩrsã yaad 30  n yetẽ: ‘Tõnd sã n da zĩnd d yaab-rãmbã wakate, d ra pa na n naag-b n daag no-rɛɛsdbã zɩɩm ye.’ 31  Woto, yãmb mensã kõta kaset tɩ y yaa neb nins sẽn kʋ no-rɛɛsdbã yagense. 32  Rẽ wã, bɩ y baas tʋʋm nins y yaab-rãmbã sẽn sɩngã. 33  “Wiis la wag-toos* yagense, yãmb na n yɩɩ wãn n põs Zeyɛn* bʋʋdã? 34  Yaa woto yĩng la mam tʋmd no-rɛɛsdb ne yam dãmb la karen-saam-dãmb yãmb nengẽ. Yãmb na n kʋʋ kẽere, n ka sãnda ra-lugs zutu, la y pãb kẽer me ne kalwaas y karen-dotẽ, n nams-b tẽng-tẽnga, 35  sẽn na yɩl tɩ nin-tɩrsã fãa zɩɩm sẽn daag tẽngã zugã zĩnd yãmb zutu. Sẽn sɩng ne nin-tɩrg a Abɛll zɩɩmã, n tãag a Baraki biig a Zakari yãmb sẽn kʋ Wẽnnaam doogã ne tẽn-kugrã sʋkã zɩɩm. 36  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bõn-kãensã fãa na n waa zãmaan-kãngã zugu. 37  “Zerizalɛm, Zerizalɛm, fo sẽn kʋʋd no-rɛɛsdbã, la f lobd neb nins b sẽn tʋm fo nengẽ wã ne kuga, naoor wʋsg la mam sẽn bao n na n tigim fo kambã wa no-yãang sẽn tigimd a no-bi a pɩgs tẽngrã! La yãmb pa tʋlg rẽ ye. 38  Ade! B basa yãmb roogã ne-yã.* 39  Bala, mam yeta yãmb tɩ masã tɛka, y pa na n le yã maam, hal n tãag y sẽn na n yeel tɩ ‘Bark bee ned ning sẽn wat ne a Zeova* yʋʋrã zugu!’ ”

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “zĩ-sõamyã.”
Bɩ, “Karen-saamba.”
Bɩ, “Karen-saamba.”
Ges-y tẽngr vẽnegr ning sẽn be Matiye 17:21 wã.
Bɩ, “n tuubi.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “fãabo.”
Gɛrk, “põeyã.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Pa rẽ bɩ, “b basa yãmb ne ro-vɩʋʋgo.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.