Luk 8:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1156

  • Pagb n yãagd a Zeezi (1-3)

  • Ka-koaadã yel-bũndã (4-8)

  • A Zeezi sẽn da wẽed yel-bũnã võore (9, 10)

  • B wilga ka-koaadã yel-bũndã võore (11-15)

  • B pa rɩkd bũmb n fõgen fɩtl ye (16-18)

  • A Zeezi ma wã ne b ma-biisã (19-21)

  • A Zeezi kɩtame tɩ sob-kãseng yõke (22-25)

  • A Zeezi kɩtame tɩ zĩn-dãmb tɩ kẽ kurkuya (26-39)

  • A Zayirus bi-puglã. Pag n sɩɩsd a Zeezi zugẽ fuugã (40-56)

8  Rẽ poor bilfu, bãmb ra gilgda tẽn-bɛd la tẽn-bõones n moond Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã. La Piig la a yiibã ra yãagda bãmba.  Sẽn paase, pagb kẽer zĩn-dãmb sẽn da tar t’a Zeezi rig zĩn-dãmbã, la sãnda b sẽn sãoog b bãas n da be ne bãmba: Yaa a Maari b sẽn da boond me tɩ Magdala pagã, soab ning a Zeezi sẽn dig zĩn-dãmb a yopoe tɩ b yi n basã,  a Zan sẽn yaa a Erood zakã yel-gɛt a Kuuza pagã, n paas a Suzan la pagb a taab sẽn da yãkd b paoong n sõngd a Zeezi ne b karen-biisã.  La neb kʋʋng sẽn wa n tigim n naag neb nins sẽn da tũud bãmb n gilgd tẽng-tẽngã, bãmb wẽe yel-bũnd n yeele:  “Ka-koaad n yi n na n fẽrg a bõn-buudu. A sẽn wa n fẽrgdẽ wã, bõn-buud kẽer n lʋɩ sorã noor tɩ neb tabe, tɩ liuuli wã sẽn yɩgd yĩngrã me wa rɩ.  Sãnda lʋɩɩ kugr zugu. La b sẽn bulã, b kʋɩɩme, zĩigã sẽn ka maasrã yĩnga.  Kẽer lʋɩɩ gõos sʋka, tɩ gõosã sẽn naag-b n yikã wulumd-ba.  La sãnda lʋɩɩ zĩ-sõngẽ, la b sẽn buli, bil fãa woma biis koabga.” A Zeezi sẽn wa n togsd gom-kãensa wã, b zẽka b koɛɛg n yeele: “Sẽn tar-a tʋb n na n kelge, bɩ a kelge.”  La bãmb karen-biisã soka bãmb yel-bũn-kãng võor 10  tɩ b yeel yaa: “Wẽnnaam sõnga yãmb tɩ y tõe n wʋm bãmb Rĩungã yel-solgdsã sẽn yaa sõamyã wã võore. La sã n yaa ne neb a taabã, yaa ne yel-bũnã, sẽn na yɩl tɩ baa b sẽn getã, bɩ b ges zaalem, la baa b sẽn kelgdã, bɩ b ra wʋm a võorã ye. 11  Masã, ad yel-bũndã võore: Bõn-buudã yaa Wẽnnaam koɛɛgã. 12  Sẽn be-b sorã noorã yaa neb nins sẽn kelge, tɩ Sʋɩtãanã* wa rẽ poore, n yiis koɛɛgã b sũyã pʋsẽ sẽn na yɩl tɩ b ra wa tẽ n paam fãagr ye. 13  Sẽn be-b kugrã zugã yaa b rãmb nins sẽn wʋm koɛɛgã n deeg-a ne sũ-noogo, la b yaool n pa tar yẽgã. B tẽeda wakat bilfu, la makr wakate, b lʋɩtame. 14  La sã n yaa ne sẽn lʋɩ-b gõos sʋkã, yaa neb nins sẽn wʋm koɛɛgã, la b bas tɩ yɩɩrã, arzɛkã, la vɩ-kãngã sũ-noogã soog-ba, n wulumd koɛɛgã n kɩt tɩ b pa womd bi-sõma wã. 15  Sã n yaa ne sẽn be-b zĩ-sõngẽ wã, bãmb yaa neb nins sẽn kelg koɛɛgã ne sũur sẽn yaa sõma wʋsgo, n sakdẽ la b womd biis ne sũ-marã. 16  “Ned kae sẽn na n yõgen fɩtl n dɩk bũmb n fõgen-a, wall a ning-a gãag tẽngr ye. La a na n dogl-a-la fɩtl-doagendg zugu, sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn kẽed roogẽ wã tõog n yã vẽenemã. 