Matiye 13:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1158

 • YEL-BŨN SẼN GOMD RĨUNGÃ YELLE (1-52)

  • Ka-koaadã (1-9)

  • A Zeezi sẽn da wẽed yel-bũnã võore (10-17)

  • B wilga ka-koaadã yel-bũndã võore (18-23)

  • Ki wã ne nadensã (24-30)

  • Mutard bilã ne rabɩllã (31-33)

  • A Zeezi sẽn da wẽed yel-bũnã pidsa bãngr-gomde (34, 35)

  • B wilga ki wã ne nadensã yel-bũndã võore (36-43)

  • Bõn-sõma sẽn solge, ne kĩndf sẽn yaa sõma wʋsgo (44-46)

  • Zĩm-gãmbrã (47-50)

  • Paoong sẽn yaa paal la paoong sẽn yaa kʋda (51, 52)

 • B pa kelg a Zeezi b meng tẽngẽ wã ye (53-58)

13  Badaare, a Zeezi yii roogẽ wã n tɩ zĩnd mogrã noore.  La neb kʋʋng n wa n tigim taab bãmb nengẽ, tɩ bãmb tɩ kẽ koom-koglg a ye pʋgẽ n zĩndi. La kʋʋngã fãa ra yasa mogrã noore.  Dẽ, bãmb wẽe yel-bũn n togs nebã bũmb wʋsg n yeele: “Ka-koaad n yi n na n fẽrg bõn-buudu.  La a sẽn wa n fẽrgdẽ wã, bõn-buud kẽer n lʋɩ sorã noor tɩ liuuli wa rɩ.  Sãnda lʋɩɩ kug zĩigẽ, tom sẽn pa waoogẽ. B yii tao-tao, tomã sẽn pa waoogã yĩnga.  La wĩntoogã sẽn zẽke, a walmã kɩtame tɩ b zelg n ki, b sẽn pa tar yẽgã yĩnga.  Kẽer lʋɩɩ gõos sʋka, tɩ gõosã yik n wulumd-ba.  La sãnda lʋɩɩ zĩ-sõngẽ, n sɩng biis wombo. Yãoã soab woma koabga, tɩ kada wom pis-yoobe, t’a to wã wom pis-tã.  Bɩ sẽn tar-a tʋb kelge.” 10  Dẽ, karen-biisã kolga bãmb n sok yaa: “Bõe yĩng tɩ yãmb gomd ne bãmb ne yel-bũna?” 11  La a Zeezi leoka bãmb n yeele: “Wẽnnaam sõnga yãmb tɩ y tõe n wʋm bãmb saasẽ Rĩungã yel-solgdsã sẽn yaa sõamyã wã võore, la b pa sõng nin-kãensã ye. 12  Bala, ned ning sẽn tare, b na n kõ-a lame n paas t’a paam tɩ seke. La ned ning sẽn pa tare, baa a sẽn tarã menga, b na n deeg n bas-a lame. 13  Rẽ n so tɩ mam gomd ne bãmb ne yel-bũna, bala b sẽn getã, b geta zaalem, la b sẽn kelgdã, b kelgda zaalem n pa wʋmd a võor me ye. 14  Sẽn paase, a Ezayi bãngr-gomdã pidsda bãmb zutu. A ra yeelame: ‘Sɩd me, yãmb na n kelgame la y pa na n wʋm a võor ye. Sɩd me, y na n gesame la y pa na n yã ye. 15  Bala, nin-kãensã sũyã riglmame. B tʋbã wʋmame la b pa reeg ye. B muma b nin sẽn na yɩl tɩ b ninã ra tol n yã, tɩ b tʋbã ra wʋme, la b ra wa wʋm a võor b sũyã pʋsẽ, n lebg n wa mam nengẽ tɩ m sãoog-b ye.’ 16  “La yãmb yaa sũ-noog rãmba, bala yãmb nin neeme, tɩ y tʋb wʋmdẽ. 17  La mam yeta yãmb sɩd tɩ no-rɛɛsdb ne nin-tɩrs wʋsg ra tʋll n yãa bũmb nins yãmb sẽn ne wã, la b pa yã ye, la b wʋm bũmb nins yãmb sẽn wʋmdã, la b pa wʋm ye. 18  “Masã, bɩ y kelg yel-bũndã võore: 19  Ned sã n kelg Rĩungã koɛɛg n pa wʋm a võore, wẽng soabã wat n yiisa bũmb ning b sẽn bʋd yẽ sũurẽ wã. Rẽ makda bõn-buudã sẽn lʋɩ sorã noorã. 