Luk 22:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1171

 • Maan-kʋʋdbã yẽsda ne taab n na n kʋ a Zeezi (1-6)

 • Yaoolem Pakã seglgo (7-13)

 • B lugla Zu-soabã zaabr dɩɩbã (14-20)

 • “Sẽn na n zãmb-a maamã zĩi ne maam taablẽ” (21-23)

 • B wẽeda no-koeemd n dat n bãng sẽn yaa-a kãseng n yɩɩda (24-27)

 • A Zeezi maana kaool rĩung yĩnga (28-30)

 • A Zeezi pĩnd n togsame t’a Pɩyɛɛr na n kɩɩsame (31-34)

 • Bũmb nins sẽn yaa tɩlɛ mengã segl yĩnga. Sʋʋs a yiibã (35-38)

 • A Zeezi pʋʋsa Oliiv tɩɩs tãngã zugu (39-46)

 • B yõka a Zeezi (47-53)

 • A Pɩyɛɛr kɩɩsdame t’a pa mi a Zeezi ye (54-62)

 • B yaala a Zeezi (63-65)

 • B kaooda a Zeezi bʋʋd Sãnedrẽ wã taoore (66-71)

22  Bur sẽn pa ning rabɩllã kibs b sẽn boond tɩ Pakã ra kolgdame.  La maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne gʋlsdbã ra baooda segb sẽn zems n na n kʋ a Zeezi, bala b ra zoeta nin-buiidã.  Dẽ, Sʋɩtãanã kẽe a Zida b sẽn boond a soab tɩ Iskariotã, sẽn da yaa Piig la a yiibã nin-⁠yendã  t’a kẽng n tɩ yẽs ne maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne wẽnd-doogã gũudbã nanambse, n na n bãng a sẽn tõe n sõng-b to-to tɩ b paam a Zeezi n yõke.  Rẽ yɩ-b-la noog tɩ b sar n na n kõ-a wanzuri ligdi.  Dẽ, a sakame la a sɩngame n baood weer n na n sõng-b tɩ b yõk a Zeezi tɩ kʋʋng pa pẽ yambẽ ye.  La Bur sẽn pa ning rabɩllã kibsã daar sẽn yaa daar ning b sẽn segd n kʋ Pakã maoongã sẽn ta,  a Zeezi tʋma a Pɩyɛɛr ne a Zã n yeele: “Kẽng-y n tɩ segl-y Pakã tɩ d rɩ.”  Tɩ b sok bãmb yaa: “Yɛ la yãmb dat tɩ d segl Pakã?” 10  T’a Zeezi leok-b n yeele: “Yãmb sã n kẽ tẽngã pʋgẽ, rao sẽn zɩt yʋʋr ne koom n na n seg yãmba. Pʋg-y-yã-a n tɩ kẽ zak ning a sẽn na n kẽ wã. 11  Yeel-y zakã soab yaa: ‘Karen-saambã yeelame: “Sãamb roog ning pʋgẽ mam sẽn tõe n dɩ Pakã ne m karen-biisã bee yɛ?” ’ 12  A na n wilga yãmb yĩngr do-yaleng b sẽn manege. Segl-y Pakã be.” 13  Dẽ, bãmb kẽngame n tɩ mik tɩ yɛlã yaa wa a Zeezi sẽn togs bãmbã kɛpɩ. La bãmb segla Pakã. 14  Wakatã sẽn wa n ta, a Zeezi zĩnda taablẽ ne tʋm-tʋmdbã. 15  Bãmb yeel-b lame: “Mam tʋlga ne m sũur fãa n dɩ Pak-kãngã ne yãmb nand tɩ m namse. 16  Bala, mam yeta yãmb tɩ m kõn le rɩ-a hal tɩ bũmbã fãa wa pids Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ ye.” 17  La bãmb sẽn deeg bõn-yũudlã, b pʋʋsa Wẽnnaam barka, la b yeele: “Bɩ yãmb ned kam fãa reeg yãoã n yũ, 18  bala, mam yeta yãmb tɩ masã tɛka, m pa na n le yũ divẽ, hal n tãag Wẽnnaam Rĩungã waoongo.” 19  Bãmb dɩka bur me n pʋʋs Wẽnnaam barka, n kao n kõ-b n yeele: “Yãoã makda mam yĩngã b sẽn na n kõ yãmb yĩngã. Maand-y woto n tẽegd mam yelle.” 20  Sẽn paase, bãmb sẽn dɩ zaabr dɩɩbã n sa, a Zeezi maana woto me ne bõn-yũudlã n yeele: “Bõn-yũudl-kãngã makda kaool-paalgã sẽn na n tũ ne mam zɩɩmã sẽn na n daag yãmb yĩngã. 