Luk 24:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1153

  • A Zeezi vʋʋgame (1-12)

  • Emayuus sorã zugu (13-35)

  • A Zeezi vẽnega b meng ne karen-biisã (36-49)

  • A Zeezi rʋʋ saasẽ (50-53)

24  La semennã pipi daarã* yibeoog pĩnda, b talla kaam toor-toor sẽn tar yũ-noogã b sẽn tɩ bao wã, n kẽng yaoogẽ wã.  La b mikame tɩ kugrã bilmame n lak n bas yaoogã noore.  B sẽn kẽ wã, b pa yã Zu-soab a Zeezi kũumã ye.  B ra pa wʋmd yel-kãngã võor ye. La rap a yiib sẽn ning fut sẽn yãgd n puk bãmb sɛɛgẽ.  La pagbã yɛɛsa wʋsgo, n sulg b nens tẽnga. Rẽ la rapã yeel-b yaa: “Bõe yĩng tɩ yãmb gẽesd sẽn vɩ-a wã kũ-rãmb sʋka?  B pa be ka ye. B vʋʋg-b lame. Tẽeg-y bũmb nins b sẽn yeel yãmb b sẽn wa n be Galile wã.  B ra yeelame tɩ b segd n yõka ninsaal Biigã n ning yel-wẽn-maandb nusẽ. Tɩ b na n kʋʋ bãmb ra-luk zugu, la tɩ rasem a tãab-n-soabã daare, b na n vʋʋgame.”  Dẽ, pagbã tẽega a Zeezi goamã.  B yii yaoogẽ wã n kẽng n tɩ togs Piig la a ye wã ne karen-biis a taabã bõn-kãens fãa. 10  Ra yaa a Maari sẽn yit Magdala wã ne a Zan la a Zak ma a Maari. Pagb a taabã sẽn be ne bãmbã me ra togsda tʋm-tʋmdbã bõn-kãense. 11  La b ra geta gom-kãensã wa gom-vɩɩdo, n pa tẽ pagbã ye. 12  La a Pɩyɛɛr yikame n zoe n kẽng yaoogẽ wã. A sẽn zõond n gese, a yãa lẽ pɛɛlã bala. Dẽ, a lebg n yiime, n sokd a meng bũmb ning sẽn maanã. 13  La daar-n-kãng bala, karen-biis a yiib n da rabd tẽn-bil sẽn boond tɩ Emayuusi, sẽn be sẽn zems kilo piig la a ye* ne Zerizalɛm. 14  B ra sõsda ne taab n gomd bũmb nins fãa sẽn maanã yelle. 15  La b sẽn wa n gomd bõn-kãens yellã, a Zeezi meng kolgame n naag-b n kẽnda. 16  B yã-b lame, la b pa bãng-b ye. 17  A Zeezi sok-b lame: “Yaa bõe yell la yãmb sẽn gomd ne taab la y kẽndã?” B yalsame, tɩ b nensã ra gãneme. 18  Bãmb nin-⁠yend yʋʋr sẽn boond t’a Keleopas leokame n yeel-ba: “Yãmb yaa sãan sẽn vɩ a ye Zerizalɛm, n pa mi* bũmb nins sẽn maan be rasmã noorã la?” 19  Tɩ bãmb sok-ba: “Bõe la rẽ?” La b yeela bãmb yaa: “Nazarɛt rao a Zeezi kibarã. Bãmb wilga Wẽnnaam la nebã fãa taoor tɩ b yaa no-rɛɛsa, tɩ b tʋʋmã la b no-goamã tar pãnga. 20  La tõnd maan-kʋʋdbã taoor dãmb la d nanambsã yõka bãmb n kɩs tɩ b kao b bʋʋd n yeel tɩ b segda ne kũum, n ka bãmb ra-luk zugu. 21  La tõnd ra tẽedame tɩ ra-kãng n yaa soab ning sẽn na n fãag Israyɛllã. Rẽ fãa sẽn yãk b toogo, rũndã la bõn-kãensã sẽn maanã rasem a tãab-n-soaba. 22  Sẽn paase, tõnd sʋka pagb kẽer me n yɛɛs tõndo, bala, b kẽnga yaoogẽ wã yibeoogã pĩnda, 23  la b sẽn pa yã b kũumã, b lebg n waame n yetẽ tɩ b yãa malɛgs sẽn yeel tɩ b vɩɩme. 24  Dẽ, neb nins sẽn be ne tõndã kẽer kẽnga yaoogẽ wã, n tɩ yã tɩ yaa wa pagbã sẽn yeelã bala, la b pa yã bãmb ye.” 25  Rẽ la a Zeezi yeel-b yaa: “Ad yãmb yaa yam-koees rãmba, la neb sẽn pa tẽed bũmb nins fãa no-rɛɛsdbã sẽn da yeelã tao-tao! 26  Ra pa tɩlɛ tɩ bõn-kãensã paam Kiristã, tɩ b yaool n paam ziir la?” 27  Rẽ poore, a Zeezi sɩnga ne a Moyiiz la No-rɛɛsdbã fãa sẽn gʋlsã, n bilg-b Gʋls-sõamyã sẽn yet bũmb nins fãa bãmb meng zugã võore. 