16:1-33

  • Neb kẽer tõe n maka a Zeezi karen-biisã kʋʋbo (1-4a)

  • Vʋʋsem sõngã tʋʋmde (4b-16)

  • Karen-biisã sũ-sãangã na n wa lebga sũ-noogo (17-24)

  • A Zeezi tõoga dũniyã (25-33)

16  “Mam togsa yãmb bõn-kãensã sẽn na yɩl tɩ y ra wa lak n lʋɩ ye.  B na n diga yãmb n yiis karen-dotẽ wã. Wakat n wat meng tɩ ned sã n kʋ yãmb bɩ a na n tags t’a tʋma Wẽnnaam tʋʋmde.  La b na n maana bõn-kãensã b sẽn pa mi Ba wã, la b pa mi maamã yĩnga.  Baasgo, mam togsa yãmb bõn-kãensã sẽn na yɩl tɩ wakat ning b sẽn segd n maanã sã n wa ta, bɩ y tẽeg tɩ mam da togsa yãmb bõn-kãense. “Mam pa togs yãmb bõn-kãensã sɩngrẽ wã, mam sẽn da be ne yãmbã yĩnga.  La masã, mam dabda sẽn tʋm-a maamã nengẽ. La yãmb ned baa a ye yaool n pa sok maam: ‘Yɛ la yãmb dabda?’  La mam sẽn togs yãmb bõn-kãensã yĩnga, yãmb sũyã pida ne sũ-sãanga.  Baasgo, mam togsda yãmb sɩda. Yaa yãmb nafr yĩng la mam sẽn loogdã. Bala, mam sã n pa looge, sõangdã pa na n wa yãmb nengẽ ye. La mam sã n looge, m na n tʋm-a-la yãmb nengẽ.  La a sã n wa, a na n kõo dũniyã kaset vẽeneg yel-wẽndã wɛɛngẽ, tɩrlmã wɛɛngẽ, la bʋ-kaoorã wɛɛngẽ:  Pipi, yel-wẽndã wɛɛngẽ, b sẽn pa tẽed maamã yĩnga, 10  la tɩrlmã wɛɛngẽ, mam sẽn dabd Ba wã nengẽ tɩ yãmb pa na n le yã maamã yĩnga, 11  la bʋ-kaoorã wɛɛngẽ, b sẽn kao dũni-kãngã naabã bʋʋdã yĩnga. 12  “Mam ket n tara bũmb wʋsg n na n togs yãmba, la yãmb nan pa tõe n wʋm b võor ye. 13  La yẽ soabã sẽn yaa vʋʋsem sõngã sẽn vẽnegd sɩdã sã n wa, a na n wilga yãmb sore, n sõng-y tɩ y wʋm sɩdã võor zãnga. Bala a pa na n soog a meng n gom ye. La a na n goma bũmb ning a sẽn wʋmdã yelle, la a togs yãmb bũmb nins sẽn watã. 14  A na n waooga maam, bala a na n deega bũmb nins sẽn yaa mam dẽndã n togs yãmba. 15  Bũmb nins fãa Ba wã sẽn tarã yaa mam dẽnda. Yaa rẽ la mam sẽn yeel t’a reegda bũmb nins sẽn yaa mam dẽnd n togsd yãmbã. 16  Ka la bilfu, yãmb pa na n le yã maam ye. La sã n le yɩ bilfu, yãmb na n yãa maam.” 17  Rẽ n so tɩ b karen-biisã kẽer da gomd ne taab n yetẽ: “B sẽn yeel tõndo: ‘Ka la bilfu, yãmb pa na n le yã maam ye. La sã n le yɩ bilfu, yãmb na n yãa maam,’ la tɩ ‘bala, mam dabda Ba wã nengẽ wã’ võor yaa bõe?” 18  Dẽ, b ra yetame: “B sẽn yeel tɩ ‘ka la bilfã’ võor yaa bõe? Tõnd pa mi b sẽn gomd bũmb ning yellã ye.” 19  A Zeezi ra miime tɩ b rat n soka bãmb sokre. Rẽ n so tɩ b yeel-ba: “Yãmb sokda taab woto, mam sẽn yeele: ‘Ka la bilfu, yãmb pa na n le yã maam ye. La sã n le yɩ bilfu, yãmb na n yãa maamã’ yĩng la? 20  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb na n yãbame la y wiisi, la dũniyã na n kɩdmame. Yãmb na n paama sũ-sãanga, la y sũ-sãangã na n wa lebga sũ-noogo. 21  Pag sã n wa rogdẽ a tara toogo, a wakatã sẽn ta wã yĩnga. La a sã n dog biigã n sa, sũ-noog ning a sẽn paam ned sẽn dog dũniyã pʋgẽ wã yĩngã kɩtame t’a pa le tẽr toogã ye. 22  Woto, yãmb me tara sũ-sãang masã, la mam na n le yãa yãmb tɩ y sũyã yɩ noogo, la ned pa na n yiis yãmb sũ-noogã y pʋsẽ ye. 23  Daar-n-kãnga, yãmb pa na n sok maam baa fʋɩ ye. Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bũmb ning fãa yãmb sẽn kos Ba wã, b na n kõo yãmb rẽ mam yʋʋrã yĩnga. 24  Hal n tãag masã, yãmb nan pa kos bõn-yɛng meng ne mam yʋʋr ye. Kos-y tɩ y na n paamame, tɩ y sũ-noogã pidi. 25  “Mam wẽe yel-bũn n togs yãmb bõn-kãensã. Wakat watame tɩ mam pa na n le wẽ yel-bũn n gom ne yãmb ye. La mam na n goma Ba wã yell ne yãmb vẽeneg-vẽenega. 26  Daar-n-kãnga, yãmb na n kota Ba wã ne mam yʋʋre, la pa rat n yeel tɩ mam na n pʋʋsda yãmb yĩng ye. 27  Ba wã meng nonga yãmba, bala yãmb nonga maam, la y tẽeme tɩ mam waame n gomd Wẽnnaam yʋʋr yĩnga. 28  Mam waa dũniyã pʋgẽ, n gomd Ba wã yʋʋr yĩnga. Masã, mam yita dũniyã n dabd Ba wã nengẽ.” 29  B karen-biisã yeelame: “Ade! Yãmb gomda ne tõnd vẽeneg-vẽeneg masã n pa wẽed yel-bũn ye. 30  Masã, tõnd miime tɩ yãmb mii bũmb fãa, la tɩ yãmb pa baood tɩ ned sok yãmb sogsg ye. Rẽ kɩtame tɩ tõnd tẽed tɩ yãmb yii Wẽnnaam nengẽ n wa.” 31  T’a Zeezi leok-b n yeele: “Yãmb tẽedame masã? 32  Ade! Wakat watame, la a pʋd n taame, tɩ b na n sãeeg yãmb tɩ ned kam fãa kuil a yir n bas maam m yembre. La mam pa m yembr ye. Bala Ba wã bee ne maam. 33  Mam togsa yãmb bõn-kãensã sẽn na yɩl tɩ y paam laafɩ mam maasem yĩnga. Dũniyã pʋgẽ, yãmb na n paama toogo. La tall-y raoodo! Mam tõoga dũniyã.”

Vẽnegr toor-toore