21  “La ade! sẽn na n zãmb-a maamã zĩi ne maam taablẽ ka. 22  Sɩd me, ninsaal Biigã loogda wa b sẽn da pĩnd n gʋlsã. La ned ning sẽn na n yɩ sabab tɩ b yõk-bã na n paama toogo!” 23  Dẽ, b sɩngame n gomd ne taab n dat n bãng bãmb sʋkã ned ning sẽn sɩd tõe n maan bõn-kãnga. 24  No-koeemd me n sɩng bãmb sʋka. B ra baood n na n bãnga sẽn yaa-a kãseng n yɩɩd bãmb sʋkã. 25  La a Zeezi yeel-b lame: “Bu-zẽmsã rĩm-dãmb soo bãmb ne pãnga, la nebã boonda nin-kãsemsã sẽn dɩt naam b zutã tɩ Yel-sõm-maandbã.* 26  La pa segd n yɩ woto ne yãmb ye. Bɩ ned ning sẽn yaa kãseng yãmb sʋkã yɩ wa yãmb yao-zʋʋga, tɩ ned ning sẽn lʋɩt yãmb taoorã yɩ wa yãmb tʋm-tʋmda. 27  Nin-bʋg n yaa kãsenga, sẽn dɩt-a* wã bɩ, bɩ sẽn kõt-a rɩɩbã?* Pa sẽn dɩt-a* wã sɩda? La mam bee yãmb sʋk n yaa wa ned sẽn kõt rɩɩbo.* 28  “La yãmb yaa neb nins sẽn pa ne maam m namsgã wakatã. 29  Yaa rẽ la mam maand kaool ne yãmba, wa m Ba sẽn maan kaool ne maam rĩung yĩngã, 30  sẽn na yɩl tɩ y zĩnd taablẽ ne maam m Rĩungã pʋgẽ n dɩ la y yũ, la y zĩnd gɛy zut n kao Israyɛll buud piig la a yiibã bʋʋdo. 31  “Sɩmo, Sɩmo! A Sʋɩtãan kosame n na n bal yãmb fãa wa bɩle. 32  La mam yõka Wẽnnaam sɛɛg fo yĩng sẽn na yɩl tɩ f tẽebã ra koms zãng ye. La f tẽebã sã n le wa paam pãnga, bɩ f keng f saam-biisã raoodo.” 33  Rẽ la a yeel bãmb yaa: “Zu-soaba, mam segl n saame n na n naag yãmb n kẽ bãens roogo, la m naag yãmb n ki.” 34  Tɩ bãmb yeele: “Pɩyɛɛre, mam yeta foom tɩ no-raoog pa na n kelem rũndã, tɩ fo pa kɩɩs naoor a tãab tɩ f pa mi maam ye.” 35  Bãmb le yeel-b lame: “Mam sẽn wa n tʋm yãmb n yeel-y tɩ y ra zã ligd korg wall rɩɩb korgo, pa rẽ bɩ neooda wã, bũmb paooga yãmb sɩda?” Tɩ b leok yaa: “Ayo!” 36  Dẽ, a Zeezi yeel-b lame: “La masã, bɩ ned ning sẽn tar ligd korg rɩke, tɩ sẽn tar-a rɩɩb korg me rɩke. Bɩ ned ning sẽn pa tar sʋʋg koos a fuug n da sʋʋga. 37  Bala, mam yeta yãmb tɩ b sẽn gʋls bũmb ningã segd n pidsa mam zugu. B yeelame: ‘B geelga bãmb ne yel-wẽn-maandbã.’ Bala, bõn-kãensã sẽn gom mam yellã pidsdame.” 38  Tɩ b yeele: “Zu-soaba, ad sʋʋs a yiibu.” T’a Zeezi yeel-ba: “Sekame.” 39  Bãmb sẽn yi be, a Zeezi kẽnga Oliiv tɩɩs tãngã zug wa b sẽn da minim n maandẽ wã. La karen-biisã tũu bãmba. 40  Bãmb sẽn ta be, b yeela karen-biisã: “Bɩ y wɩng ne pʋʋsgo, n da wa kẽ makr pʋgẽ ye.” 41  La b zãaga ne b karen-biisã sẽn zems kugr lobgre, n yĩgimd n na n pʋʋse. 42  B yeelame: “M Ba, y sã n dat bɩ y kɩt tɩ bõn-yũudl-kãngã loog n bas maam. La pa mam daabã n segd n maan ye. Yaa yãmb daabã.” 43  Dẽ, malɛk yii saasẽ n wa bãmb nengẽ, n keng b raoodo. 44  La b ra bee sũ-sãan-kãseng pʋgẽ, tɩ kɩt tɩ b maneg n pʋʋsd ne b sũur fãa, hal tɩ b tʋʋlgã lebg wa zɩɩm n tosd tẽnga. 45  Bãmb sẽn wa n pʋʋs n sa, b leba karen-biisã nengẽ n mik tɩ b gõee sũ-sãangã yĩnga. 