Luk 2:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1152

  • A Zeezi rogmã (1-7)

  • Malɛgs n puk pe-kɩɩmb taoore (8-20)

  • Bãongã kẽesgo, la mengã yɩlgre (21-24)

  • A Sɩmeyõ yãa Kiristã (25-35)

  • A Ann gomda biigã yelle (36-38)

  • B lebg n waa Nazarɛte (39, 40)

  • A Zeezi tara yʋʋm piig la a yiib n be wẽnd-doogẽ wã (41-52)

2  Wakat kãnga, a Sezaar Ogust yiisa noor n yeel tɩ b sõd dũniyã nebã fãa.  (Pipi sõd-kãng zĩnda a Kiriniyus sẽn wa n yaa Siiri guvɛrneerã wakate.)  La ned fãa leba a meng tẽngẽ tɩ b na n sõd-a.  Dẽ, a Zozɛf me yii Nazarɛt sẽn be Galile soolmẽ wã, n kẽng a Davɩɩd tẽngã b sẽn boond tɩ Betlehɛm sẽn be Zide soolmẽ wã. Bala, a yaa a Davɩɩd buudã neda.  A kẽngame tɩ b na n sõd yẽ ne a pag a Maari sẽn da kolg rogmã.  B sẽn wa n be be, a Maari rogmã wakat taame.  A roga bi-ribl sẽn yaa a pipi biiga, n vil-a ne pɛɛl n gãneg rũms rɩɩb koglg pʋga. Bala, weer da pa be zĩig ning b sẽn sigã ye.  Bab-kãng pʋgẽ me, pe-kɩɩmb n da tɩ be we-kɛɛng ne b rũmsi, tɩ zĩigã sã n sobg bɩ b pa be n gũ-b hal tɩ beoogã vẽege.  La zĩig pʋgẽ, a Zeova* malɛkã puka b taoore, t’a Zeova* ziirã yãg n bui-b tɩ b yɛɛs wʋsgo. 10  Malɛkã yeela bãmba: “Da zoe-y rabeem ye. Bala, mam taasda yãmb koe-noog sẽn na n kɩt tɩ nebã fãa paam sũ-no-kãsenga. 11  Fãagd n dog a Davɩɩd tẽngẽ wã rũndã. Bãmb la Kiristã sẽn yaa Zu-soabã. 12  Ad y sẽn na n yã bũmb ning n bãng bãmba: Y na n yãa bi-pɛɛlg b sẽn vil ne pɛɛl n gãneg rũms rɩɩb koglg pʋga.” 13  La zĩig pʋgẽ, malɛgs wʋsg* n wa n naag malɛkã tɩ b pẽgd Wẽnnaam n yetẽ: 14  “Bɩ Wẽnnaam sẽn be saasẽ wã paam ziiri, la bɩ laafɩ zĩnd tẽngã zug neb nins sẽn tat Wẽnnaam yamã sʋka.” 15  Malɛgsã sẽn loog n bas pe-kɩɩmbã n leb saasẽ wã poore, pe-kɩɩmbã sɩngame n yet taaba: “Bɩ d kẽng Betlehɛm tao-tao, n tɩ ges bũmb ning sẽn maan t’a Zeova* wilg tõndã.” 16  La bãmb kẽnga tao-tao n tɩ yã a Maari ne a Zozɛfe, n paas bi-pɛɛlgã t’a gãe rũms rɩɩb koglgã pʋgẽ. 17  B sẽn yã rẽ wã, b togsa bũmb ning malɛkã sẽn yeel bãmb bi-pɛɛlgã zugã. 18  La pe-kɩɩmbã sẽn togs bũmb ningã linga sẽn kelg-bã fãa. 19  La a Maari bĩnga bõn-kãens fãa a sũurẽ, n bʋgsd n dat n wʋm b võore. 20  Dẽ, pe-kɩɩmbã lebgame n babsd b rũmsã la b pẽgd Wẽnnaam, bũmb nins fãa b sẽn wʋm la b yã wã sẽn yɩ wa b sẽn da togs bãmbã yĩnga. 21  Rasem a nii-n-soabã daare, biigã bãongã kẽesg wakat sẽn ta, b pʋda a yʋʋr t’a Zeezi. Yaa yʋʋr ning malɛkã sẽn togs nand t’a Maari rɩk a pʋgã. 22  Sẽn paase, wakat ning b sẽn da segd n yɩlg b mens wa a Moyiiz Tõogã sẽn yeelã sẽn wa n ta, b talla biigã n kẽng Zerizalɛm n na n tɩ wilg a Zeova,* 23  wa b sẽn gʋls a Zeova* Tõogã pʋgẽ wã kɛpɩ. B yeelame: “Pipi bi-ribl fãa* segd n yɩɩ a Zeova* rẽnda.” 24  B kõo maoong wa b sẽn togs a Zeova* Tõogã pʋgẽ wã: “Wal a yiib bɩ marwan-bi a yiibu.” 25  La rao a ye n da be Zerizalɛm t’a yʋʋr boondẽ t’a Sɩmeyõ. Ra yaa nin-tɩrg la wẽn-zoɛta, n da gũud wakat ning Wẽnnaam sẽn na n bels Israyɛll buudã. Vʋʋsem sõngã ra bee ne-a me. 26  Sẽn paase, Wẽnnaam da tũnuga ne vʋʋsem sõngã, n vẽneg-a t’a bãng t’a pa na n ki t’a pa yã Kiristã sẽn yaa a Zeova* sẽn tʋm a soabã ye. 27  Vʋʋsem sõngã kɩtame t’a wa wẽnd-doogẽ wã. A Zeezi roagdbã sẽn wa n tall-a n wa n na n maan minund nins Tõogã sẽn wilgã, 28  a Sɩmeyõ reeg-a lame n zã a nusẽ, la a pẽg Wẽnnaam n yeele: 29  “Zu-soab Sẽn-ka-to, masã, yãmb basda y yambã t’a loogd ne laafɩ wa y sẽn da yeelã. 