Mark 14:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1172

  • Maan-kʋʋdbã yẽsda ne taab n na n kʋ a Zeezi (1, 2)

  • B sudga kaam sẽn tar yũ-noog a Zeezi zugu (3-9)

  • A Zida zãmba a Zeezi (10, 11)

  • Yaoolem Pakã (12-21)

  • B lugla Zu-soabã zaabr dɩɩbã (22-26)

  • A Zeezi pĩnd n togsame t’a Pɩyɛɛr na n kɩɩsame (27-31)

  • A Zeezi pʋʋsda Gɛtsemane (32-42)

  • B yõka a Zeezi (43-52)

  • B kaooda a Zeezi bʋʋd Sãnedrẽ wã taoore (53-65)

  • A Pɩyɛɛr kɩɩsdame t’a pa mi a Zeezi ye (66-72)

14  La Pakã ne Bur sẽn pa ning rabɩllã kibs ra keta rasem a yiibu. Maan-kʋʋdbã taoor dãmb la gʋlsdbã ra baooda b sẽn na n maan to-to n yõk a Zeezi ne sɩlem n kʋ.  Bala, b ra yetame: “Pa segd n yɩ tigrã sasa, sẽn na yɩl tɩ rãmbg ra wa zĩnd nin-buiidã sʋk ye.”  La a Zeezi sẽn wa n be wãoor a Sɩmo zakẽ wã Betani n dɩtẽ, pag n tall albatr tʋk ne kaam sẽn tar yũ-noog n yaa naar halaale, t’a ligd yaa toog n wa. A wãaga albatr tʋkã, n sudg kaamã bãmb zugẽ wã.  Rẽ la neb kẽer sũy puug-yã, tɩ b yet taaba: “Bõe yĩng tɩ b sãam ka-kãngã sẽn tar yũ-noogã?  Bala, b ra tõe n koosa ka-kãngã sẽn tar yũ-noogã deniye* kobs-tã la zaka, n dɩk ligdã n kõ naong rãmba!” B sũurã ra puuda wʋsg ne pagã.*  La a Zeezi yeelame: “Bas-y-yã-a sɩɩ. Bõe yĩng tɩ yãmb maand-a woto? A maana maam neere.  Bala, naong rãmbã bee ne yãmb wakat fãa, tɩ y tõe n maan-b neer wakat ning fãa y sẽn date. La yãmb pa na n paam tɩ mam pa ne yãmb wakat fãa ye.  A maana a sẽn tõe. A pĩnd n ninga kaam sẽn tar yũ-noog mam zug mam mumbã yĩnga.  Mam yeta yãmb sɩd tɩ b sẽn na n moon koe-noogã dũniyã zĩig ning fãa, b na n togsa bũmb ning pʋg-kãngã sẽn maanã me, n tẽeg a yelle.” 10  La a Zida Iskariot sẽn yaa Piig la a yiibã nin-⁠yendã kẽnga maan-kʋʋdbã taoor dãmb nengẽ, n na n sõng-b tɩ b paam a Zeezi n yõke. 11  B sẽn wʋm dẽ wã, b sũy yɩɩ noog wʋsg tɩ b pʋlem tɩ b na n kõ-a-la wanzuri ligdi. Dẽ, a sɩngame n baood weer n na n sõng-b tɩ b yõk a Zeezi. 12  La Bur sẽn pa ning rabɩllã kibsã pipi daarã sẽn yaa daar ning b sẽn minim n kʋʋd Pakã maoongã, a Zeezi karen-biisã soka bãmb yaa: “Yɛ la yãmb dat tɩ d kẽng n tɩ segl Pakã tɩ y rɩ?” 13  Dẽ, b tʋma b karen-biis a yiib n yeel-ba: “Bɩ y kẽng tẽngã pʋgẽ, tɩ rao sẽn zɩt yʋʋr ne koom n na n seg yãmba. Pʋg-y-yã-a, 14  la a sẽn tɩ kẽ zĩig ninga, bɩ y yeel zakã soaba: ‘Karen-saambã yeelame: “Sãamb roog ning pʋgẽ mam sẽn tõe n dɩ Pakã ne m karen-biisã bee yɛ?” ’ 15  A na n wilga yãmb yĩngr do-yaleng b sẽn manege, tɩ bũmb fãa be a pʋgẽ. Segl-y Pakã rɩɩb be tõnd yĩnga.” 