Luk 3:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1138

  • A Zã tʋʋmã sɩngre (1, 2)

  • A Zã moondame n yet nebã tɩ b reeg lisgu (3-20)

  • A Zeezi lisgã (21, 22)

  • A Zeezi Kirist yaab-rãmbã roogo (23-38)

3  A Tɩbɛɛr Sezaar naamã yʋʋm piig la a nu soabã, a Põns Pɩlat sẽn wa n yaa Zide guvɛrneer t’a Erood* yaa Galile soolmã naaba,* t’a ba-biig a Filip yaa Ituure ne Tarkonitiid soolmã naaba, t’a Lisaniyas yaa Abilɛn soolmã naaba,  maan-kʋʋdbã taoor soab a Ann ne a Kayif zãmaanẽ wã, Wẽnnaam goma ne a Zakari biig a Zã weoogẽ wã.  Dẽ, yẽ gilga tẽns nins sẽn be Zʋrdẽ kʋɩlgã noorã fãa, n moond n yet nebã tɩ b reeg lisg n wilg tɩ b teka yam yel-wẽnã sugr yĩnga,  wa b sẽn da gʋls no-rɛɛs a Ezayi sebrã pʋgẽ wã: “Ned n zẽkd a koɛɛg weoogẽ wã n yetẽ: ‘Maneg-y-yã a Zeova* so-bukã! Rems-y b soayã tɩ yɩ tɩrse.  Pids-y long fãa. Siig-y tãng la kunkubr fãa, la y kɩt tɩ so-golemsã lebg tɩrse, tɩ soay nins sẽn sãamã lebg saalse.  Woto, nebã fãa na n yãa Wẽnnaam fãagrã.’ ”*  Dẽ, yẽ yeela kʋʋngã sẽn da wat t’a lis-bã yaa: “Yãmb sẽn yaa wag-toos yagensã, ãnda n sagl yãmb tɩ y bao n põs Wẽnnaam sũ-puugrã sẽn watã?  Woto wã, bɩ y tʋm tʋʋm sẽn wilgd tɩ y teka yam n kos sugri. Ra tags-y tɩ yãmb sẽn paam t’a Abrahaam yaa yãmb ba wã sekame ye. Bala mam yeta yãmb tɩ Wẽnnaam tõe n kɩtame tɩ kug-kãensã lebg a Abrahaam kamba.  Sɩd me, larã zoe n bee tɩɩsã yẽgẽ. Dẽnd tɩɩg ning fãa sẽn pa womd bi-sõma, b na n kɛɛg-a lame n lob bugmẽ.” 10  La kʋʋngã ra sokd-a lame: “Woto wã, bõe la d segd n maane?” 11  T’a leok-b n yeele: “Bɩ sẽn tar-a fu-yord a yiib* yãk a ye n kõ sẽn pa tar-a, tɩ sẽn tar-a rɩɩb me pʋɩ ne sẽn pa tar-a.” 12  Baa yõor-yaood dɛɛgdb n wa t’a lis-ba, n sok-a yaa: “Karen-saamba, bõe la d segd n maane?” 13  T’a leok-b yaa: “Da reeg-y* baa fʋɩ n zʋʋg yõor-yaood ning y sẽn segd n deegã ye.” 14  Sẽn kẽ-b sodaarã me ra sokd-a lame: “Bõe la tõnd segd n maane?” T’a leok-b n yeele: “Da wẽg-y* ned baa a ye, wall y rõd ned ye. Ra tʋlg-y bũmb n zʋʋg y yaoodã* ye.” 15  La nin-buiidã sẽn da gũud Kiristã wakat kãngã yĩnga, b fãa ra tagsda a Zã yell b sũyã pʋsẽ n sokd b mense: “Daar ninga, pa yẽ la Kiristã sɩda?” 16  A Zã leokame n yeel b fãa yaa: “Sã n yaa ne maam, mam lisda yãmb koomẽ, la sẽn yɩɩd-a maamã watame. Mam pa zems tɩ lok bãmb neooda wã loets ye. Bãmb na n lisa yãmb ne vʋʋsem sõngo, la ne bugum. 17  Bãmb zãada b kaorg* sẽn tar n yelgdẽ b nugẽ, n na n pɩɩs b zɛɛgã zãnga. B na n wʋka koodã* n sui b baoorẽ, la b yõog wudgã ne bugum sẽn pa tõe n kiisi.” 18  A Zã kõ-b-la sagls a taab me la a moon-b koe-noogã. 