Matiye 12:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1150

  • A Zeezi yaa “Vʋʋsg daarã Zu-soaba” (1-8)

  • B sãooga rao nug sẽn ki (9-14)

  • Wẽnnaam tʋm-tʋmd ning b sẽn nongã (15-21)

  • B riga zĩn-dãmb ne vʋʋsem sõngã maasem (22-30)

  • Yel-wẽnd b sẽn pa tõe n kõ sugri (31, 32)

  • B bãngda tɩɩg a biisẽ (33-37)

  • A Zonas yel-solemdã (38-42)

  • Zĩn sã n lebg n wa (43-45)

  • A Zeezi ma wã ne b ma-biisã (46-50)

12  Wakat kãnga, a Zeezi pasga pʋt Vʋʋsg daare. Kom da tara b karen-biisã, tɩ b sɩng n fãrd ka-zutã n wãbdẽ.  Fariziẽ-rãmbã sẽn yã rẽ, b yeela bãmb yaa: “Ges-y-yã! Yãmb karen-biisã maanda bũmb sẽn pa segd n maan Vʋʋsg daare.”  A Zeezi yeela bãmb yaa: “Yãmb pa karem bũmb ning a Davɩɩd sẽn maane, kom sẽn wa n tar yẽ ne rap nins sẽn da be ne-a wã la?  A sẽn yɩ wãn n kẽ Wẽnnaam doogẽ wã, la bãmb sẽn wãb burã b sẽn dɩk n kõ Wẽnnaamã,* bũmb sẽn yaa maan-kʋʋdbã bal n tar sor n na n wãbe, tɩ yẽ ne rap nins sẽn da be ne-a wã pa segd n wãbã la?  Bɩ yãmb pa karem Tõogã pʋgẽ tɩ Vʋʋsg daar fãa, maan-kʋʋdbã sẽn be wẽnd-doogẽ wã kɩɩsda Vʋʋsg daarã noy tɩ taal kae la?  La mam yeta yãmb tɩ sẽn yɩɩd wẽnd-doogã n be ka.  La yãmb sã n da wʋm gomd ning sẽn yeele: ‘Mam data nimbãan-zoeere, la pa maandã’ võore, yãmb da kõn ning bʋʋm dãmbã taal ye.  Bala, ninsaal Biigã yaa Vʋʋsg daarã Zu-soaba.”  Bãmb sẽn yi be, b tɩ kẽe karen-doog a ye pʋgẽ, 10  la rao nug sẽn ki* n da be be. Dẽ, bãmb soka a Zeezi yaa: “Zemsame tɩ b maag ned Vʋʋsg daar bɩ?” La yaa sẽn na yɩl n paam n dõd bãmba. 11  A Zeezi yeel-b lame: “Ãnd n be yãmb sʋk n tar pe-yɛnga, tɩ pe-kãng lʋɩ bok pʋgẽ Vʋʋsg daare, t’a pa tɩ tak-a n yiisi? 12  Ninsaal yõod yɩɩda pesg hal zĩig sẽn zãre! Rẽnd zemsame tɩ d maan bõn-sõng Vʋʋsg daare.” 13  Rẽ, bãmb yeela raoã yaa: “Tẽeg f nugã.” Raoã tẽega a nugã, la a nugã vʋʋgame n lebg wa a to wã. 14  La Fariziẽ-rãmbã yiime n yẽs ne taab n dat n bãng b sẽn na n maan to-to n paam bãmb n kʋ. 15  A Zeezi sẽn bãng rẽ, bãmb yii be n looge. Neb wʋsg me tũu bãmba, tɩ b maag b fãa. 16  La b yeel-b lame tɩ b ra saag n gom bãmb yell ne neb a taabã ye. 17  Yaa sẽn na yɩl tɩ Wẽnnaam sẽn da kɩt tɩ no-rɛɛs a Ezayi togs bũmb ningã pidsi. A ra yeelame: 18  “Ges-y-yã! Mam tʋm-tʋmd mam sẽn yãke, m nin-nongre, soab ning sẽn ta m yamã!