Luk 11:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1154

  • D sẽn segd n pʋʋs to-to (1-13)

    • Pʋʋsg ning a Zeezi sẽn zãms nebã (2-4)

  • B riga zĩn-dãmb ne Wẽnnaam pãnga (14-23)

  • Zĩn sẽn lebg n wa (24-26)

  • Sũ-noog hakɩɩka (27, 28)

  • A Zonas yel-solemdã (29-32)

  • Yĩngã fɩtla (33-36)

  • Tũudum taoor dãmb nins sẽn yaa pʋ-lik rãmbã na n paama toogo (37-54)

11  Daar a ye, a Zeezi ra bee zĩig a ye n pʋʋsdẽ. La bãmb sẽn pʋʋs n sa, b karen-biisã sʋk nin-⁠yend n yeel-b yaa: “Zu-soaba, zãms-y tõnd d sẽn tog n pʋʋs to-to, wa a Zã me sẽn zãms a karen-biisã.”  Rẽ la a Zeezi yeel-b yaa: “Yãmb sã n na n pʋʋs bɩ y yeele: ‘Tõnd Ba, bɩ yãmb yʋʋr paam waoogre.* Bɩ yãmb Rĩungã wa.  Beoog sẽn vẽeg fãa, bɩ y kõ tõnd rɩɩb* tɩ sek daarã tõre.  Bɩ y kõ tõnd sugr d yel-wẽnã yĩnga, bala tõnd me kõta ned ning fãa sẽn beeg* tõndã sugri. La y ra bas tõnd tɩ d maan yel-wẽnd makr sasa ye.’ ”*  B paasame: “Mams-y wa yãmb ned a ye sẽn na n tar zoa, n kẽng a nengẽ yʋn-sʋk n yeel-a yaa: ‘M zoa, peng-m bur a tãabo,  bala, m zoa a ye n yi sor n wa sig-m mas-masã, tɩ m pa tar baa fʋɩ n na n kõ-a ye.’  La a paa pʋgẽ n yeele: ‘Bas-m sɩɩ. Kʋɩlengã zoe n pagame, tɩ mam kom-bõonegã gõe ne maam. M pa tõe n yik n kõ-f bũmb ye.’  Mam yeta yãmb tɩ baa a sã n pa na n yik n kõ-a bũmb a sẽn yaa yẽ zoa wã yĩnga, sãmbg kae t’a zoa wã sẽn pẽdgd n kot n pa basdẽ wã, a na n yik n kõ-a-la bũmb nins fãa a sẽn datã.  Woto yĩnga, mam yeta yãmb tɩ y ket n kotẽ, tɩ b na kõ-yã. Ket-y n gẽesd-y tɩ y na yã. Ket-y n kogsd-y kʋɩlengã, tɩ b na pak n kõ-yã. 10  Bala, sẽn kot-a fãa paamdame, sẽn gẽesd-a fãa yãtame, la b pakd n kõo sẽn kogsd-a kʋɩleng fãa. 11  Sɩd-sɩda, roagd a bõe n be yãmb sʋk t’a biig na n kos-a zĩnfu, t’a kõ-a waaf n pa kõ-a zĩnfu? 12  Wall a sã n kos gell me, a na kõ-a nang sɩda? 13  Woto wã, baa yãmb sẽn yaa nin-wẽnsã sã n tõe n kõ y kambã bũmb sẽn yaa sõma, sẽn yɩɩd fãa, yãmb Ba sẽn be saasẽ wã kõn kõ neb nins sẽn kot bãmbã vʋʋsem sõng sɩda?” 14  Sẽn yɩ bilfu, a Zeezi riga zĩn sẽn kɩtd tɩ ned lebg muk t’a yi n bas raoa. La zĩnã sẽn yi wã, raoã sẽn da yaa mukã gomame, tɩ kʋʋngã yɛɛs wʋsgo. 15  La b sʋka neb kẽer n yeel yaa: “Bãmb rigda zĩn-dãmbã ne a Beelzebull* sẽn yaa zĩn-dãmbã naabã maasem.” 16  La sãnda sẽn da rat n mak bãmbã, b kosa bãmb tɩ b maan yel-solemd sẽn yit saasẽ tɩ b yã. 17  A Zeezi sẽn bãng b tagsgã, b yeel-b lame yaa: “Soolem ning fãa neb sẽn wẽneg n zabd taab lʋɩtame, la zak ning neb sẽn wẽneg n zabd taab wãadame.” 18  Woto me, a Sʋɩtãan sã n wẽneg n zabd ne a menga, a soolmã na n yɩɩ wãn n kaoose? Bala, yãmb yetame tɩ mam digda zĩn-dãmbã ne a Beelzebull maasem. 