13:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1138

  • A Zeezi waasda a karen-biisã naoã (1-20)

  • A Zeezi wilgdame tɩ yaa a Zida n na n zãmb bãmba (21-30)

  • Tõ-paalga (31-35)

    • “Yãmb sã n nong taaba” (35)

  • A Zeezi pĩnd n togsame t’a Pɩyɛɛr na n kɩɩsame (36-38)

13  La a Zeezi sẽn da mi nand tɩ Pakã kibs ta tɩ b wakatã taame, tɩ b na n yi dũni-kãngã zug n kẽng Ba wã nengẽ wã, bãmb sẽn da nong b nebã sẽn be dũniyã pʋgẽ wã, b nong-b lame n tãag a tɛka.  Ra yaa zaabrã rɩɩb wakate. Rẽ tɩ Sʋɩtãanã* zoe n ninga a Sɩmo biig a Zida Iskariot sũurẽ wã t’a zãmb a Zeezi.  Dẽ, a Zeezi sẽn da mi tɩ Ba wã ninga bũmb fãa bãmb nugẽ, la tɩ bãmb yii Wẽnnaam nengẽ, n lebd Wẽnnaam nengẽ wã,  b yik n basa zaabr dɩɩbã, n yees b zugẽ futã, la b rɩk peend n sẽbg b sɛɛga.*  Rẽ poore, b ninga koom laag pʋgẽ n sɩng karen-biisã naoã waasgo, la b yẽesd-b ne peendã sẽn sẽbg b sɛɛgã.*  Dẽ, bãmb taa a Sɩmo-Pɩyɛɛr nengẽ, t’a yeel bãmb yaa: “Zu-soaba, yãmb dat n waasa mam naoã la?”  T’a Zeezi leok-a n yeele: “Fo nan pa wʋmd bũmb ning mam sẽn maandã võor ye. La bõn-kãensã poore, fo na n wʋma b võore.”  T’a Pɩyɛɛr yeel-b yaa: “Yãmb pa na n waas mam naoã a bada.” Rẽ la a Zeezi yeel-a: “Mam sã n pa waas fo naoã, fo pa tar pʋɩɩr ne maam ye.”  T’a Sɩmo-Pɩyɛɛr yeel bãmb yaa: “Zu-soaba, ra waas-y mam naoã bal ye. Pek-y m nusã ne m zugã me.” 10  La a Zeezi yeel-a lame yaa: “Sẽn so-a koom pa baood tɩ zʋʋg a naoã waasg ye. La a yĩngã tõr yaa yɩlemde. Yãmb yaa yɩlma, la pa yãmb fãa ye.” 11  Bala, bãmb ra mii ned ning sẽn na n zãmb bãmbã. Rẽ n so tɩ b yeele: “Pa yãmb fãa n yaa yɩlem ye.” 12  La bãmb sẽn waas karen-biisã naoã n sa, b yeelga b zugẽ futã, la b le tɩ zĩnd taablẽ wã n yeel-b yaa: “Yãmb wʋmda bũmb ning mam sẽn maan yãmbã võor sɩda? 13  Yãmb boonda maam tɩ ‘Karen-saamba,’ la ‘Zu-soaba.’ La y bee bʋʋm, bala mam yaa rẽ. 14  Dẽnd, mam sẽn yaa Zu-soab la Karen-saambã sã n waasa yãmb naoã, yãmb me segd* n waasa taab nao. 15  Bala, mam basa mamsg yãmb yĩnga, tɩ y segd n maan wa mam sẽn maan yãmbã kɛpɩ. 16  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yamb pa yɩɩd a zu-soaba, la tɩ ned ning b sẽn tʋm me pa yɩɩd sẽn tʋm-a yẽ wã ye. 17  Yãmb sã n mi bõn-kãens la y maand rẽ, y yaa sũ-noog rãmba. 18  Pa yãmb fãa yell la mam sẽn gomdã ye. Mam mii mam sẽn yãk b rãmbã. La bõn-kãng maaname sẽn na yɩl tɩ Gʋls-sõamyã sẽn yeelã pidsi: ‘Ned ning sẽn da wãbd mam burã zẽka a nao-kãsenkãar n zab ne maam.’* 19  Masã tɛka, mam togsda yãmb tɩ bõn-kãng nan pa maane, sẽn na yɩl t’a sã n wa maan bɩ y tõe n tẽ tɩ maam n yaa nin-kãnga. 