Luk 17:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1137

  • Lak n lʋɩ wã, sugrã kũuni, la tẽebã (1-6)

  • Tʋm-tʋmdb sẽn ka yõodo (7-10)

  • B sãooga wãoob piiga (11-19)

  • Wẽnnaam Rĩungã waoongo (20-37)

    • Wẽnnaam Rĩungã “bee yãmb sʋka” (21)

    • “Tẽeg-y-yã a Lot pagã yelle” (32)

17  Rẽ poore, bãmb yeela b karen-biisã yaa: “Bũmb nins sẽn tõe n kɩt tɩ ned lak n lʋɩ wã pa tõe n pa zĩnd ye. La toog na n paama ned ning sẽn yaa sabab tɩ bõn-kãensã watẽ wã!  B sẽn na n loe yẽ soabã yublã ne neer kugri, n lob-a mogrã pʋgẽ n são a sẽn na n kɩt tɩ kom-bõon-kãensã nin-⁠yend lak n lʋɩ.  Bɩ y gũus y mens neere. Fo saam-biig sã n maan yel-wẽnde, bɩ f wilg-a a kongrã. A sã n tek yam n kos sugr bɩ f kõ-a sugri.  Baa a sã n beeg foo naoor a yopoe daar-n-yɛnga, n wa fo nengẽ naoor a yopoe n yeel-fo: ‘Kõ-m sugri.’ Fo segd n kõ-a-la sugri.”  Dẽ, tʋm-tʋmdbã yeela Zu-soabã yaa: “Sõng-y tõnd tɩ d tẽebã pãng paase.”  Tɩ Zu-soabã yeele: Yãmb sã n tar tẽeb sẽn zem mutard bila,* y na n yeela tɩ-kãngã:* ‘Vik ka n tɩ sel mogrã pʋgẽ!’ La a na sak yãmba.  “Ãnda n be yãmb sʋkã n tar tʋm-tʋmd sẽn kood wall sẽn gũud rũmsi, tɩ tʋm-tʋmdã yi weoogẽ n lebg n wa t’a yeel-a: ‘Kell n wa zĩnd taablẽ wã n dɩ’?  A kõn yeel-a: ‘Toeem f futã n segl rɩɩb tɩ m paam bũmb zaabrã n dɩ, la f tall n wa kõ-m tɩ m dɩ la m yũ, tɩ rẽ poor bɩ f yaool n dɩ la f yũ’ sɩda?  A na pẽg tʋmd-tʋmdã, a sẽn maan bũmb nins a sẽn tog n maanã yĩng sɩda? 10  Woto me, yãmb sã n maan bũmb nins fãa b sẽn yeel yãmb tɩ y maanã bɩ y yeele: ‘Tõnd yaa tʋm-tʋmdb sẽn ka yõodo. D maana d sẽn da tog n maanã bala.’ ” 11  A Zeezi sẽn da ket n dabd Zerizalɛmmã, b tũu Samari ne Galile soolmã toadgẽ. 12  Bãmb sẽn wa n kẽed tẽn-bil a ye, rap piig sẽn yaa wãoob n seg bãmba, la b yaasa yɩɩg 13  n zẽk b koees n yeele: “Zeezi, Karen-saamba, zoe-y tõnd nimbãanega!” 14  A Zeezi sẽn yã-bã b yeel-b lame: “Kẽng-y n tɩ wilg-y y mens maan-kʋʋdbã.” La b sẽn wa n dabdã, b yĩnsã lebga yɩlma. 15  B nin-⁠yend sẽn yã t’a paama laafɩ wã, a lebg n watame la a zẽk a koɛɛgã n pẽgd Wẽnnaam. 