19  La sã n mik tɩ mam digda zĩn-dãmbã ne a Beelzebull maasem, yaa ne ãnda maasem la yãmb kom-dibli wã rigd-ba? Yaa rẽ yĩng la bãmb sẽn na n yɩ yãmb bʋ-kaoodbã. 20  La sã n yaa ne Wẽnnaam pãng* la mam digd zĩn-dãmbã, rat n yeelame tɩ Wẽnnaam Rĩungã waame tɩ yãmb pa miẽ ye. 21  Ned sẽn tar pãng sã n zãad zab-teed n gũud a zaka, ned pa tõe n sɩɩs a paoongã ye. 22  La ned pãng sẽn yɩɩd yẽ sã n wa zab ne-a n tõog-a, nin-kãng reegda a zab-teedã fãa a sẽn da teegã, la a pʋɩ bũmb nins a sẽn wʋk a nengẽ wã. 23  Ned ning sẽn pa be ne maam kɩɩsda maam, la ned ning sẽn pa naag maam n tigsdẽ, a sãeegdame. 24  “Zĩn sã n yi n bas neda, a gilgda rasempʋɩɩsẽ wã n baood vʋʋsg zĩiga. La a sã n pa yã, a yetame: ‘Mam na n leba m doogẽ wã, zĩig ning m sẽn yi wã.’ 25  La a sã n ta, a mikdame tɩ roogã pɩɩsame, n nags tɩ yaa neere. 26  Rẽ, yẽ kẽngdame n tɩ peeg zĩn-dãmb a yopoe sẽn yaa wẽns n yɩɩd yẽ mengã, tɩ b wa kẽ n pa be, tɩ ra-kãng yaoolem yɛlã lebg wẽng n yɩɩg pipi wã.” 27  La bãmb sẽn wa n yet bõn-kãensa wã, pag n zĩnd kʋʋngã sʋk n zẽk a koɛɛg n yeele: “Sũ-noog soab la pag ning sẽn zã yãmb pʋgã, la yãmb sẽn yẽsem a soab bĩisã!” 28  La bãmb yeelame: “Ayo. Sũ-noog rãmb la neb nins sẽn wʋmd Wẽnnaam goamã la b tũudẽ wã!” 29  Kʋʋngã sẽn wa n lebgd wʋsgã, a Zeezi sɩngame n yetẽ yaa: “Zãmaan-kãngã nebã yaa wẽnse. B rat n yãa yel-solemde, la b pa na n yã yel-solemd a to n zʋʋg a Zonas yel-solemdã ye. 30  Bala, a Zonas yɩɩ bãnd Niniiv nebã yĩngã. Woto me, ninsaal Biigã me na n yɩɩ bãnd zãmaan-kãngã yĩnga. 31  Bʋʋdã kaoob sasa, Seba* rĩm-poakã na n vʋʋga ne zãmaan-kãngã n ning-a taale, bala yẽ yii hal zĩ-zãrgẽ n wa kelg a Salomo yam goamã. La ade! sẽn yɩɩd a Salomo n be ka. 32  Bʋʋdã kaoob sasa, Niniiv nebã na n vʋʋga ne zãmaan-kãngã n ning-a taale, bala Niniiv nebã sẽn wʋm a Zonas sẽn moon koɛɛg ningã, b teka yam n kos sugri. La ade! sẽn yɩɩd a Zonas n be ka. 33  Ned sã n yõgen fɩtla, a pa na n dɩk-a n solg wall a ning-a peoog* tẽngr ye. La a na n dogl-a-la fɩtl-doagendg zugu, sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn kẽed roogẽ wã tõog n yã vẽenemã. 34  Fo nifã n yaa fo yĩngã fɩtla. Fo nifã sã n get bõn-yɛnga,* fo yĩngã tõr na n yɩɩ vẽenem.* La fo nifã sã n get sẽn yaa wẽnga,* fo yĩngã tõr na n yɩɩ lika. 35  Bɩ f gũusi, tɩ vẽenem ning sẽn be fo pʋgẽ wã ra yɩ lik ye. 36  Woto wã, fo yĩngã tõr sã n yaa vẽeneg tɩ lik baa bilf kaẽ, a tõrã na n yãga wa fɩtl vẽenem sẽn vẽnegd foom.” 37  A Zeezi sẽn wa n yeel woto n sa wã, Fariziẽ n bool bãmb tɩ b wa naag-a n dɩ. Dẽ, a Zeezi kẽnga a zakẽ wã, n tɩ zĩnd taablẽ. 38  La Fariziẽ wã sẽn yã tɩ bãmb pa pek b nusã* n yaool n na n dɩ wã, ling-a-la wʋsgo. 