20  La sã n yaa ne sẽn lʋɩ-a kug zĩigẽ wã, rẽ yaa ned sẽn kelg koɛɛgã n deeg-a zĩig pʋgẽ ne sũ-noogo. 21  La yẽ sẽn pa tar a toorẽ yẽgã yĩnga, a kaoosda wakat bilfu. La a sã n wa paam zu-loɛɛg wall namsg koɛɛgã yĩnga, a lʋɩta zĩig pʋgẽ. 22  La sã n yaa ne sẽn lʋɩ-a gõos sʋkã, rẽ yaa ned sẽn wʋm koɛɛgã, tɩ yɩɩr ne dũni-kãngã* yɛlã, n paas arzɛkã tʋlsem* wulumd koɛɛgã n kɩt t’a pa womd biis ye. 23  La sã n yaa ne sẽn lʋɩ-a zĩ-sõngẽ wã, rẽ yaa ned sẽn kelgd koɛɛgã la a wʋmd a võor n womd biisi. Yãoã soab womda koabga, tɩ kada soabã womd pis-yoobe, t’a to wã womd pis-tã.” 24  Bãmb wẽ-b-la yel-bũnd a to n yeele: “D tõe n dɩka saasẽ Rĩungã n mak ne rao sẽn bʋd bõn-buud sẽn yaa sõma a pʋʋgẽ. 25  Nebã gõeem wakate, raoã bɛ n wa n kẽ ki* wã sʋk n bʋd nadens* la a looge. 26  Koodã sẽn wa n bul n yi n wom biisi, nadensã me pukame. 27  Rẽ, yirã soab tʋm-tʋmdbã wa n yeel-a lame: ‘Zu-soaba, yãmb pa bʋd bõn-buud sẽn yaa sõma y pʋʋgẽ wã wɛ? La maana wãn tɩ nadens be beenẽ?’ 28  Yẽ yeel-b lame: ‘Yaa mam bɛ n maan dẽ.’ Tɩ tʋm-tʋmdbã sok yaa: ‘Yãmb datame tɩ d yi n võ-b bɩ?’ 29  Yẽ leokame: ‘Ayo. Bala, mam yɛɛsda yãmb na wa n naag ki wã ne nadensã n võ. 30  Bas-y tɩ b naag taab n bɩ hal n tãag tigsgã. Tigsgã sasa, mam na n yeela tigsdbã yaa: Reng-y n kɛ-y nadensã n loe kil n yõog bugum, la y tigis ki wã mam baoorẽ wã.’ ” 31  Bãmb wẽ-b-la yel-bũnd a to n yeele: “Saasẽ Rĩungã yaa wa mutard bil* rao sẽn dɩk n bʋd a pʋʋgẽ. 32  Sɩd-sɩda, yẽ n yaa bilf n yɩɩd bõn-buud a taabã fãa, la a sã n bɩ a yaa kãseng n yɩɩd bũmb nins b sẽn kood zẽed zĩisẽ wã fãa. A lebgda tɩɩga, hal tɩ liuuli wã sẽn yɩgd yĩngrã wat n soonded a wilẽ wã.” 33  Bãmb paas-b-la yel-bũnd a to n yeele: “Saasẽ Rĩungã yaa wa rabɩll pag sẽn dɩk n kalem zom wʋsg* n nage, hal tɩ zom-nagdgã fãa wa wuki.” 34  A Zeezi togsa kʋʋngã bõn-kãensã fãa ne yel-bũna. Sɩd me, b ra pa gomd ne bãmb tɩ pa ne yel-bũna, 35  sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam sẽn da kɩt tɩ no-rɛɛsã yeel bũmb ningã pidsi. A ra yeelame: “Mam na n yaaga m noor n wẽ yel-bũna. Mam na n moona bũmb nins sẽn solg hal sɩngrẽ* wã.” 36  La bãmb sẽn kuils kʋʋngã poore, b tɩ kẽe roogẽ. Bãmb karen-biisã kolga bãmb n yeele: “Bilg-y tõnd yel-bũnd ning sẽn gomd nadens sẽn be pʋʋgẽ wã yellã võore.” 37  Bãmb leokame n yeele: “Sẽn bʋd-a bõn-buud sẽn yaa sõma wã yaa ninsaal Biigã, 38  tɩ pʋʋgã yaa dũniyã. La sã n yaa ne bõn-buud sẽn yaa sõma wã, bãmb yaa Rĩungã kamba. La nadensã yaa wẽng soabã kamba, 39  tɩ bɛ wã sẽn bʋd-bã yaa Sʋɩtãanã.