Luk 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1144

  • Sʋɩtãanã makda a Zeezi (1-13)

  • A Zeezi sɩnga mooneg Galile (14, 15)

  • B pa kelg a Zeezi Nazarɛt ye (16-30)

  • A Zeezi kẽnga Kapɛrnawum karen-doogẽ wã (31-37)

  • B sãooga a Sɩmo reem-poakã ne neb a taaba (38-41)

  • Kʋʋng n yã a Zeezi zĩig neb sẽn pa beẽ (42-44)

4  Dẽ, a Zeezi sẽn pid ne vʋʋsem sõngã yii Zʋrdẽ kʋɩlgẽ wã, la vʋʋsem sõngã tall-b lame n kẽng weoogẽ wã  tɩ b pa be rasem pis-naase, tɩ Sʋɩtãanã* ra makd-ba. Bãmb pa rɩ baa fʋɩ ra-kãens ye. La ra-kãens loogr poore, kom n yõk-ba.  Rẽ la Sʋɩtãanã* yeel-b yaa: “Fo sã n yaa Wẽnnaam bi-ribl bɩ f yeel kug-kãngã t’a lebg buri.”  La a Zeezi leok-a lame yaa: “B gʋlsame: ‘Ninsaal pa tog n vɩ ne rɩɩb bal ye.’ ”  Dẽ, Sʋɩtãanã* tall-b lame n dʋ tãng zugu, n wilg-b dũniyã soolem toɛy-toɛyã fãa nif kamsg pʋgẽ.  La a yeel-ba: “Mam na n kõo foo soolem-kãensã fãa ne b ziirã, bala, b kõ-b-la maam, tɩ ma-me kõt ned ning m sẽn date.  Woto wã, fo sã n wõgemd n waoog maam, b fãa na n lebga fo rẽnda.”  La a Zeezi leok-a lame n yeele: “B gʋlsame: ‘Yaa fo Wẽnnaam a Zeova* bal la f segd n waooge, la yaa bãmb b ye bal la f segd n sak ne f sũur fãa.’ ”  Dẽ, Sʋɩtãanã talla bãmb n kẽng Zerizalɛm n tɩ rʋʋs-b wẽnd-doogã zugu,* n yeel bãmb yaa: “Fo sã n yaa Wẽnnaam bi-ribla, bɩ f bas f meng n yi ka n lʋɩ, 10  bala, b gʋlsame: ‘Bãmb na n kõo b malɛgsã noor tɩ b gũ foom,’ 11  la ‘malɛgsã na n koka foom ne b nusi, tɩ f naoor da wa lak kugr ye.’ ” 12  T’a Zeezi leok-a yaa: “B yeelame: ‘Da mak a Zeova* fo Wẽnnaamã ye.’ ” 13  Dẽ, Sʋɩtãanã* sẽn mak bãmb n sa, a loogame n bas bãmba. La a ra ket n baooda weer n na n le mak-ba. 14  La a Zeezi sẽn pid ne vʋʋsem sõngã lebg n leba Galile. La b tʋʋm-sõma wã kibar saaga tẽn-kɩremsã fãa. 15  Bãmb sɩngame n zãmsd nebã karen-dotẽ wã me, tɩ nebã fãa ra pẽgd bãmba. 16  Rẽ poore, b kẽnga Nazarɛt sẽn yaa tẽng ning pʋgẽ b sẽn wub bãmbã. B tɩ kẽe karen-doogẽ wã wa b sẽn minim n maand Vʋʋsg daar fãa wã. B wa n yikame n na n karme, 17  tɩ b kõ bãmb no-rɛɛs a Ezayi seb-pindmã, tɩ b lak seb-pindmã n yã zĩig ning b sẽn gʋlse: 18  “A Zeova* vʋʋsem sõngã bee mam zugu. Bala, b yãka maam tɩ m moon koe-noog naong rãmbã. B tʋma maam tɩ m togs yembsã tɩ b na n paama b mense, la zoensã tɩ b nin na n pugsame, la tɩ m kɩt tɩ sẽn namsd-bã paam lohorem n looge, 19  la m moon a Zeova* bark yʋʋmdã.” 20  Rẽ poore, b pila seb-pindmã n lebs tʋm-tʋmdã, la b zĩndi. La nebã fãa sẽn da be karen-doogẽ wã ra geta bãmb kuii. 21  Rẽ la b sɩng goama, n yeel-ba: “Rũndã, Gʋls-sõamyã gom-kãensã yãmb sẽn kelg mas-masã wã pidsame.” 22  B fãa sɩngame n gomd n pẽgd bãmba. Gom-nood nins sẽn da yit bãmb noorẽ wã me ling-b lame tɩ b yetẽ: “Pa a Zozɛf biigã la?” 23  Rẽ la a Zeezi yeel-b yaa: “Sãmbg kae tɩ y na n wẽe maam yel-bũn-kãnga: ‘Tɩpa, sãoog f menga. Bɩ y maan bũmb nins d sẽn wʋm tɩ y maana Kapɛrnawummã ka me sẽn yaa y meng tẽngã.’ ” 24  Rẽ poore, a Zeezi yeelame: “Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ no-rɛɛs kae b sẽn nand a meng tẽngẽ ye. 25  La mam yeta yãmb sɩd tɩ pʋg-kõap wʋsg ra bee Israyɛll a Eli wakatẽ wã, saagã sẽn wa n maan yʋʋm a tã la kiis a yoob n pa ni, tɩ kom-kãseng kẽ soolmã fãa wã. 26  La b pa tʋm a Eli pʋg-kãens baa a ye nengẽ, sã n pa pʋg-kõor a ye sẽn da be Sarfate, Sɩdõ soolmẽ wã nengẽ ye. 27  Sẽn paase, wãoob wʋsg ra bee Israyɛll no-rɛɛs a Eliize wakatẽ wã. La b baa a ye pa paam sãoogr* tɩ sã n pa Siiri rao a Naama bala.” 28  La neb nins fãa sẽn wʋm gom-kãensã karen-doogã pʋgẽ wã sũy puuga wʋsgo, 29  tɩ b yik n veo bãmb n yi tẽngã. B tall-b lame n tɩ rʋ tãng ning zug b sẽn me b tẽngã, n dat n tus-b n lubi. 30  La a Zeezi pasga b sʋkã n looge. 31  Dẽ, bãmb lebg n kẽnga Kapɛrnawum sẽn yaa Galile tẽngã. La bãmb ra zãmsda nebã Vʋʋsg daar fãa. 32  Nebã sũy yɩɩ noog wʋsg ne b sẽn da zãmsd-b to-to wã. Bala, b ra gomda ne tõogo. 33  La karen-doogẽ wã, rao n da be be tɩ zĩn tar-a. A zẽka a koɛɛg n yeele: 34  “Nazarɛt rao a Zeezi, bõe la yãmb dat ne tõndo? Yãmb waame n na n sãam tõnd la? Mam mii yãmb sẽn yaa ned ningã vẽenega. Yãmb yaa Wẽnnaam Sõng Soabã.” 35  La a Zeezi tãsa zĩnã n yeele: “Sĩndi, la f yi n bas-a.” Dẽ, zĩnã kɩtame tɩ raoã lʋɩ nebã sʋka, la a yi n bas-a n pa pogl-a ye. 36  Rẽ linga nebã fãa wʋsgo, tɩ b sɩng n yet taaba: “Yaa koe-bʋg buud la woto? Bala b tara tõog la pãnga, n tãsd zĩn-dãmb tɩ b yita!” 37  Dẽ, b kibarã ra ket n saagda tẽn-kɩremsã ween-vɩɩsã fãa. 38  B sẽn yi karen-doogẽ wã, b tɩ kẽe a Sɩmo zakẽ wã. La a Sɩmo reem-poakã ra bẽedame t’a yĩnsã wɩng wʋsgo, tɩ b kos a Zeezi tɩ b sõng-a. 39  La bãmb sulga a zugẽ n tãs yĩn-wɩngrã, la a yĩnsã sẽn da wɩngã sigame. Zĩig pʋgẽ, a yikame n sɩng b yell gesgo. 40  La wĩndgã sẽn wa n kẽedẽ wã, neb nins fãa sẽn da tar neb sẽn bẽed bãas buud toor-toor tall-b lame n wa a Zeezi nengẽ. Bãmb tika b ned kam fãa ne b nusi, n maag-ba. 41  Zĩn-dãmb me n da yit n basd neb wʋsgo, la b zẽkd b koees n yetẽ: “Yãmb yaa Wẽnnaam Biiga.” La a Zeezi ra tãsd-b lame, n pa basd-b tɩ b gom ye. Bala, b ra miime tɩ bãmb la Kiristã. 42  La yibeoogã pĩnda, a Zeezi yiime n kẽng zĩig neb sẽn ka be. La kʋʋngã sɩnga bãmb gẽesgo,* n wa zĩig ning bãmb sẽn da be wã. B ra modgdame n dat tɩ b pa ne bãmba. 43  La bãmb yeel-b lame: “Mam segd n moona Wẽnnaam Rĩungã koe-noogã tẽns a taab pʋsẽ me. Bala, yaa bõn-kãng yĩng la b tʋm maam.” 44  Dẽ, bãmb tɩ moona Zide karen-dotẽ wã.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “kogrẽ wã, zĩig ning sẽn yaa lug-lug n yɩɩdã.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “yɩlgre.”
Bɩ, “bao ne sũur fãa.”