20  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ sẽn deegd-a ned mam sẽn tʋme, a reegda ma-me. La ned ning sẽn deegd maam reegda Soab ning sẽn tʋm maamã me.” 21  A Zeezi sẽn yeel woto wã poore, b sũurã sãama wʋsg tɩ b kõ kaset n yeele: “Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ yãmb ned a ye n na n zãmb maam.” 22  Karen-biisã sɩngame n get taaba, n pa mi b sẽn gomd ned ning yellã ye. 23  Karen-biig a ye, sẽn yaa soab ning a Zeezi sẽn da nongã ra zĩi a Zeezi sɛɛgẽ.* 24  Rẽ n so t’a Sɩmo-Pɩyɛɛr lob yẽ soabã nif n yeel-a yaa: “Togs tõnd bãmb sẽn gomd ned ning yellã.” 25  Dẽ, karen-bi-kãng kɩlla poorẽ, a Zeezi yãoogẽ wã n sok-ba: “Zu-soaba, yaa ãnda?” 26  T’a Zeezi leok n yeele: “Yaa ned ning mam sẽn na n suk bur-gɩrgã n kõ wã.” Rẽ poore, b suka burã n kõ a Sɩmo Iskariot biig a Zida. 27  A Zida sẽn deeg bur-gɩrgã poore, a Sʋɩtãan kẽ-a lame. Dẽ, a Zeezi yeel-a lame yaa: “Bũmb ning fo sẽn maandã, maan-a tao-tao.” 28  La sẽn da zĩ-b taablẽ wã baa a ye pa bãng a Zeezi sẽn yeel-a woto wã võor ye. 29  Sɩd me, a Zida sẽn zãad ligdã koglgã yĩnga, kẽer da tẽedame t’a Zeezi ra yetame t’a tɩ ra bũmb nins b sẽn dat kibsã yĩngã, wall t’a segd n kõo naong rãmbã bũmbu. 30  Dẽ, a sẽn deeg bur-gɩrgã, a kell n yiime. La ra yaa yʋngo. 31  La a Zida sẽn loogã, a Zeezi yeelame: “Masã, ninsaal Biigã paama ziiri, la Wẽnnaam paama ziir bãmb maasem yĩnga. 32  Wẽnnaam mengã na n kõ-b-la ziiri, la b na n kõ-b-la ziir tao-tao. 33  Kom-bõonego, mam na n kell n zĩnda ne yãmb wakat bilfu. Yãmb na n gẽesa maam, la wa m sẽn da yeel Zʋɩf-rãmbã: ‘Mam sẽn dabd zĩig ningã, yãmb pa tõe n wa’ wã, masã, mam yeta yãmb me woto. 34  Mam kõta yãmb tõ-paalga: Bɩ y nong taaba. Nong-y taaba, wa mam sẽn nong yãmb to-to wã. 35  Yãmb sã n nong taaba, nebã fãa na n bãngame tɩ yãmb yaa mam karen-biisi.” 36  A Sɩmo-Pɩyɛɛr sok-b lame: “Zu-soaba, yɛ la yãmb dabda?” T’a Zeezi leok yaa: “Mam sẽn dabd zĩig ningã, fo nan pa tõe n pʋg maam ye. La f na n wa pʋg-m lame.” 37  A Pɩyɛɛr yeel-b lame yaa: “Zu-soaba, bõe yĩng tɩ mam nan pa tõe n pʋg yãmba? Mam na n kõo m vɩɩmã* yãmb yĩnga.” 38  T’a Zeezi leok n yeele: “Fo na n kõo f vɩɩmã* mam yĩnga? Sɩd-sɩda, mam yeta foom tɩ no-raoog kõn kelme, tɩ fo pa kɩɩs naoor a tãab tɩ f pa mi maam ye.”

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Bɩ, “fo kalle.”
Bɩ, “b sẽn tall n fo kallã.”
Bɩ, “yaa tɩlɛ ne yãmb me.”
Bɩ, “wẽneg n zaba ne maam.”
Gɛrk, “a yãoogẽ.”
Bɩ, “sɩɩga.”
Bɩ, “sɩɩga.”