28  La b wa n kolga tẽn-bil ning pʋgẽ b sẽn dabdã, t’a Zeezi maan wa b sãagdame. 29  La b pẽdg-b lame tɩ b pa, n yeele: “Pa-y ne tõndo, bala, wĩntoogã rat n lʋɩɩme, tɩ na n lebg lik ka la bilfu.” Dẽ, b kẽeme n na n pa ne bãmba. 30  La a Zeezi sẽn wa n dɩt ne bãmba, b rɩka burã, n ning bark la b kao, n sɩng b kũuni. 31  Rẽ la b nensã vẽneg-yã, tɩ b bãng-ba. La a Zeezi menemame tɩ b pa le ne-b ye. 32  La b ra yeta taab yaa: “Bãmb sẽn wa n gomd ne tõnd sorã zugu, n bilgd tõnd Gʋls-sõamyã võor sõma wã, d sũyã ra pa noom wʋsg sɩda?” 33  La b yika wakat kãng bala, n leb Zerizalɛm. B tɩ yãa Piig la a ye wã ne neb nins sẽn da tigim ne-bã, 34  tɩ b yeel yaa: “Sɩda, Zu-soabã vʋʋgame. B vẽnega b meng ne a Sɩmo!” 35  Rẽ poore, karen-biis a yiibã wilga bũmb ning sẽn maan sorã zugã, la bãmb sẽn yɩ to-to n bãng a Zeezi b sẽn wa n kaood burã. 36  Bãmb sẽn da ket n gomd bõn-kãens yelle, a Zeezi meng puka b sʋk n yeel-ba: “Bɩ laafɩ zĩnd ne-yã.” 37  La b sẽn yɛɛs n digd rabeemã yĩnga, b tagsame tɩ yaa malɛk* la b sẽn ne wã. 38  Rẽ la b yeel-b yaa: “Bõe yĩng tɩ yãmb pelens yɩke, la bõe yĩng tɩ yãmb sãmbd y sũyã pʋsẽ? 39  Ges-y mam nusã la m naoã. Sɩd yaa maam. Sɩɩs-y maam n gese, bala, malɛk* pa tar nems la kõab wa yãmb sẽn ne tɩ mam tarẽ wã ye.” 40  Bãmb sẽn wa n yet woto wã, b wilg-b-la b nusã la b naoã. 41  La sũ-no-kãsengã la lingrã sẽn kɩt tɩ b ra ket n pa tẽedã, a Zeezi sok-b lame: “Yãmb tara bũmb ka sẽn tõe n dɩ bɩ?” 42  Dẽ, b kõo bãmb zĩm-sẽedgo, 43  tɩ b reeg n wãb b nifẽ. 44  Rẽ poore, b yeel-b lame: “Tẽeg-y tɩ mam sẽn wa n ket n be ne yãmbã, m yeela yãmb tɩ bũmb nins fãa sẽn gʋls a Moyiiz Tõogã pʋgẽ, No-rɛɛsdbã sɛbã pʋsẽ, la Yɩɩn-sõamyã sebrã pʋgẽ tɩ gomd mam yellã segd n pidsame.” 45  Dẽ, b sõng-b lame tɩ b wʋm Gʋls-sõamyã võor sõma, 46  la b yeel-ba: “B gʋlsame n yeel tɩ Kiristã na n namsame, tɩ rasem a tãab-n-soabã b na n vʋʋgame n yi kũ-rãmb sʋka, 47  la tɩ bãmb yʋʋr yĩnga, neb n na n sɩng Zerizalɛm n moon buud fãa sʋk n wilg tɩ nebã yel-wẽnã yĩnga, b segd n teka yam n paam sugri. 48  Yãmb segd n yɩɩ bõn-kãensã kaset rãmba. 49  La mam na n tʋma bũmb ning m Ba sẽn pʋlmã t’a sig yãmb zutu. La bɩ y pa galʋ-tẽngã pʋgẽ n tãag y sẽn na n wa paam pãng sẽn yit yĩngrã.” 50  Rẽ poore, a Zeezi tall-b lame n kẽng hal Betani, n tɩ zẽk b nus n ning-b barka. 51  Bãmb sẽn wa n ningd-b barkã, b bas-b lame n looge, n dʋ saasẽ. 52  La karen-biisã wõgemdame n waoog bãmba, la b lebg n leb Zerizalɛm ne sũ-no-kãsenga. 53  La b ra bee wẽnd-doogẽ wã wakat fãa n pẽgd Wẽnnaam.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y tẽngr vẽnegr ning sẽn be Matiye 28:1 wã.
Gɛrk, “staad-rãmb 60.” Staad fãa zemsa metr 185.
Pa rẽ bɩ, “Yãmb y ye la sãan sẽn be Zerizalɛm n pa mi?”
Gɛrk, “vʋʋsem.”
Gɛrk, “vʋʋsem.”