Mark 13:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1137

 • DŨNIYÃ SAABO (1-37)

  • Zaba, tẽn-digimdgu, kom (8)

  • B segd n moona koe-noogã (10)

  • To-kãsengã (19)

  • Ninsaal Biigã waoongo (26)

  • Kankangã yel-bũndã (28-31)

  • Bɩ y kell n gũ (32-37)

13  La a Zeezi sẽn wa n yit wẽnd-doogẽ wã, b karen-biig a ye n yeel-b yaa: “Karen-saamba, ges-y-yã! Ad wẽnd-doogã kugã ne a sẽn me to-to wã sɩd bee rasãnde!”  La a Zeezi yeel-a lame: “Fo nee ro-bɛd-kãensã? Kugr baa a ye kõn pa a to zug tɩ b pa lub-a ye.”  A Zeezi sẽn wa n zĩ Oliiv tɩɩs tãngã zug n tees wẽnd-doogã, a Pɩyɛɛr ne a Zak n paas a Zã la a Ãndere kolga bãmb neb a taab sẽn pa be ne-b wakat n sok bãmba:  “Bɩ y togs-d wɛ! Bõn-kãensã na n zĩnda wakat bʋgo, la bõe n na n yɩ bãnd n wilg tɩ bõn-kãensã fãa saab kolgame?”  Rẽ la a Zeezi yeel-b yaa: “Gũus-y tɩ ned ra wa tudg-y ye.  Neb wʋsg na n waa ne mam yʋʋrã n yetẽ tɩ bãmb la Kiristã. B na n tudga neb wʋsgo.  Yãmb sã n wa wʋmd zab rãamd me, la y wʋmd tɩ b gomd zab yelle, bɩ y ra yɛɛs ye. Yaa tɩlɛ tɩ bõn-kãensã zĩndi. La pa saabã nand ye.  “Bala, buud na n yika zabr ne buud a to, tɩ rĩung me yik zabr ne rĩung a to. Tẽn-digimdg na n zĩnda zĩig-zĩiga. Sẽn paase, kom na n zĩndame. Bõn-kãensã yaa toodã* sɩngr bala.  “La sã n yaa ne yãmba, bɩ y gũus y mense. Nebã na n yõga yãmb n kẽng bʋʋd zĩisẽ, la b na n pãba yãmb karen-dotẽ, la b tall yãmb n kẽng guvɛrneer-dãmb la rĩm-dãmb nengẽ mam yĩnga, tɩ yɩ kaset bãmb yĩnga. 10  Sẽn paase, koe-noogã segd n deng n moona buud fãa neba. 11  La b sã n wa tar yãmb n dabd bʋʋd zĩigẽ, bɩ y ra zoe n maand yɩɩr ne yãmb sẽn na n yeel bũmb ningã ye. La vʋʋsem sõngã sẽn na n wilg yãmb bũmb ning wakat kãngã, bɩ y togs rẽ. Bala pa yãmb mensã n gomd ye. Yaa vʋʋsem sõngã n gomda. 12  Sẽn paase, ned na n yõka a ba-biig n kɩs tɩ b kʋ, tɩ ba yõk a biig n kɩse, tɩ kamb kɩɩs b roagdb n kɩt tɩ b kʋ-ba. 13  Nebã fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga. La ned ning sẽn na n tõog toog* hal tɩ saabã ta, a na n paama fãagre. 14  “Woto wã, yãmb sã n wa yã bõn-wẽng ning sẽn wat ne sãoongã t’a yas zĩig ning a sẽn pa segd n yalsã, (sẽn karemd-a wã tog n tagsa neere, n wʋm a võore), bɩ neb nins sẽn be Zide wã sɩng zoees n teesd tãensẽ wã. 15  Bɩ ned ning sẽn be roog zug ra sig wall a kẽ a roogẽ wã n dɩk bũmb n yi ye. 16  Bɩ sẽn be-a pʋʋgẽ me ra lebg n babs bũmb nins a sẽn bas poorẽ wã n tɩ rɩk a zugẽ fuug ye. 17  Pagb nins sẽn tʋte, la sẽn yẽsemd-b kom-peels wakat kãngã na n paama toogo! 