16  Dẽ, karen-biisã kẽnga tẽngã pʋgẽ, n mik tɩ yɛlã yaa wa a Zeezi sẽn yeel bãmbã kɛpɩ. La bãmb segla Pakã. 17  Zĩigã sẽn wa n sobge, bãmb waa ne Piig la a yiibã. 18  La bãmb sẽn wa n zĩ taablẽ n dɩtẽ, a Zeezi yeelame: “Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb sẽn naag maam n dɩtẽ wã nin-⁠yend n na n zãmb maam.” 19  Rẽ sãama b sũy wʋsgo, tɩ b ned kam fãa sok bãmba: “Yaa maam bɩ?” 20  La bãmb yeel-b lame: “Yaa Piig la a yiibã nin-⁠yende, ned ning sẽn tʋmd a nug ne maam laagẽ wã. 21  Bala, ninsaal Biigã loogda wa b sẽn da pĩnd n gʋls n gom bãmb yellã. La ned ning sẽn na n yɩ sabab tɩ b yõk ninsaal Biigã na n paama toogo! Nin-kãng sã n da pa rog n são.” 22  La bãmb sẽn da ket n dɩtẽ, a Zeezi rɩka bur n pʋʋs Wẽnnaam, n kao n kõ-b n yeel yaa: “Bɩ y reege. Yãoã makda mam yĩngã.” 23  Sẽn paase, bãmb dɩka bõn-yũudl n pʋʋs Wẽnnaam barka, la b kõ bãmb tɩ b fãa yũ. 24  La bãmb yeel-b lame: “Yãoã makda mam zɩɩmã, sẽn yaa ‘kaoolã zɩɩm’ sẽn na n daag neb wʋsg yĩngã. 25  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ m pa na n tol n le yũ divẽ, hal n tãag daar ning mam sẽn na n yũ divẽ-paalg Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ.” 26  Rẽ poore, bãmb sẽn yɩɩl n pẽg* Wẽnnaam n sa, b yiime n kẽng Oliiv tɩɩs tãngã zugu. 27  La a Zeezi yeel-b lame: “Yãmb fãa na n zoe n basa maam. Bala, b gʋlsame: ‘Mam na n wẽe pe-kɩɩmã, la piisã na n sãeegame.’ 28  La mam vʋʋgrã poore, mam na n denga yãmb Galile.” 29  Rẽ la a Pɩyɛɛr yeel bãmb yaa: “Baa neb a taabã fãa sã n zoe n bas yãmba, mam pa na n zoe ye.” 30  T’a Zeezi yeel-a: “Sɩd-sɩda, mam yeta foom tɩ rũndã, yʋn-kãngã bala, nand tɩ no-raoog kelem naoor a yiibu, fo na n kɩɩsa naoor a tãab tɩ f pa mi maam ye.” 31  La a Pɩyɛɛr ra ket n yetame: “Baa mam sã n na n naaga yãmb n ki, mam kõn tol n kɩɩs tɩ m pa mi yãmb ye.” La a taabã fãa me ra yeta woto. 32  Dẽ, bãmb kẽnga zĩig b sẽn boond tɩ Gɛtsemane, t’a Zeezi yeel b karen-biisã yaa: “Zĩnd-y ka tɩ m tɩ pʋʋse.” 33  Bãmb peega a Pɩyɛɛr ne a Zak la a Zã. La a Zeezi sũurã sɩngame n sãamd hal wʋsgo. 34  Bãmb yeel-b lame: “Mam* sũurã sãama wʋsgo, hal tɩ m dat n ki. Pa-y ka n gũ.” 35  La bãmb sẽn kẽng taoor bilfu, b yĩgimda b rũm-kur n pʋʋs n kos tɩ sã n tõe bɩ yel-kãngã loog n bas bãmba. 