Luk 13:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1135

  • Tek yam n kos sugri, bɩ n paam sãoongo (1-5)

  • Kankang sẽn pa womd biisã yel-bũndã (6-9)

  • B sãooga pag sẽn da kũud Vʋʋsg daare (10-17)

  • Mutard bilã ne rabɩllã yel-bũnã (18-21)

  • Yɩl n tũ rignoor ning sẽn yaa sẽkã n kẽ baooda modgre (22-30)

  • A Erood sẽn yaa “sɩlem soabã” (31-33)

  • A Zeezi yãbda Zerizalɛm yĩnga (34, 35)

13  Wakat kãnga, neb sẽn da be be n togs a Zeezi bũmb ning a Pɩlat sẽn maan Galile neb kẽerã. A raaga b zɩɩmã n kalem b maandã zɩɩm.  Bãmb leokame n yeel-ba: “Yãmb tagsdame tɩ bõn-kãensã sẽn paam Galile nin-kãensa wã, yaa b sẽn da yaa yel-wẽn-maandb n yɩɩd Galile neb a taabã yĩng bɩ?  Ayo. La mam yeta yãmb tɩ y sã n pa tek yam n kos sugri, yãmb fãa na n sãama wa bãmba.  Wall neb piig la a nii wã Silowe gasgã sẽn lʋɩ n zãb tɩ b ki wã, yãmb tagsdame tɩ b ra tara taal n yɩɩd neb a taabã sẽn be Zerizalɛmmã bɩ?  Ayo. La mam yeta yãmb tɩ y sã n pa tek yam n kos sugri, yãmb fãa na n sãama wa bãmba.”  Rẽ poore, b wẽ-b-la yel-bũn-kãngã: “Rao n da tar kankang a sẽn sel a viyn pʋʋgẽ. La a waame n na n bao kankam n pa yã baa fʋɩ ye.  Dẽ, a yeela vɩyn koaadã yaa: ‘Yʋʋm a tãab la woto mam sẽn wat n baood kankam kankangã zugu, n pa yãt baa fʋɩ ye. Kɛɛg-a n lubi! Bõe yĩng t’a na n yãmb zĩigã zaalem?’  La a leokame n yeele: ‘Zu-soaba, bas-y-yã-a yʋʋmd n paase, tɩ m tu bok n gilg-a la m ning birga.  Rẽ poore, a sã n wom kankama yaa sõma. La a sã n pa wome, bɩ y kɛɛg-a n lubi.’ ” 10  A Zeezi wa n tɩ zãmsda nebã karen-doog a ye pʋgẽ Vʋʋsg daare. 11  La pag n da be be, tɩ zĩn sẽn kɩtd tɩ ned lebg koams tar-a hal yʋʋm piig la a nii t’a kuudẽ, n pa tõe n doog baa bilf ye. 12  A Zeezi sẽn yã-a wã, b yeel-a lame: “Paga, fo paama f meng ne f komslmã.” 13  Dẽ, b tik-a-la ne b nusi, t’a roog zĩig pʋgẽ n sɩng Wẽnnaam pẽgre. 14  La karen-doogã taoor soabã sũur sãama ne a Zeezi sẽn sãoog ned Vʋʋsg daarã, t’a yeel kʋʋngã yaa: “Rasem a yoob n be tʋʋm yĩnga. Bɩ y wa ra-kãens tɩ b sãoog yãmba, la y ra wa Vʋʋsg daar ye.” 15  La Zu-soabã yeel-a lame: “Pʋ-lik rãmba, Vʋʋsg daare, yãmb ned kam fãa pa lokd a naaf wall a bõang baarẽ, n tall-a n tɩ yũnug sɩda? 16  Pa segd tɩ pʋg-kãngã sẽn yaa a Abrahaam bi-pugla, t’a Sʋɩtãan da sẽb-a hal yʋʋm piig la a nii wã paam a meng ne sẽbrã Vʋʋsg daar sɩda?” 17  La bãmb sẽn yeel gom-kãensa wã, yãnd yõka b bɛɛbã fãa. La kʋʋngã tõr sɩnga kɩdeng bõn-kãsems nins fãa a Zeezi sẽn maanã yĩnga. 