18  Pʋʋsd-y wakat fãa n kotẽ tɩ ra yɩ waood wakat ye. 19  Bala, ra-kãens na n yɩɩ toog wakate. A buud zɩ n zĩnd bõn-naandsã Wẽnnaam sẽn naanã sɩngr n tãag wakat kãnga, la a buud kõn le zĩnd a bada. 20  Sɩd me, a Zeova* sã n da pa boog ra-kãens sõore, ned baa a ye kõn põs ye. La nin-tũusdsã b sẽn tũusã yĩnga, b booga ra-kãens sõorã. 21  “La ned sã n yeel yãmba, ‘Ade! Kiristã bee ka,’ wall ‘Ade! B bee ka sẽnẽ,’ bɩ y ra tẽ ye. 22  Bala, zirẽ-be-kiris-rãmb la zirẽ-be-no-rɛɛsdb na n waame, la b na n maana yel-soalem la bõn-kãsems sẽn na yɩl tɩ sã n tõe bɩ b tudg nin-tũusdsã. 23  La sã n yaa ne yãmba, bɩ y gũusi. Mam pĩnd n togsa yãmb bũmb fãa. 24  “La wakat kãng toogã poore, wĩntoogã na n sobgame. Kiuugã me pa na n le kõ a vẽenem ye. 25  Sẽn paase, ãdsã na n yii yĩngr n dʋʋge, la bũmb nins sẽn be saasẽ wã na n digimdame. 26  La b na n yãa ninsaal Biigã tɩ b zao sawatã n wat ne pãng la ziir sẽn yaa kãsenga. 27  Dẽ, bãmb na n tʋma malɛgsã tɩ b tigim b nin-tũusdsã dũniyã ween-vɩɩs a naasã, saasã kɩreng a ye n tãag a to, la tẽngã kɩreng a ye n tãag a to. 28  “Bɩ y rɩk yam yel-bũn-kãngã sẽn gomd kankang yellã pʋgẽ: A sã n wa tãood wil-poal n ningd vãad bala, yãmb miime tɩ sigrã kolgame. 29  Woto me, yãmb sã n wa yã tɩ bõn-kãensã maandame, bɩ y bãng tɩ ninsaal Biigã kolgame n ta rignoyẽ. 30  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ zãmaan-kãngã pa na n loog tɩ bõn-kãensã fãa pa maan ye. 31  Saasã ne tẽngã na n loogame, la mam goamã pa na n loog a bada. 32  “Sã n yaa ne daar-n-kãng wall wakat kãnga, ned baa a ye pa mi ye. Malɛgsã sẽn be saasẽ wã pa mi, Biigã me pa mi ye. Yaa Ba wã n mi. 33  Bɩ yãmb kell n gũ la y ra gũs ye. Bala yãmb pa mi wakat ning Wẽnnaam sẽn yãkã sẽn na n yɩ sasa ning ye. 34  Yaa wa rao sẽn bas a zak n togd sore, n kõ a tʋm-tʋmdb noor tɩ b ges a zakã yelle. A kõo ned kam fãa ne a tʋʋmde, la a yeel zakã noor gũudã t’a gũ. 35  Bɩ y kell n gũ, bala, yãmb pa mi zakã soab sẽn wat wakat ning ye. Tõe n yɩɩ zĩ-sobd bɩ yʋn-sʋka, wall sẽn deng tõd-beoogo,* pa rẽ bɩ yibeoog pĩnda. 36  Y sã n pa gũ, a sã n wa tiig n wa, a na n mikame tɩ y gõeeme. 37  La bũmb ning mam sẽn togsd yãmbã, mam togsd-a-la nebã fãa: Bɩ y kell n gũ.”

Vẽnegr toor-toore

To-kãng wõnda toog ning sẽn tar pag a sẽn wat n dat n doge.
Bɩ, “sẽn tõogd toogo.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “no-kɛleng wakate.”