36  Bãmb yeelame: “Aba,* m Ba, yãmb tõee bũmb fãa. Bɩ y kɩt tɩ bõn-yũudl-kãngã loog n bas maam. La pa mam daabã n segd n maan ye. Yaa yãmb daabã.” 37  A Zeezi lebg n waame n mik tɩ b gõeeme, tɩ bãmb yeel a Pɩyɛɛr yaa: “Sɩmo, fo gõeeme la? Fo pa tõog n gũ lɛɛr a yembr la? 38  Bɩ y kell n gũ, la y pʋʋsd wakat fãa, n da wa kẽ makr pʋgẽ ye. Sɩda, sũurã ratame,* la yĩngã ka pãng ye.” 39  Bãmb le kẽngame n tɩ pʋʋse, n kos bõn-yɛngã bala. 40  La bãmb lebg n waame, n mik tɩ b gõeeme. Bala gõeemã ra tar-b-la wʋsgo. La b ra pa mi b sẽn na n leok a Zeezi tɩ bũmb ning ye. 41  Bãmb lebg n waa naoor a tãab-n-soab n yeel-b yaa: “Bõe yĩng tɩ yãmb gõe wakat a woto sasa n vʋʋsdẽ? Sekame! Wakat taame! Ade! B yõka ninsaal Biigã n ning yel-wẽn-maandbã nusẽ. 42  Yik-y tɩ d looge. Ges-y-yã! Sẽn na n zãmb-a maamã kolgame.” 43  Bãmb sẽn wa n ket n gomda, a Zida sẽn yaa Piig la a yiibã nin-⁠yendã waa ne neb kʋʋng sẽn zãad sʋʋs la rasaba. Yaa maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne gʋlsdbã, la nin-buiidã kãsem-dãmb n tʋm-ba. 44  La a Zeezi zãmbdã ra kõo kʋʋngã bãnd n yeele: “Ned ning mam sẽn na n mokã, yaa bãmba. Yõk-y-ba, n tall-b sõma.” 45  La yẽ kẽnga tɩrg n ta a Zeezi nengẽ, n yeele: “Rabi!”* la a mok bãmb sõma. 46  Woto, b yõka a Zeezi. 47  La neb nins sẽn da be ne a Zeezi wã nin-⁠yend wõoga a sʋʋg n kɛ maan-kʋʋdb kãsmã tʋm-tʋmdã, n fiuug a tʋbre. 48  La a Zeezi yeel-b lame: “Yãmb waa ne sʋʋs la rasab n na n yõk maam wa bi-bɛɛg la? 49  Daar ne a to fãa, mam da bee wẽnd-doogẽ wã ne yãmb n zãmsd nebã, la yãmb pa yõk maam ye. La bõn-kãensã maaname sẽn na yɩl tɩ Gʋls-sõamyã sẽn yeelã pidsi.” 50  Karen-biisã fãa basa bãmb n zoe. 51  La bi-bɩɩg a ye sẽn da yer kasaab sẽn wʋg ne lẽ n da pʋgd bãmba. A ra pa yer fuug a to ye. La b baoome n na n yõk-a, 52  t’a yeeg kasaabã n bas ne-b la a zoe beelle. 53  Rẽ poore, b talla a Zeezi n kẽng maan-kʋʋdb kãsmã nengẽ. La maan-kʋʋdbã taoor dãmb fãa n paas nin-buiidã kãsem-dãmb ne gʋlsdbã tigma taaba. 54  La a Pɩyɛɛr ra pʋgda yɩɩg-yɩɩga, hal n tãag maan-kʋʋdb kãsmã samandẽ. La yẽ tɩ zĩnda ne zakã tʋm-tʋmdbã, n woot bugum. 55  Maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne Sãnedrẽ wã neb fãa ra baooda bũmb n na n dõd a Zeezi n paam n kʋ bãmba, la b pa yã baa fʋɩ ye. 56  Sɩd me, neb wʋsg ra kõta kaset sẽn pa sɩd n dõt bãmba, la b goamã ra kɩɩsda taaba. 