46  Bãmb yeel-b lame: “Bõe yĩng tɩ yãmb gõe? Yik-y-yã, la y wɩng ne pʋʋsg n da wa kẽ makr pʋgẽ ye.” 47  Bãmb sẽn wa n ket n gomda, neb kʋʋng n puki, t’a Zida sẽn yaa Piig la a yiibã nin-⁠yendã be b taoore. A kolga a Zeezi n mok-ba. 48  La a Zeezi yeel-a lame yaa: “Zida, yaa ne mokr la fo na n zãmb ninsaal Biigã la?” 49  La neb nins sẽn da gũbg a Zeezi wã sẽn yã bũmb ning sẽn dat n maanã, b yeelame: “Zu-soaba, d kɛ-b ne sʋʋs bɩ?” 50  Bãmb nin-⁠yend meng n kɛ maan-kʋʋdb kãsmã tʋm-tʋmdã, n fiuug a rɩtg tʋbrã. 51  La a Zeezi yeelame: “Woto sekame.” La b sɩɩsa tʋbrã n sãoog-a. 52  Rẽ poore, a Zeezi yeela maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne wẽnd-doogã gũudbã nanambsã, la nin-buiidã kãsem-dãmb sẽn wa n na n yõk-bã yaa: “Yãmb waa ne sʋʋs la rasab n na n yõk maam wa bi-bɛɛg la? 53  Daar ne a to fãa mam sẽn da be wẽnd-doogẽ wã ne yãmbã, y pa yõk maam ye. La masã yaa yãmb wakate, la lik nanambsã wakate.” 54  Dẽ, b yõka a Zeezi n tall-b n kẽng maan-kʋʋdb kãsmã zakẽ. La a Pɩyɛɛr da pʋgda yɩɩg-yɩɩga. 55  B wa n yõgna bugum samandã tẽn-sʋk n naag taab n zĩẽ, t’a Pɩyɛɛr da zĩ ne-ba. 56  La tʋm-tʋmd-poak a ye sẽn yã t’a Pɩyɛɛr zĩ bugmã vẽenemẽ, a ges-a-la kuii n yeele: “Ra-kãngã me ra bee ne-a.” 57  T’a kɩɩse, n yeele: “Paga, mam pa mi-a ye.” 58  Sẽn yɩ bilfu, ned a to n yã-a n yeele: “Fo me yaa bãmb nin-⁠yende.” La a Pɩyɛɛr leokame yaa: “M daoa, mam pa bãmb ned ye.” 59  Sẽn zems lɛɛr a yembr loogr poore, rao a to n sɩng goam ne pãng n yetẽ: “Hakɩɩka, ra-kãngã me ra bee ne-a. Bala, a pʋd n yaa Galile neda!” 60  A Pɩyɛɛr yeelame: “M daoa, mam pa mi yãmb sẽn gomd bũmb ning yellã ye.” La yẽ sẽn da ket n gomdã bala, no-raoog kelmame. 61  Rẽ la Zu-soabã wẽnemd n ges a Pɩyɛɛre, t’a Pɩyɛɛr tẽeg Zu-soabã goamã, b sẽn da yeele: “Nand tɩ no-raoog kelem rũndã, fo na n kɩɩsa naoor a tãab tɩ f pa mi maam ye.” 62  La yẽ yii yɩng n yãb wʋsgo. 63  La rap nins sẽn yõk a Zeezi wã sɩnga bãmb yaalgo, la b pãbd-ba. 64  B pila bãmb nengã, la b yet-b yaa: “Togs bãngr-gomd wɛ! Yaa ãnd n wẽ foo?” 65  B goma goam wʋsg me n paoog-ba. 66  Beoogã sẽn wa n vẽege, nin-buiidã kãsem-dãmbã fãa, rat n yeel tɩ maan-kʋʋdbã taoor dãmb la gʋlsdbã tigma taab n tall-b n kẽng Sãnedrẽ wã roogẽ n yeele: 67  “Fo sã n yaa Kiristã bɩ f togs tõndo.” La a Zeezi leokame yaa: “Baa mam sã n togs yãmba, y pa na n tẽ baa bilf ye. 68  Sẽn paase, mam sã n sok yãmb sokre, y pa na n leok ye. 69  La sẽn sɩng masã, ninsaal Biigã na n zĩnda Wẽnnaam sẽn yaa Pãng soabã nug-rɩtgo.” 70  Rẽ la b fãa yeel-yã: “Dẽnd foo n yaa Wẽnnaam Biigã wɛ?” T’a Zeezi leok-b n yeele: “Yãmb mengã n yet tɩ mam yaa bãmba.” 71  Tɩ b yeele: “Bõe yĩng tɩ d le baood kaset a taaba? Bala tõnd mens wʋma rẽ a mengã noorẽ.”

Vẽnegr toor-toore

Neb sẽn maand b taabã neere.
Bɩ, “sẽn zĩ-a taablẽ wã.”
Bɩ, “sõangda.”
Bɩ, “sẽn zĩ-a taablẽ wã.”
Bɩ, “sõangda.”