Luk 21:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1138

 • Pʋg-kõor sẽn yaa naong soabã ligd-koeems a yiibã (1-4)

 • BÃN SẼN WILGD BŨMB NINS SẼN WATà(5-36)

  • Zaba, tẽn-digimdg-kãsemse, kom, bã-longdse (10, 11)

  • Sodaas n gũbg Zerizalɛm (20)

  • Bu-zẽmsã wakat b sẽn yãkã (24)

  • Ninsaal Biigã waoongo (27)

  • Kankangã yel-bũndã (29-33)

  • Bɩ y kell n gũ (34-36)

 • A Zeezi zãmsda nebã wẽnd-doogẽ wã (37, 38)

21  La a Zeezi sẽn zẽk b nenga, b yãa arzɛk rãmb sẽn da ningd b kũun ligdã kogendẽ.  B yãa pʋg-kõor me sẽn yaa naong soab sẽn ning ligd-koeems a yiib sẽn pa zem baa fʋɩ.*  B yeelame: “Mam yeta yãmb sɩd tɩ pʋg-kõ-kãngã sẽn yaa naong soabã ningame n yɩɩg b fãa.  Bala, b fãa yãka ligd ning b sẽn paam tɩ sek n kellã pʋgẽ n ningi, la yẽ sẽn yaa naong soabã, a ninga a sẽn teeg bũmb ning n na n vɩɩmdã fãa.”  Rẽ poore, neb n da gomd wẽnd-doogã yelle, n wilgd b sẽn nags-a to-to ne kug-neeb la ne kũun nins b sẽn kõ Wẽnnaamã,  t’a Zeezi yeele: “Sã n yaa ne bõn-kãensã yãmb sẽn getã, daar n wat tɩ kugr baa a ye kõn pa a to zug tɩ b pa lub-a ye.”  Rẽ la b sok bãmb yaa: “Karen-saamba, bõn-kãensã na n zĩnda wakat bʋgo, la bõe n na n yɩ bãnd n wilg tɩ wakat ning bõn-kãens sẽn na n maanã ta n saame?”  T’a Zeezi leok yaa: “Gũus-y tɩ ned ra wa tudg-y ye. Bala, neb wʋsg na n waa ne mam yʋʋrã n yetẽ tɩ bãmb la Kiristã, la tɩ ‘wakatã kolgame.’ Da pʋg-y-b ye.  Sẽn paase, yãmb sã n wa wʋm zab la tẽn-dãmbg kibare, bɩ y ra yɛɛs ye. Bala, yaa tɩlɛ tɩ bõn-kãensã reng n zĩndi, la pa saabã nand ye.” 10  Rẽ poore, b yeela bãmb yaa: “Buud na n yika zabr ne buud a to, tɩ rĩung me yik zabr ne rĩung a to. 11  Tẽn-digimd-kãsems na n zĩndame, tɩ kom la bã-longds me zĩnd zĩig-zĩiga. Nebã na n yãa bũmb toor-toor sẽn kẽesd rabeem, la b yã bãn sẽn yit saasẽ. 12  “La nand tɩ bõn-kãensã fãa sɩnge, nebã na n yõga yãmb n nams-yã, la b tall yãmb n kẽng karen-dotẽ tɩ b kao-y bʋʋd la b kẽes-y bãens rotẽ. B na n talla yãmb n kẽng rĩm-dãmb la guvɛrneer-dãmb nengẽ mam yʋʋrã yĩnga. 13  La rẽ na n kɩtame tɩ y paam n kõ-b kaseto. 14  Woto wã, ra reng-y n segl yãmb sẽn na n leok to-to wã ye. 15  Bala, mam na n kõo yãmb yam la m wilg yãmb y sẽn na n yeel bũmb ninga, tɩ y bɛɛbã pa tõog n leok tɩ bũmb ye. 16  Sẽn paase, baa yãmb ba-rãmbã la y ma-rãmbã, wall y ba-biisi, pa rẽ bɩ y roagdb wall y zo-rãmb na n yõga* yãmb n kɩs tɩ b kʋ yãmb neb kẽere. 