19  La a ninga soolmã naab a Erood taal a ba-biigã pag a Erodiyaad poorẽ, la bõn-wẽns nins fãa a Erood sẽn maanã poorẽ. 20  Rẽ n so t’a Erood maan bũmb sẽn yaa wẽng n paase: A yõka a Zã n pag bãens roogo. 21  La nebã fãa sẽn wa n deegd lisgã, a Zeezi me reega lisgu. La b sẽn wa n pʋʋsdẽ, saasã pakame 22  tɩ vʋʋsem sõngã puk n wõnd marwalle, n sig bãmb zugu. La koɛɛg n yi saasẽ n yeele: “Fo yaa mam Bi-ribla, mam sẽn nong a soabã. Fo taa m yam.” 23  A Zeezi sẽn wa n na n sɩng b tʋʋmdã tɩ b tara yʋʋm pis-tã. Nebã ra tẽedame tɩ b yaaa Zozɛf biiga,sẽn yaa a Heli biiga, 24  sẽn yaa a Mata biiga,sẽn yaa a Levi biiga,sẽn yaa a Melki biiga,sẽn yaa a Zanayi biiga,sẽn yaa a Zozɛf biiga, 25  sẽn yaa a Matatiyas biiga,sẽn yaa a Amos biiga,sẽn yaa a Nahum biiga,sẽn yaa a Ɛsli biiga,sẽn yaa a Nagayi biiga, 26  sẽn yaa a Maat biiga,sẽn yaa a Matatiyas biiga,sẽn yaa a Semeyin biiga,sẽn yaa a Zosɛk biiga,sẽn yaa a Zoda biiga, 27  sẽn yaa a Zoanan biiga,sẽn yaa a Resa biiga,sẽn yaa a Zorobabɛll biiga,sẽn yaa a Seyatiyɛll biiga,sẽn yaa a Neeri biiga, 28  sẽn yaa a Melki biiga,sẽn yaa a Adi biiga,sẽn yaa a Kosam biiga,sẽn yaa a Ɛlmadam biiga,sẽn yaa a Ɛɛr biiga, 29  sẽn yaa a Zeezi biiga,sẽn yaa a Eliyezɛɛr biiga,sẽn yaa a Zorim biiga,sẽn yaa a Mata biiga,sẽn yaa a Levi biiga, 30  sẽn yaa a Sɩmeyõ biiga,sẽn yaa a Zida biiga,sẽn yaa a Zozɛf biiga,sẽn yaa a Zonam biiga,sẽn yaa a Eliyakim biiga, 31  sẽn yaa a Meleya biiga,sẽn yaa a Mena biiga,sẽn yaa a Matata biiga,sẽn yaa a Natã biiga,sẽn yaa a Davɩɩd biiga, 32  sẽn yaa a Zese biiga,sẽn yaa a Obɛɛd biiga,sẽn yaa a Boaaz biiga,sẽn yaa a Salmo biiga,sẽn yaa a Naasõ biiga, 33  sẽn yaa a Aminadaab biiga,sẽn yaa a Arni biiga,sẽn yaa a Ɛsron biiga,sẽn yaa a Perɛɛz biiga,sẽn yaa a Zida biiga, 34  sẽn yaa a Zakoob biiga,sẽn yaa a Izaak biiga,sẽn yaa a Abrahaam biiga,sẽn yaa a Teera biiga,sẽn yaa a Nahoor biiga, 35  sẽn yaa a Seruug biiga,sẽn yaa a Reyu biiga,sẽn yaa a Pelɛɛg biiga,sẽn yaa a Ebɛɛr biiga,sẽn yaa a Sela biiga, 36  sẽn yaa a Kayina biiga,sẽn yaa a Arpaksaad biiga,sẽn yaa a Sɛm biiga,sẽn yaa a Nowe biiga,sẽn yaa a Lamɛk biiga, 37  sẽn yaa a Metusela biiga,sẽn yaa a Enok biiga,sẽn yaa a Zarɛɛd biiga,sẽn yaa a Mahalalɛll biiga,sẽn yaa a Kayina biiga, 38  sẽn yaa a Enos biiga,sẽn yaa a Sɛt biiga,sẽn yaa a Ãdem biiga,sẽn yaa Wẽnnaam biiga.

Vẽnegr toor-toore

Yaa a Erood Ãntɩpaase. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “tetarak.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “Wẽnnaam sẽn na n tũnug ne a soab n fãag ninsaalbã.”
Bɩ, “fu-yorg a to.”
Bɩ, “ra yeel-y tɩ b yao.”
Bɩ, “reeg ned bũmb ne pãnga.”
Bɩ, “b sẽn kõt yãmbã.”
Yaa pell buudu.
Bɩ, “bɩle.”