39  La Zu-soabã yeel-a lame yaa: “Yãmb a Fariziẽ-rãmbã, yãmb nedgda laasã poɛyã, la yãmb pʋsã pida ne yão-beed la wẽnem. 40  Yam-koees rãmba! Yaa sẽn maan-a poorã n maan pʋgã me. Bɩ bõe? 41  Woto wã, bɩ y yãk sẽn be pʋgẽ wã n kõ naong rãmba,* la yãmb bũmb fãa na yɩ yɩlemde. 42  La yãmb a Fariziẽ-rãmbã, yãmb na n paama toogo. Bala, yãmb kõta mant ne ri la bũmb a taab b sẽn kood zẽed zĩigẽ wã* piig-pʋɩɩre, la yãmb pa nand Wẽnnaam tɩrlmã la b nonglmã ye! Yaa tɩlɛ tɩ y maan bõn-kãensã, la y pa segd n bas bũmb a taabã me ye. 43  Fariziẽ-rãmbã, yãmb na n paama toogo. Bala, yãmb nonga taoor zĩis* karen-dotẽ wã, la y rat tɩ nebã pʋʋsd yãmb raasã pʋsẽ! 44  Yãmb na n paama toogo, bala, yãmb wõnda wa yaad sẽn sarme,* tɩ nebã kẽnd b zut n pa miẽ ye!” 45  La Tõogã karen-saam-dãmbã nin-⁠yend n leok n yeel-b yaa: “Karen-saamba, yãmb sẽn yet woto wã, yãmb tʋʋda tõnd me.” 46  Rẽ la a Zeezi yeel-yã: “Yãmb a Tõogã karen-saam-dãmbã me na n paama toogo. Bala, yãmb zɩlgda nebã zɩɩb sẽn yaa zɩsgo, la yãmb mens yaool n pa rat n sɩɩs zɩɩbã ne y nug-bil ye! 47  “Yãmb na n paama toogo, bala, yãmb meta no-rɛɛsdbã yaado, tɩ yaool n yaa yãmb yaab-rãmbã n kʋ bãmba! 48  Sɩd-sɩda, yãmb mii y yaab-rãmbã tʋʋma, la y wilgdame tɩ rẽ taa y yam. Bala, bãmb n kʋ no-rɛɛsdbã, la yaa yãmb n met b yaadã. 49  Rẽ n so tɩ Wẽnnaam yamã yĩnga, b yeel me: ‘Mam na n tʋma no-rɛɛsdb ne tʋm-tʋmdb bãmb nengẽ. Bãmb na n namsa kẽere, la b kʋ sãnda, 50  sẽn na yɩl tɩ no-rɛɛsdbã fãa zɩɩm sẽn daag sẽn sɩng hal dũniyã yẽbgr wakatã taal zĩnd zãmaan-kãngã zugu, 51  sẽn sɩng ne a Abɛll zɩɩmã, n tãag a Zakari b sẽn kʋ Wẽnnaam doogã ne tẽn-kugrã sʋkã zɩɩm.’ Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bõn-kãensã fãa taalã na n zĩnda zãmaan-kãngã zugu. 52  “Yãmb a Tõogã karen-saam-dãmbã, yãmb na n paama toogo. Bala, yãmb feooga bãngrã kʋɩlen-bila. Yãmb mensã pa kẽede, la y kɩtame tɩ kõomã yaa toog ne neb nins sẽn dat n kẽ wã!” 53  La bãmb sẽn yi be wã, gʋlsdbã ne Fariziẽ-rãmbã sɩngame n pẽdgd bãmb wʋsg n sokd bãmb sogsg wʋsgo, 54  n gũusd n get b sã n na n togsa gomd tɩ b paam bũmb n ning b taale.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “yɩ sõng fãa nifẽ.”
Gɛrk, “buri.”
Gɛrk, “ned ning fãa sẽn tar tõnd samde.”
Gɛrk, “ra kẽes-y tõnd makr pʋgẽ ye.”
A Sʋɩtãan yʋʋr a to.
Gɛrk, “Wẽnnaam nug-bila.”
Gɛrk, “goabga.”
Bɩ, “peoog sẽn tar n makdẽ.”
Bɩ, “nif sã n yaa sõma.” Gɛrk, “nana.”
Bɩ, “pid ne vẽenem.”
Gɛrk, “nif sã n pa sõma, sã n yaa wẽnga.”
Nusã pegb wɛɛngẽ, Fariziẽ-rãmbã ne Zʋɩf-rãmb kẽer da tara minund b sẽn tũudi.
Bɩ, “nimbãan-zoeer kũuni.” Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “zẽ-vãad buud a taaba.”
Bɩ, “zĩ-sõamyã.”
Bɩ, “yaad nins sẽn pa tar bãndã.”