17  Nebã fãa na n kisga yãmb mam yʋʋrã yĩnga. 18  La yãmb zugã zoobg baa a ye kõn menem ye. 19  Yaa ne yãmb tõog-toogã la y na n fãag y vɩɩmã.* 20  “La yãmb sã n wa yã sodaas sẽn gũbg Zerizalɛm, bɩ y bãng t’a sãoongã kolgame. 21  La bɩ neb nins sẽn be Zide wã sɩng zoees n teesd tãensẽ wã. Bɩ sẽn be-b Zerizalɛm pʋgẽ wã zoe n yi, tɩ sẽn be-b tẽn-kɩremsã me ra kẽ Zerizalɛm ye. 22  Bala, ra-kãens na n yɩɩ sũ-dokr wakate, sẽn na yɩl tɩ bũmb nins fãa b sẽn da gʋlsã pidsi. 23  Pagb nins sẽn tʋte, la sẽn yẽsemd-b kom-peels wakat kãngã na n paama toogo! Bala to-kãseng na n zĩnda tẽngã pʋgẽ, la a nebã na n paama sɩbgre. 24  La b na n kʋʋ bãmb ne sʋʋse, la b yõg bãmb n kẽng yembd tẽnsã fãa pʋsẽ. La bu-zẽmsã na n taba Zerizalɛm hal tɩ bu-zẽmsã wakat b sẽn yãkã pidi. 25  “Sẽn paase, bãn n na n puk wĩntoogã, kiuugã ne ãdsã pʋsẽ. La tẽngã zugu, nebã na n maanda yɩɩr n pa mi b sẽn maandga, mogrã rãmbg la a gudgrã yĩnga. 26  Nebã na n soba rabeemã yĩnga, la b sẽn gũud bũmb nins sẽn na n wa dũniyã zugã me yĩnga. Bala, bũmb nins sẽn be saasẽ wã na n digimdame. 27  Rẽ poore, b na n yãa ninsaal Biigã tɩ b zao sawadg n wat ne pãng la ziir sẽn yaa kãsenga. 28  La bõn-kãensã sã n sɩng waoongo, bɩ y yik n yals la y nak n gese, bala y fãagrã kolgdame.” 29  Dẽ, bãmb wẽ-b-la yel-bũnd n yeele: “Ges-y kankang la tɩɩs a taabã fãa. 30  Yãmb sã n wa yã tɩ b tobdẽ, yãmb mengã miime tɩ sigrã kolgame. 31  Woto me, yãmb sã n wa yã tɩ bõn-kãensã maandame, bɩ y bãng tɩ Wẽnnaam Rĩungã kolgame. 32  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ zãmaan-kãngã pa na n loog tɩ bũmb fãa pa maan ye. 33  Saasã ne tẽngã na n loogame, la mam goamã pa na n loog a bada. 34  “La gũus-y y mens tɩ yão-beedã, rã-yũurã la yɩɩr ne vɩɩmã yɛlã ra wa pak yãmb tɩ loog noore, tɩ ra-kãng wa ling yãmb zĩig pʋgẽ 35  wa bẽdg ye. Bala, a na n waa neb nins fãa sẽn be dũniyã gill zugã zutu. 36  Woto yĩnga, bɩ y kell n gũ, la y yõkd Wẽnnaam sɛɛg wakat fãa sẽn na yɩl n tõog n põs bõn-kãensã fãa sẽn tog n wa wã, la y yals ninsaal Biigã taoore.” 37  Woto, a Zeezi ra zãmsda nebã wẽnd-doogẽ wã wĩntoogo, la yʋngo, bãmb da kẽnda tãng ning b sẽn boond tɩ Oliiv tɩɩs tãngẽ wã n gãe. 38  La yibeoog pĩnda, nebã fãa ra wata bãmb nengẽ wẽnd-doogẽ wã n na n kelg-ba.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “lɛpta a yiibu.” Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “zãmbe.”
Bɩ, “n paam y sɩɩse.”