30  Bala, mam nif yãa fãagd ning yãmb sẽn tʋmã, 31  soab ning yãmb sẽn kõ tɩ nebã fãa tõe n yã masã wã. 32  A yaa vẽenem sẽn na n kɩt tɩ bũmb ning sẽn lud bu-zẽmsã neb nin tɩ b pa neẽ wã lake. A leb n yaa Israyɛll sẽn yaa yãmb nin-buiidã ziiri.” 33  Bũmb nins b sẽn da yet biigã zugã ra lingda a ba wã ne a ma wã. 34  A Sɩmeyõ ning-b-la bark me, la a yeel a Maari sẽn yaa biigã ma wã yaa: “Ade! B yãka bi-kãngã Israyɛll neb wʋsg lʋɩɩs la b yikr yĩnga, t’a na n yɩ bãnd b sẽn na n gom n paooge, 35  sẽn na yɩl tɩ neb wʋsg sũy tagsg lebg vẽenese. La sã n yaa ne foo, fo* na n namsa wa b sẽn dɩk sʋ-wok n kõs neda.” 36  No-rɛɛs-poak a ye n da be. Yaa a Ann sẽn yaa a Fanuwɛll bi-pugla, n yaa Asɛɛr buudã nedã. Pʋg-kãng yʋʋmã ra vẽsgame. Sẽn paase, a zĩnda ne a sɩdã yʋʋm a yopoe a kãadmã poore.* 37  Ra yaa pʋg-kõor sẽn tar yʋʋm pis-nii la a naase, n da pa viigd wẽnd-doogẽ wã ye. A ra waoogda Wẽnnaam wĩndg la yʋngo, ne no-loeer la se-yõkre. 38  Wakat kãng bala, a kolgame n sɩng Wẽnnaam bark pʋʋsgo, la a gomd biigã yell ne neb nins fãa sẽn da gũud Zerizalɛm fãagrã. 39  Dẽ, b sẽn wa n maan bũmb nins a Zeova* Tõogã sẽn wilgã fãa n sa wã, b leba b tẽngẽ wã Nazarɛte, Galile soolmẽ wã. 40  La biigã ra bɩtame, n paamd pãng n paasdẽ, t’a yamã tar paasgo. A ra tata Wẽnnaam yam me. 41  La a roagdbã ra minim n kẽnda Zerizalɛm yʋʋmd fãa Pakã kibs yĩnga. 42  A sẽn wa n tar yʋʋm piig la a yiibu, b kẽnga Zerizalɛm kibsã yĩng wa b sẽn minim n maandẽ wã. 43   Kibsã ray sẽn wa n sa tɩ b lebg n kuiisẽ wã, a Zeezi paa Zerizalɛm t’a roagdbã pa bãng ye. 44  B sẽn da tẽed t’a bee ne sẽn naag-b bãmb n togd sorã yĩngã, b kẽna daar a ye tõr n yaool n sɩng a gẽesg b roagdbã la b mitinsã sʋka. 45  La b sẽn pa yã-a wã, b lebg n kẽnga Zerizalɛm n tɩ gẽes-a zĩig fãa. 46  Rasem a tãab poore, b tɩ yã-a-la wẽnd-doogẽ wã, t’a zĩ karen-saam-dãmbã sʋk n kelgd-b la a sokd-b sogsgo. 47  La a sẽn da wʋmd yɛlã võor sõma wã, n paas a sẽn da leokd to-to wã ra lingda neb nins fãa sẽn da kelgd-a wã. 48  A roagdbã sẽn yã-a wã, ling-b-la wʋsg t’a ma wã yeel-a yaa: “M biiga, yaa bõe tɩ fo maan tõnd woto? Maam ne f baaba ra gẽesda foom, n maand yɩɩre.” 49  La a yeel-b lame: “Bõe yĩng tɩ yãmb da gẽesd maam? Yãmb da pa mi tɩ mam tog n bee m Ba wã roogẽ la?” 50  La b pa wʋm bũmb ning a sẽn yeel-bã võor ye. 51  Dẽ, yẽ tũ-b lame n leb Nazarɛte, la a kell n sak-b lame. Sẽn paase, a ma wã bĩnga gom-kãens fãa a sũurẽ. 52  La a Zeezi ra bɩtame t’a yamã la a pãngã paasdẽ, n da tat Wẽnnaam yam, la ninsaalbã yam me.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “yĩngr tãb-biis wʋsgo.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “Bi-ribl fãa sẽn yaa bi-kãsenga.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “fo sɩɩgã.”
Gɛrk, “a pʋg-sademdã tɛka.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.