17  Bala, bũmb pa be sẽn solg sẽn pa na n vẽneg ye. Bũmb pa be sẽn lud sõma me tɩ nebã pa na n tol n bãnge, la sẽn pa na n puk ye. 18  Woto wã, bɩ y gũus ne y sẽn kelgd to-to wã. Bala, ned ning sẽn tare, b na n kõ-a lame n paase. La ned ning sẽn pa tare, baa bũmb ning a sẽn tagsd t’a tarame wã menga, b na n deeg n bas-a lame.” 19  La a Zeezi ma wã ne b ma-biisã waame n dat n yã bãmba, la kʋʋngã yĩnga, b ra pa tõe n ta bãmb nengẽ ye. 20  Rẽ la neb yeel a Zeezi yaa: “Yãmb ma wã ne y ma-biisã bee yɩng n dat n yã yãmba.” 21  Tɩ bãmb leok-b n yeele: “Mam ma la m ma-biis yaa neb nins sẽn kelgd Wẽnnaam goamã la b sakdẽ wã.” 22  Daar a yembre, a Zeezi ne b karen-biisã kẽe koom-koglg t’a Zeezi yeel-b yaa: “Bɩ d pasg n kẽng mogrã rʋʋnde.” Dẽ, bãmb loogame. 23  La b sẽn wa n dʋʋgdẽ wã, a Zeezi gũsame. La sob-kãseng n yik mogrã zug tɩ koomã kẽed koglgã pʋgẽ, hal t’a rat n bõre. 24  Dẽ, b kẽngame n tɩ nek bãmb n yeele: “Karen-saamba, Karen-saamba, tõnd na n kiime!” Rẽ la b yik n tãs sobgã ne ko-pɛmã, tɩ sobgã yõk tɩ zĩigã lebg sɩddd. 25  Rẽ poore, bãmb soka b karen-biisã yaa: “Yãmb tẽebã bee yɛ?” La rabeem yõka bãmba. Ling-b lame tɩ b ra yet taab yaa: “Nin-kãngã yaa bõe ned menga? Bala, bãmb kõta baa sobgã la mogrã noore, tɩ b sakd bãmba.” 26  Bãmb taa Gerasa nebã soolmã sẽn be Galile mogrã rʋʋndã, n yals koom-koglgã. 27  La a Zeezi sẽn yi koom-koglgã pʋgẽ n ta tẽn-koɛɛngẽ wã, tẽngã rao a ye zĩn-dãmb sẽn tar n seg bãmba. Hal daar zãra, yẽ ra pa yer fuugu, n da pa be yir me ye. A ra bee yaadẽ wã. 28  A sẽn yã a Zeezi wã, a kelmame n wõgemd bãmb taoor n zẽk a koɛɛg n yeele: “Zeezi, Wẽnnaam Sẽn-ka-to Biiga, bõe la yãmb dat ne maam? Mam kota yãmb tɩ y ra nams maam ye.” 29  (Bala, a Zeezi ra yeta zĩnã t’a yi n bas raoã. Naoor wʋsgo, zĩnã kẽe raoã,* tɩ b mi n sẽb a naoã ne a nusã ne bãense, la b gũ-a sõma. La a kaooda bãensã, tɩ zĩnã tar-a n gilgd zĩis neb sẽn pa be.) 30  A Zeezi soka raoã yaa: “Fo yʋʋr la a bõe?” T’a leok yaa: “A Kʋʋngo,” bala zĩn-dãmb wʋsg n da tar-a. 31  Zĩn-dãmbã ra kota bãmb tɩ b ra yeel-b tɩ b tɩ kẽ bog-zulungẽ wã ye. 32  La kurkuy wʋsg n da be tãngã zug n dɩtẽ. Rẽ n so tɩ zĩn-dãmbã bõos bãmba, tɩ b bas tɩ b tɩ kẽ kurkuyã. La a Zeezi kõ-b-la sore. 33  Dẽ, zĩn-dãmbã yiime n bas raoã n tɩ kẽ kurkuyã, la kurkuyã fãa zoeeme n ta koakã, n yi sigdgẽ wã* n lʋɩ mogrã pʋgẽ, tɩ koomã rɩ-ba. 34  Sẽn da gũud-b kurkuyã sẽn yã bũmb ning sẽn maanã, b zoeeme n tɩ togs kibarã tẽngã pʋgẽ, la tẽn-kɩremsẽ wã. 35  Dẽ, nebã yiime n na n ges bũmb ning sẽn maanã. B waa a Zeezi nengẽ, n yã raoã zĩn-dãmbã sẽn yi n basã. A ra ninga fut n mi a nenga, n zĩ a Zeezi sɛɛgẽ. La bãmb yɛɛsa wʋsgo. 