16  A wa n lʋɩɩ a Zeezi taoor n fõgen a neng tẽng n pʋʋs bãmb barka. Yaool n da yaa Samari neda. 17  T’a Zeezi yeele: “Bãmb piigã fãa yĩns lebga yɩlma. Bɩ bõe? La wɛ wã sẽn ketã bee yɛ? 18  Ned baa a ye pa lebg n wa pẽg Wẽnnaam n zʋʋg nin-kãngã sẽn yaa bu-zẽng nedã?” 19  Rẽ poore, bãmb yeel-a lame: “Yik n looge. Fo tẽebã kɩtame tɩ f paam laafɩ.” 20  Fariziẽ-rãmbã sẽn sok a Zeezi n na n bãng Wẽnnaam Rĩungã sẽn wat wakat ningã, b yeel-b lame: “Wẽnnaam Rĩungã pa na n wa tɩ nebã fãa neẽ ye. 21  Ned me pa na n yeele: ‘Ges-y ka!’ wall ‘Ka sẽnẽ ye!’ Bala, Wẽnnaam Rĩungã bee yãmb sʋka.” 22  Rẽ poore, b yeela karen-biisã yaa: “Daar n wat tɩ yãmb na n tʋll wakat ning ninsaal Biigã sẽn na n be ne yãmba, la y pa na n yã ye. 23  La neb n na n yeel yãmba: ‘Ges-y ka sẽnẽ!’ wall ‘Ges-y ka!’ Da yi-y wall y pʋg-b ye. 24  Bala, ninsaal Biigã pukr wakate na n yɩɩ wa sa-yãgb sẽn yit saasã babg a ye n yãg n tãag a babg a to wã. 25  La nananda, ninsaal Biigã segd n paama namsg wʋsgo, tɩ zãmaan-kãngã nebã zãgs bãmba. 26  Sẽn paase, ninsaal Biigã wakate, yɛlã na n yɩɩ wa sẽn yɩ to-to a Nowe wakatẽ wã: 27  Nebã ra rɩtame, b ra yũudame, rap ra kẽeda kãadem, la b ra kõt pagb sɩdba, hal n tãag daar ning a Nowe sẽn kẽ koom-koglgã pʋgẽ, tɩ Sa-kãsengã wa sãam b fãa wã. 28  Yɛlã leb n na n yɩɩ wa sẽn yɩ to-to a Lot wakatẽ wã: Nebã ra rɩtame, b ra yũudame, b ra raadame, b ra koosdame, b ra bʋtame, la b ra metẽ. 29  La daar ning a Lot sẽn yi Sodommã, saagã nii bugum ne kidbr n sãam b fãa. 30  Daar ning ninsaal Biigã sẽn na n pukã me na n yɩɩ woto. 31  “Daar-n-kãnga, bɩ ned ning sẽn be roog zug t’a paoong be roogã pʋg ra sig n wʋk ye. La bɩ ned ning sẽn be pʋʋgẽ me ra lebg n babs bũmb nins a sẽn bas poorẽ wã ye. 32  Tẽeg-y-yã a Lot pagã yelle. 33  Ned ning sẽn baood n na n kogl a vɩɩm,* a na n bõn-a lame, la ned ning sẽn bõn a vɩɩm, a na n kogl-a lame. 34  Mam yeta yãmb tɩ yʋn-kãnga, neb a yiib na n gãee gãag a ye zugu, tɩ b rɩk a yembr n bas a to wã. 35  Pagb a yiib na n naaga taab n werd neerẽ, tɩ b rɩk a yembr n bas a to wã.” 36  *—⁠— 37  Rẽ la b sok a Zeezi yaa: “Zu-soaba, yɛ la bõn-kãens na n maane?” Tɩ bãmb yeel-ba: “Zĩig ning dɩgr sẽn be wã, yaa be la sɩlsã* me na n tigmi.”

Vẽnegr toor-toore

Mutard bil wõnda siin-bila.
“Yaa tɩɩg b sẽn boond tɩ miriye noaar ne farende.”
Bɩ, “sɩɩga.”
Ges-y tẽngr vẽnegr ning sẽn be Matiye 17:21 wã.
Pa rẽ bɩ, “yɩbrendo.”