Matiye 2:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1123

  • Ãds-bagbã waoongo (1-12)

  • Ezɩpt kẽnde (13-15)

  • A Erood kʋʋda kom-dibli (16-18)

  • B lebg n waa Nazarɛte (19-23)

2  A Zeezi roga Betlehɛm sẽn be Zide wã, rĩm a Erood* zãmaanẽ. La ade! Ãds-bagb n yi yaang n wa Zerizalɛm,  n soke: “Zʋɩf-rãmbã rĩm sẽn nan dogã bee yɛ? Bala, tõnd zĩnda yaang n yã bãmb ãdga, n wa n na n waoog-ba.”  Rĩm a Erood sẽn wʋm dẽ, a yɛɛsame, tɩ Zerizalɛm nebã fãa me yɛɛse.  A tigma maan-kʋʋdbã taoor dãmb la gʋlsdbã fãa, n sok-b n na n bãng Kiristã* sẽn tog n dog tẽng ningã.  Bãmb leoka yẽnda: “Yaa Zide Betlehɛmmã, bala no-rɛɛsã ra gʋlsame n yeele:  ‘Zida Betlehɛm, fo pa tẽng sẽn pa poorẽ Zida nanambsã nifẽ ye. Bala, naab n na n yi fo pʋgẽ, n ges Israyɛll nebã sẽn yaa mam nin-buiidã yelle.’ ”  Rẽ poore, a Erood soosame n bool ãds-bagbã, n fees-b n bãng ãdgã pukr wakate.  Nand t’a wilg-b tɩ b kẽng Betlehɛm, a yeel-b lame: “Kẽng-y n tɩ gẽes-y biigã neere, tɩ y sã n yã-a bɩ y wa togs-ma, tɩ ma-me tɩ waoog-a.”  Rĩmã sẽn yeel-b rẽ wã poore, b rɩka sore. La ãdg ning b sẽn da yã b sẽn wa n be yaangã lʋɩɩ b taoore, n tall-b n ta biigã sẽn beẽ wã n yalse. 10  B sẽn yã ãdgã, b sũy yɩɩ noog wʋsgo. 11  B kẽe roogẽ wã, n yã biigã ne a ma a Maari. B wõgemda biigã taoor n waoog-a, la b yiis sãnem, wisd sẽn yaa pɛɛlg la miir* n kõ-a. 12  La Wẽnnaam sẽn keoog-b zãmsd pʋgẽ tɩ b ra tũ a Erood nengẽ wã yĩnga, b rɩka sor a to n leb b tẽngẽ wã. 13  B loogrã poore, a Zeova* malɛk n vẽneg a meng ne a Zozɛf zãmsd pʋgẽ, n yeel-a: “Yik n dɩk biigã ne a ma wã n zoe n kẽng Ezɩpti, n pa be hal tɩ m le wa gom ne-fo, bala a Erood na n gẽesa biigã sẽn na yɩl n paam-a n kʋ.” 14  Dẽ, a Zozɛf yikame, n tall biigã ne a ma wã ne yʋngo, n kẽng Ezɩpti. 15  A paa be n tãag a Erood kũum. Woto pidsa bũmb ning a Zeova* sẽn da kɩt t’a no-rɛɛsã togsã. A ra yeelame: “Mam boola m biigã t’a yi Ezɩpti.” 16  La a Erood sẽn wa n bãng tɩ ãds-bagbã belg-a lame wã, a sũurã puuga wʋsgo, t’a tʋm tɩ b kẽng Betlehɛm ne a tẽn-kɩremsã, n kʋ kom-dibli nins fãa sẽn zems yʋʋm a yi n tar n sigdã, wa sẽn zems yẽ sẽn da fees ãds-bagbã, n bãng ãdgã pukr wakatã. 17  Woto, no-rɛɛs a Zeremi sẽn da yeel bũmb ningã pidsame. A ra yeelame: 18  “Yãbr la kaasg wʋsg la b wʋmd Rama. Yaa a Rasɛll n yãbd a kambã yĩng n tõt belsgo. Bala, b ka le be ye.” 19  A Erood sẽn wa n ki wã, a Zeova* malɛk n vẽneg a meng ne a Zozɛf zãmsd pʋgẽ Ezɩpti, 20  n yeel-a yaa: “Yik n tall biigã ne a ma wã n leb Israyɛll soolmẽ wã. Bala, sẽn da gẽesd-b biigã n na n yãk a yõorã* kiime.” 21  Dẽ, yẽ yikame n tall biigã ne a ma wã n leb Israyɛll soolmẽ wã. 22  La a sẽn wʋm tɩ yaa a Arkelayuus n ledg a ba a Erood n dɩt naam Zide wã, yẽ yɛɛsa be kẽngre. Sẽn paase, Wẽnnaam sẽn kõ yẽ noor zãmsd pʋgẽ wã yĩnga, a kẽnga Galile soolmẽ. 23  A tɩ zĩnda tẽng sẽn boond tɩ Nazarɛte, tɩ bũmb ning no-rɛɛsdbã sẽn da yeelã pidsi. B ra yeelame: “B na n boola bãmb tɩ Nazarɛt neda.”*

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “Mesi wã. Soab ning b sẽn zae wã.”
Yaa bũmb sẽn yaa zom-zom, t’a yũugã noome.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “sɩɩgã.”
Tõe tɩ yaa Ebre gom-bil ning sẽn yaa netser sẽn dat n yeel tɩ “tobengã.” Rẽnd makda “yagenga.”