36  Neb nins sẽn yã yɛlã sẽn yɩ to-to wã togs-b-la rao ning zĩn-dãmbã sẽn da tarã sẽn paam a meng to-to. 37  Dẽ, Gerasa soolmã tẽn-yagsã neb wʋsg kosa a Zeezi tɩ b yi b soolmẽ wã. Bala, rabeem-kãseng n da tar-ba. Woto, bãmb kẽe koom-koglgã n na n looge. 38  La rao ning zĩn-dãmbã sẽn yi n basã ra kotame n na n tũ bãmba, la bãmb yeel-a lame t’a lebge, n paas yaa: 39  “Lebg n kuili, n tɩ togs nebã bũmb nins Wẽnnaam sẽn maan n kõ foomã.” Dẽ, raoã kẽngame n tɩ moond n togsd bũmb nins fãa a Zeezi sẽn maan n kõ yẽ wã galʋ-tẽngã tõre. 40  A Zeezi sẽn lebg n wa Galile wã, kʋʋngã reega bãmb neere, bala b fãa ra gũuda bãmba. 41  La rao yʋʋr sẽn boond t’a Zayirus n wa. A ra yaa karen-doog taoor soaba. A wa n yĩgimda a Zeezi taoor n kos bãmb tɩ b wa yẽ zakẽ wã, 42  bala, a bi-pugl-yend* sẽn da zems yʋʋm piig la a yiib n da rat n ki. A Zeezi sẽn wa n dabdã, neb kʋʋngã ra pʋgda bãmba, n dɩdgd bãmba. 43  La pag a ye n da bẽed bãag yʋʋm piig la a yiib t’a zɩɩm yita, tɩ ned baa a ye pa tõog n sãoog-a ye. 44  A kolga a Zeezi poorẽ wã, n sɩɩs bãmb zugẽ fuugã noore, la zĩig pʋgẽ, zɩɩmã sẽn da yitã yõkame. 45  Rẽ la a Zeezi yeel-yã: “Ãnda n sɩɩs maam?” B fãa sẽn da kɩɩsdã yĩnga, a Pɩyɛɛr yeelame: “Karen-saamba, kʋʋngã gũbga yãmb n dɩdgd yãmba.” 46  La a Zeezi yeelame: “Ned n sɩɩs maam, bala, m bãngame tɩ pãng n yi mam nengẽ.” 47  Pagã sẽn bãng t’a pa tõe n solg yellã, a wa n yĩgimda bãmb taoore, n digd la a togsd nebã fãa nifẽ bũmb ning sẽn kɩt t’a sɩɩs bãmbã, la a sẽn paam laafɩ zĩig pʋgẽ to-to wã. 48  La bãmb yeel-a lame: “M biiga, fo tẽebã kɩtame tɩ f paam laafɩ. Kẽng ne laafɩ.” 49  Bãmb sẽn wa n ket n gomdã, ned n yi karen-doog taoor soabã zakẽ n wa yeele: “Yãmb bi-puglã kiime. Da le nams-y Karen-saambã ye.” 50  A Zeezi sẽn wʋm dẽ, b yeel-a lame: “Ra maan dabeem ye. Fo we n tall tẽeb t’a na n põsame.” 51  Bãmb sẽn ta zakẽ wã, b pa sak tɩ ned baa a ye tũ bãmb n kẽ, n zʋʋg a Pɩyɛɛr ne a Zã la a Zak n paas bi-puglã ba ne a ma ye. 52  La nebã fãa ra yãbdame, n wilgd b sũ-sãang bi-puglã kũum yĩnga. Rẽ la a Zeezi yeel-yã: “Da le yãb-y ye. Bala, a pa ki ye, a gõeeme.” 53  Dẽ, nebã sɩnga bãmb yaalgo, b sẽn da mi tɩ biigã kiime wã yĩnga. 54  La a Zeezi gãda a nug n yeel-a: “Biiga, yiki!” 55  Bi-puglã vʋʋsem lebg n waame, t’a yik zĩig pʋgẽ. Bãmb yeelame tɩ b kõ-a rɩɩb t’a rɩ. 56  Bi-puglã roagdb sũy yɩɩ noog wʋsgo. La a Zeezi yeel-b lame tɩ b ra saag n togs ned baa a ye bũmb ning sẽn maanã ye.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Pa rẽ bɩ, “hal daar zãra, zĩnã bee ne-a n pa yit ye.”
Bɩ, “ko-koak sẽn yaa selle.”
Gɛrk, “bi-yende.”