* Tigsgã yaa dũniyã* saabo, tɩ tigsdbã yaa malɛgsã. 40  B sẽn tigim nadensã n yõog bugmã, na n yɩɩ woto me dũniyã* saab wakate. 41  Ninsaal Biigã na n tʋma bãmb malɛgsã tɩ b yiis bũmb nins fãa sẽn tõe n kɩt tɩ ned lak n lʋɩ wã, ne tʋʋm-wẽns-maandbã bãmb Rĩungã pʋgẽ, 42  n tɩ lob-b wʋng ning sẽn wɩng wʋsgã pʋgẽ. Yaa be la b na n yãb la b wãb b yẽna. 43  Wakat kãnga, nin-tɩrsã na n yãga wa wĩntoogã sẽn yãgd to-to wã bãmb Ba wã Rĩungã pʋgẽ. Bɩ sẽn tar-a tʋb kelge. 44  “Saasẽ Rĩungã yaa wa bõn-sõma sẽn solg pʋʋg pʋgẽ, tɩ rao yã n lebs n solge. A sũurã sẽn yaa noogã yĩnga, a tɩ koosa a sẽn tarã fãa n da pʋʋgã. 45  “Saasẽ Rĩungã leb n yaa wa toand sẽn gilgd n baood kĩndi sẽn yaa sõma. 46  A sẽn wa n yã kĩndf sẽn yaa sõma wʋsgo, a kẽngame n tɩ koos a sẽn tarã fãa tao-tao n da-a. 47  “Saasẽ Rĩungã leb n yaa wa zĩm-gãmbr b sẽn lob mogrã pʋgẽ, t’a yõgd zĩm buud fãa. 48  A sã n wa n pidi, b vuugd-a lame n wa mogrã noore, n zĩnd n tũus zĩm nins sẽn yaa sõma wã n ning yaas pʋsẽ, la b lob sẽn pa-b sõma wã. 49  Na n yɩɩ woto dũniyã* saab wakate. Malɛgsã na n wa yiisa nin-wẽnsã nin-tɩrsã sʋka, 50  n lob-b wʋng ning sẽn wɩng wʋsgã pʋgẽ. Yaa be la b na n yãb la b wãb b yẽna.” 51  Dẽ, a Zeezi sokame: “Yãmb wʋma bõn-kãensã fãa võor bɩ?” Tɩ b leok bãmba: “N-⁠ye, Zu-soaba.” 52  La a Zeezi yeela bãmb yaa: “Sã n yaa woto, karen-saamb ning fãa b sẽn zãms saasẽ Rĩungã yɛl yaa wa rao sẽn yaa yir soaba, sẽn yiisd bõn-paal la bõn-kʋd a paoong bĩngr zĩigẽ.” 53  A Zeezi sẽn wẽ yel-bũn-kãensã n sa, b yii be n looge. 54  Bãmb sẽn ta b meng tẽngẽ wã, b sɩngame n zãmsd nebã b karen-doogẽ wã, hal tɩ ling b wʋsg tɩ b yeele: “Yɛ la ra-kãngã paam yam a woto, la a yɩɩ wãn n paam tõog n maand yel-solem-kãensã? 55  Pa ra-wãada biig la? Pa a ma wã yʋʋr la a Maari, t’a ma-biisã yaa a Zak la a Zozɛfe, n paas a Sɩmo ne a Zida la? 56  A ma-bi-pogsã fãa pa be ne tõnd sɩda? Woto wã, A maana wãn n paam bõn-kãensã fãa?” 57  Rẽ kɩtame tɩ b pa tẽ a Zeezi ye. La bãmb yeel-b lame yaa: “No-rɛɛs pa paamd paoogr tɩ sã n pa a meng tẽngẽ, la a meng yir ye.” 58  La bãmb pa maan yel-soalem wʋsg beenẽ, nebã sẽn pa tall tẽebã yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “arzɛkã belgre.”
Gɛrk, “bɩle.”
Gɛrk, “zizanion.” Yaa mood buud sẽn yit Israyɛll soolmẽ wã, t’a biisã tar zẽnem.
Mutard bil wõnda siin-bila, la b sã n bʋd-a, a yitame n lebg tɩɩg woglem sẽn tõe n ta metr a naase.
Bɩ, “zom seya a tãabo.” Seya zemsa litr a 7,33.
Pa rẽ bɩ, “dũniyã naaneg wakate.”
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.