18  Dẽ, bãmb le yeelame: “Wẽnnaam Rĩungã wõnda bõe, la m tõe n mak-a-la ne bõe? 19  A yaa wa mutard bil* rao sẽn dɩk n bʋd a zẽed zĩigẽ, t’a bɩ n lebg tɩɩg tɩ liuuli wã sẽn yɩgd yĩngrã tʋɩ b tʋgd a wilẽ wã.” 20  Bãmb leb n yeelame: “Mam tõe n maka Wẽnnaam Rĩungã ne bõe? 21  A yaa wa rabɩll pag sẽn dɩk n kalem zom wʋsg* n nage, hal tɩ zom-nagdgã fãa wa wuki.” 22  La bãmb ra kẽnda tẽng-tẽnga, tẽn-bɛd la tẽn-bõonesẽ n zãmsd nebã la b rabd Zerizalɛm. 23  Rao n sok bãmb yaa: “Zu-soaba, yaa sɩd tɩ neb nins sẽn na n paam fãagrã pa na n yɩ wʋsgo?” Tɩ bãmb yeel-ba: 24  “Modg-y ne y pãng fãa n tũ rignoor ning sẽn yaa sẽkã n kẽ. Bala, mam yeta yãmb tɩ neb wʋsg na n bao n kẽeme, la b pa na n tõog ye. 25  Zakã soab sã n wa yik n pag kʋɩlengã, yãmb na n yasa yɩng n wẽed kʋɩlengã n yetẽ: ‘Zu-soaba, pak-y tɩ d kẽ.’ La a na n leoka yãmb n yeele: ‘Mam pa mi yãmb sẽn yitẽ ye.’ 26  Dẽ, yãmb na n yeelame: ‘Tõnd naaga yãmb n dɩ la d yũ. Yãmb zãmsa nebã tõnd so-kãsemsã zutu.’ 27  La bãmb na n yeela yãmb yaa: ‘Mam pa mi yãmb sẽn yitẽ ye. Yãmb fãa sẽn yaa tʋʋm-wẽns-maandba, loog-y n bas-y maam!’ 28  Yaa be la yãmb na n yãb la y wãb y yẽnã, y sã n wa ne a Abrahaam ne a Izaak la a Zakoob ne no-rɛɛsdbã fãa tɩ b be Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ, tɩ b yaool n lob yãmb yɩnga. 29  Sẽn paase, neb n na n yi poorẽ la taoore, goabg la rɩtgo, n wa zĩnd taablẽ Wẽnnaam Rĩungã pʋgẽ. 30  La poorẽ dãmb kẽer na n lebga taoor dãmba, tɩ taoor dãmb kẽer lebg poorẽ dãmba.” 31  Wakat kãng bala, Fariziẽ-rãmb n wa n yeel bãmb yaa: “Yi-y zĩ-kãngã n looge, bala a Erood rat n kʋʋ yãmba.” 32  La a Zeezi yeel-b lame: “Kẽng-y n tɩ yeel-y sɩlem soabã* yaa: ‘Mam digda zĩn-dãmb la m sãoogd neb rũndã ne beoogo, la rasem a tãab-n-soabã, m na n baasa m tʋʋmdã.’ 33  La m segd n kẽna rũndã, beoog la ra-yɩta, bala pa zems* tɩ b kʋ no-rɛɛs zĩig a to tɩ pa Zerizalɛm ye. 34  Zerizalɛm, Zerizalɛm, fo sẽn kʋʋd no-rɛɛsdba, la f lobd neb nins b sẽn tʋm fo nengẽ wã ne kugã, naoor wʋsg la mam sẽn bao n na n tigim fo kambã, wa no-yãang sẽn tigimd a no-bi a pɩgs tẽngrã! La yãmb pa tʋlg rẽ ye. 35  Ade! B basa yãmb roogã ne-yã. Mam yeta yãmb tɩ y pa na n le yã maam, hal n tãag y sẽn na n yeele: ‘Bark bee ned ning sẽn wat ne a Zeova* yʋʋrã zugu!’ ”

Vẽnegr toor-toore

Mutard bil wõnda siin-bila, la b sã n bʋd-a, a yitame n lebg tɩɩg woglem sẽn tõe n ta metr a naase.
Bɩ, “zom seya a tãabo.” Seya zemsa litr a 7,33.
Gɛrk, “waaga,” yaa rũng sẽn wõnd ba-bila, n yaa gũusda.
Bɩ, “pa segd.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.