Mark 11:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1133

  • A Zeezi kẽe Zerizalɛm (1-11)

  • A Zeezi kãaba kankang wẽnga (12-14)

  • A Zeezi yɩlga wẽnd-doogã (15-18)

  • Yam ning d sẽn tõe n dɩk kankangã sẽn kʋɩ wã pʋgẽ (19-26)

  • B wẽe no-koeemd ne a Zeezi, b tõogã poorẽ (27-33)

11  B sẽn wa n kolg Zerizalɛm n ta Bɛtfaaze ne Betani sẽn be Oliiv tɩɩs tãngã zugã, a Zeezi tʋma b karen-biis a yiib  n yeel-ba: “Kẽng-y tẽn-bilã sẽn tondã pʋgẽ. La y sã n ta bala, y na n yãa bõn-bil b sẽn loe. Yaa bõn-bil ned sẽn zɩ n zombe. Lok-y-yã-a n wa ka.  La ned sã n yeel yãmb tɩ ‘Bõe yĩng tɩ y lokd bõn-bilã?’ y segd n yeel-a lame tɩ ‘yaa Zu-soabã n dat-a, la tɩ b na n kɩtame tɩ b lebg n tall-a n wa mas-masã.’ ”  Dẽ, bãmb kẽngame n tɩ yã bõn-bilã b sẽn loe zak noor sor kɩrenga, tɩ b lok-a.  La neb nins sẽn da yas be wã kẽer soka bãmb yaa: “Bõe yĩng tɩ yãmb lokd bõn-bilã?”  Karen-biisã togs-b-la bũmb ning a Zeezi sẽn yeel bãmbã bala, la b basa bãmb tɩ b looge.  B talla bõn-bilã n wa a Zeezi nengẽ, n palg b zugẽ futã a zug t’a Zeezi zombe.  Sẽn paase, neb wʋsg tʋɩɩ b zugẽ futã sorã zugu, tɩ kẽer da kɛɛd tɩɩsã vãad pʋtẽ wã.  La sẽn da kẽnd-b bãmb taoorã ne sẽn da pʋgd-b bãmbã ra zẽkda b koees n yetẽ: “D kotame tɩ y fãag-ba! Bark bee ned ning sẽn wat ne a Zeova* yʋʋrã zugu! 10  Bark bee tõnd ba a Davɩɩd Rĩungã sẽn watã zugu! D kota yãmb sẽn yaa Soab ning sẽn be hal yĩngrã tɩ y fãag-ba!” 11  Bãmb taa Zerizalɛm n tɩ kẽ wẽnd-doogẽ wã n gilg n ges bũmb fãa. La zĩigã sẽn da rat n sobgã yĩnga, bãmb yiime n kẽng Betani ne Piig la a yiibã. 12  Vẽkembeoogã, bãmb sẽn wa n yit Betani wã, kom n yõk a Zeezi. 13  Bãmb yãa kankang sẽn be yɩɩg n tar vãado, n bʋdg n kẽng n na n tɩ ges b sã n na n yãa bũmbu. La b sẽn ta wã, b pa yã baa fʋɩ n zʋʋg vãadã ye. Bala, ra pa kankam wakat ye. 14  Dẽ, bãmb yeela kankangã yaa: “Ned kõn le rɩ fo biis a bada.” La bãmb karen-biisã ra kelgdame. 15  Bãmb taa Zerizalɛm, t’a Zeezi tɩ kẽ wẽnd-doogẽ wã n dig neb nins sẽn koosd la b raad teed be wã n yiisi, la b leeb ligd-tekdbã taabl-dãmb ne marwal koaasdbã goeels n lubi. 16  Sẽn paase, b ra pa sakd tɩ ned zã teoog n tũ wẽnd-doogẽ wã n loog ye. 17  B ra zãmsda nebã n yetẽ: “B pa gʋls n yeele: ‘B na n boola mam doogã tɩ pʋʋsg roog buud fãa yĩng’ sɩda? La yãmb kɩtame t’a lebg fãadb roogo.” 18  La maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne gʋlsdbã wʋma rẽ, n da baood b sẽn na n maan to-to n paam a Zeezi n kʋ. Bala, b ra zoeta bãmba, kʋʋngã fãa sũy sẽn da noom ne b zãmsgã yĩnga. 19  Zĩigã sẽn wa n kolg sobgrã, b yii tẽngã. 20  La bãmb sẽn wa n loogd yibeoogã pĩndã, b yãa kankangã sẽn zoe n kʋɩ n tãag a yẽgã. 21  A Pɩyɛɛr tẽega bũmb ning sẽn da maanã n yeele: “Rabi,* ges-y-yã! Kankang ning yãmb sẽn da kãabã kʋɩɩme.” 22  La a Zeezi leokame n yeel-ba: “Tẽ-y Wẽnnaam. 23  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ ned ning fãa sẽn na n yeel tãn-kãngã t’a ‘Zẽk n tɩ lʋɩ mogrã pʋgẽ,’ la a pa maand sãmb-sãmb a sũurẽ wã, n tar tẽeb tɩ bũmb ning a sẽn yeelã na n pidsame, na n yɩɩ woto. 24  Rẽ n so tɩ mam yet yãmb tɩ yãmb sẽn pʋʋsd n kot bũmb ning fãa, bɩ y tẽ tɩ y paam-a lame, la y na n paamame. 25  La yãmb sã n wa pʋʋsdẽ, sẽn yaa bũmb ning fãa la ned maan n beeg-y bɩ y kõ-a sugri, tɩ rẽ la yãmb Ba sẽn be saasẽ wã me na n kõ yãmb sugr y beegrã yĩnga.” 26  *—⁠—⁠ 27  Bãmb lebg n waa Zerizalɛm. La a Zeezi sẽn wa n kẽnd wẽnd-doogẽ wã, maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne gʋlsdbã, la nin-buiidã kãsem-dãmb kolgame 28  n sok bãmb yaa: “Yaa ne tõ-bʋg la yãmb maand bõn-kãensã? Wall yaa ãnda n kõ yãmb tõ-kãng tɩ y maand bõn-kãensã?” 29  T’a Zeezi yeel-ba: “M na n soka yãmb sokre. Leok-y-ma, tɩ m yaool n togs yãmb mam sẽn maand bõn-kãensã ne tõog ningã. 30  Yaa Wẽnnaam sẽn be saasẽ wã n tʋm a Zã t’a lis nebã bɩ, bɩ yaa ninsaalbã? Leok-y-ma.” 31  La b sɩngame n yẽsd ne taab n yetẽ: “Tõnd sã n yeele: ‘Yaa Wẽnnaam sẽn be saasẽ wã,’ b na n soka tõndo: ‘Bõe yĩng masã tɩ yãmb pa tẽ-a?’ 32  La tõnd na saag n yeel tɩ ‘Yaa ninsaalbã’ sɩda?” B ra yɛɛsda kʋʋngã sẽn tõe n maan-b bũmb ningã, bala, kʋʋngã fãa kɩsa sɩd t’a Zã yɩɩ no-rɛɛsa. 33  Rẽ n so tɩ b leok a Zeezi yaa: “Tõnd pa mi ye.” T’a Zeezi yeel-ba: “Ma-me pa na n togs yãmb m sẽn maand bõn-kãensã ne tõog ningã ye.”

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “Karen-saamba.”
Ges-y tẽngr vẽnegr ning sẽn be Matiye 17:21 wã.