* Mam na n ninga m vʋʋsem sõngã yẽ zugu, la yẽ na n wilga bu-zẽmsã tɩrlem sẽn yaa a soaba. 19  Yẽ pa na n zab wall a zẽk a koɛɛg ye. Ned pa na n wʋm yẽ koɛɛg so-kãsemsã zut me ye. 20  A pa na n kaoog tãnwĩig sẽn zẽgemde, la a pa na n kiis fɩtl laong sẽn nusd me, hal t’a wa tõog tɩ tɩrlem zĩndi. 21  Sɩd me, bu-zẽmsã na n kɩsa sɩd ne yẽ.”* 22  Dẽ, b talla rao zĩn sẽn be ne, la sẽn yaa zoang la muk n wa bãmb nengẽ, la bãmb sãoog-a lame, tɩ raoã sẽn da yaa mukã tõe n gome, t’a ninã neẽ me. 23  Rẽ linga kʋʋngã wʋsgo, la b sɩngame n sokdẽ yaa: “Nin-kãngã pa a Davɩɩd Biigã sɩda?” 24  Fariziẽ-rãmbã sẽn wʋm dẽ, b yeelame: “Nin-kãngã sẽn digd zĩn-dãmbã, yaa ne a Beelzebull* sẽn yaa zĩn-dãmbã naabã maasem.” 25  A Zeezi sẽn bãng b tagsgã, b yeel-b lame: “Soolem ning fãa neb sẽn wẽneg n zabd taab lʋɩtame, la tẽng wall zak ning neb sẽn wẽneg n zabd taab pa na n kaoos ye.” 26  Woto me, a Sʋɩtãan sã n digd a Sʋɩtãana, a wẽneg n zabda ne a menga. Sã n yaa woto, a soolmã na n yɩɩ wãn n kaoose? 27  La sã n mik tɩ mam digda zĩn-dãmbã ne a Beelzebull maasem, yaa ne ãnda maasem la yãmb kom-dibli wã rigd-ba? Yaa rẽ yĩng la bãmb sẽn na n yɩ yãmb bʋ-kaoodbã. 28  La sã n yaa ne Wẽnnaam vʋʋsem sõngã pãng la mam digd zĩn-dãmbã, rat n yeelame tɩ Wẽnnaam Rĩungã waame tɩ yãmb pa miẽ ye. 29  Ned tõe n kẽe pãng soab roogẽ, n wʋk a paoongã t’a pa reng n yõk pãng soabã n sẽb sɩda? Yaa rẽ poor bal la a tõe n zɛ a roogã teedo. 30  Ned ning sẽn pa be ne maam kɩɩsda maam, la ned ning sẽn pa naag maam n tigsdẽ, a sãeegdame. 31  “Rẽ n kɩt tɩ mam yet yãmb tɩ ninsaalbã na n paama sugr yel-wẽn buud fãa yĩnga, la tʋy buud fãa yĩnga, la sẽn tʋʋs-a Wẽnnaam vʋʋsem sõngã pa na n paam sugr ye. 32  Wala makre, ned sã n gom ninsaal Biigã wẽnga, a na n paama sugri. La ned sã n gom Wẽnnaam vʋʋsem sõngã wẽnga, a pa na n paam sugr dũni-kãngã pʋgẽ, la dũni-paalgã* sẽn watã pʋgẽ me ye. 33  “Tɩɩg sã n yaa sõma, a biisã na n yɩɩ sõma. La tɩɩg sã n yaa yooko, a biisã me na n yɩɩ yoodo. Bala, b bãngda tɩ-sõng bɩ tɩ-yook a biisẽ. 34  Wag-toos yagense, yãmb na n yɩɩ wãn n gom gom-sõma tɩ yãmb mensã yaool n yaa nin-wẽnse? Bala yaa sũur sẽn pid ne bũmb ningã la noor yiisda. 35  Nin-sõng noor yiisda bõn-sõma, a sũur sẽn pid ne bõn-sõma wã yĩnga. La nin-wẽng noor yiisda bõn-wẽnse, a sũur sẽn pid ne bõn-wẽnsã yĩnga. 