57  Sẽn paase, neb kẽer n yik n kõ kaset sẽn pa sɩd n dõd bãmb n yeele: 58  “Tõnd wʋmame t’a yetẽ: ‘Mam na n sãama wẽnd-do-kãngã sẽn yaa ninsaalb nus n me wã, la rasem a tãab pʋgẽ, m na n lebs n me a to sẽn pa ninsaalb nus n me ye.’ ” 59  La baa yel-kãens wɛɛngẽ menga, b goamã ra kɩɩsda taaba. 60  Dẽ, maan-kʋʋdb kãsmã yika bãmb sʋkã, n sok a Zeezi yaa: “Fo pa leokd tɩ bũmb la? Fo pa wʋmd nin-kãensã sẽn dõt foo bũmb ningã la?” 61  La a Zeezi kell n sĩndame, n pa leok baa fʋɩ. Maan-kʋʋdb kãsmã le soka bãmb yaa: “Fo yaa Kiristã, Wẽnnaam sẽn ka to wã Biigã bɩ?” 62  T’a Zeezi leok n yeele: “Yaa maam. La yãmb na n yãa ninsaal Biigã sẽn zĩ Wẽnnaam sẽn yaa Pãng soabã nug-rɩtgo, n zao yĩngr sawatã n watẽ.” 63  Dẽ, maan-kʋʋdb kãsmã kẽega a fuugã n yeele: “Tõnd le baooda kaset rãmb n paas sɩda? 64  Yãmb wʋma a sẽn paoog Wẽnnaamã. Sard bʋg la yãmb dɩk-yã?”* Tɩ b fãa yeel t’a Zeezi zemsa ne kʋʋbo. 65  La kẽer sɩngame n tʋbsd bãmb kolkood la b pind b nengã, n pãbd bãmb ne nug-gil la b yetẽ: “Togs bãngr-gomd wɛ!” La bʋʋdã kaoob zĩigẽ tʋm-tʋmdbã laala bãmb pɛgse, la b tall-b n looge. 66  La a Pɩyɛɛr sẽn wa n be samandẽ wã, maan-kʋʋdb kãsmã tʋm-tʋmd-poak a ye n wa. 67  A sẽn yã a Pɩyɛɛr sẽn woot bugmã, a ges-a-la kuii, n yeele: “Fo me ra bee ne Zeezi-kãngã sẽn yaa Nazarɛt raoã.” 68  La a kɩɩsame n yeele: “Mam pa mi bãmba, la m pa wʋmd fo sẽn gomd bũmb ning yellã võor me ye.” La a yiime n leb zakã noore.* 69  Be, tʋm-tʋmd-poakã yã-a lame. A le sɩngame n yet neb nins sẽn yas be wã yaa: “Yãoã yaa bãmb nin-⁠yende.” 70  A Pɩyɛɛr le kɩɩsame. La sẽn yɩ bilfu, neb nins sẽn da yas be wã le sɩngame n yet-a yaa: “Hakɩɩka, fo yaa bãmb nin-⁠yende. Bala, fo pʋd n yaa Galile neda.” 71  La a sɩngame n kãabd a meng la a wẽend n yetẽ: “Mam pa mi ra-kãngã yãmb sẽn gomd a soab yellã ye!” 72  La tao-tao bala, no-raoog kelma naoor a yiib-n-soaba, la a Pɩyɛɛr tẽega a Zeezi goamã b sẽn da yeele: “Nand tɩ no-raoog kelem naoor a yiibu, fo na n kɩɩsa naoor a tãab tɩ f pa mi maam ye.” La yẽ sũurã sãama wʋsg t’a sɩng yãbre.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “b ra gomda ne pagã ne sũ-yikri. B zab-a lame.”
Bɩ, “yɩɩn-sõamyã.”
Bɩ, “m sɩɩgã.”
Yaa Ebre wall Arameẽ gom-bil sẽn dat n yeel tɩ “Baaba!”
Bɩ, “yẽesame.”
Bɩ, “Karen-saamba.”
Bɩ, “yãmb tagsda bõe?”
Bɩ, “zãongẽ wã.”