36  Mam yeta yãmb tɩ Bʋ-kaoorã daare, b na n soka ninsaalbã gom-vɩɩd nins fãa b sẽn gomã. 37  Bala, yaa fo goamã la b na n tik n kõ-f bʋʋm, leb n yaa fo goamã la b na n tik n ning-f taale.” 38  La sẽn na yɩl n leok a Zeezi, gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã kẽer yeelame: “Karen-saamba, tõnd ratame tɩ y maan yel-solemd tɩ d yã.” 39  Bãmb leok-b lame n yeele: “Zãmaan-kãngã neb sẽn yaa wẽns la yoaadbã* rat n yãa yel-solemde, la b pa na n yã yel-solemd a to n zʋʋg no-rɛɛs a Zonas yel-solemdã ye. 40  Bala, wa a Zonas sẽn pa zĩm-bedrã pʋgẽ rasem a tãab la yʋnd a tãabã, ninsaal Biigã me na n paa tẽngã pʋgẽ rasem a tãab la yʋnd a tãabo. 41  Bʋʋdã kaoob sasa, Niniiv nebã na n vʋʋga ne zãmaan-kãngã n ning-a taale, bala Niniiv nebã sẽn wʋm a Zonas sẽn moon koɛɛg ningã, b teka yam n kos sugri. La ade! sẽn yɩɩd a Zonas n be ka. 42  Bʋʋdã kaoob sasa, Seba* rĩm-poakã na n vʋʋga ne zãmaan-kãngã n ning-a taale, bala yẽ yii hal zĩ-zãrgẽ n wa kelg a Salomo yam goamã. La ade! sẽn yɩɩd a Salomo n be ka. 43  “Zĩn sã n yi n bas neda, a gilgda rasempʋɩɩsẽ wã n baood vʋʋsg zĩiga. La a sã n pa yã, 44  a yetame: ‘Mam na n leba m doogẽ wã, zĩig ning m sẽn yi wã.’ La a sã n ta, a mikdame tɩ roogã yaa vɩʋʋgo, n pɩɩs n nags tɩ yaa neere. 45  Rẽ, yẽ kẽngdame n tɩ peeg zĩn-dãmb a yopoe sẽn yaa wẽns n yɩɩd yẽ mengã, tɩ b wa kẽ n pa be, tɩ ra-kãng yaoolem yɛlã lebg wẽng n yɩɩg pipi wã. Na n yɩɩ woto ne zãmaan-kãngã sẽn yaa wẽngã.” 46  Bãmb sẽn wa n ket n gomd ne kʋʋngã, b ma wã ne b ma-biisã wa n yasa yɩng n dat n yã bãmba. 47  Rẽ n so tɩ ned a ye yeel bãmba: “Ade! Yãmb ma wã ne y ma-biisã bee yɩng n dat n yã yãmba.” 48  Bãmb leoka ned ning sẽn gomd ne bãmbã, n sok yaa: “Ãnda la mam ma, la ãnd dãmb la mam ma-biisi?” 49  La b tẽega b nug n tees b karen-biisã n yeele: “Ad mam ma, la m ma-biisi! 50  Bala, ned ning sẽn maand m Ba sẽn be saasẽ wã raab n yaa mam ma-bi-raoogo, m ma-bi-poaka, la m ma.”

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “bur b sẽn wilgi.”
Bɩ, “sẽn kʋɩ.”
Bɩ, “m sɩɩgã sẽn tabend a soabã.”
Gɛrk, “ne a yʋʋrã.”
A Sʋɩtãan yʋʋr a to.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ: “Dũniyã.”
Bɩ, “wẽn-kɩɩsdba.”
Gɛrk, “goabga.”