12:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1150

  • A Maari pʋdga kaam a Zeezi karsã zutu (1-11)

  • A Zeezi kẽe Zerizalɛm (12-19)

  • A Zeezi pĩnd n togsame tɩ b na n kʋ-b lame (20-37)

  • Zʋɩf-rãmbã sẽn pa tẽ wã pidsa bãngr-gomde (38-43)

  • A Zeezi waame n na n fãag dũniyã (44-50)

12  Pakã ket tɩ rasem a yoobe, a Zeezi taa Betani, tẽng ning a Lazaar bãmb sẽn da vʋʋgã sẽn be wã.  Dẽ, b segla zaabr dɩɩb be bãmb yĩnga. A Mart n da kõt rɩɩbã. La a Lazaar ra naaga neb nins sẽn da rɩt ne a Zeezi wã.  Dẽ, a Maari rɩka kaam sẽn tar yũ-noog sẽn yaa naar halaal na maan garam kobs-tã* t’a ligd yaa toogo, n pʋdg a Zeezi karsã zugu, la a yẽes bãmb karsã ne a zoobdã. Roogã tõr lebga kaamã yũugu.  La a Zida Iskariot sẽn yaa b karen-biisã nin-yendã, soab ning sẽn na n zãmb bãmbã yeelame:  “Bõe yĩng tɩ b pa koos ka-kãngã sẽn tar yũ-noogã deniye* kobs-tã, n dɩk ligdã n kõ naong rãmba?”  La a sẽn yeel woto wã, pa naong rãmbã yell sẽn pak-a yĩng ye. Bala, a ra yaa wagdre. Sẽn paase, a ra zãada ligdã koglgo, n mi n zuud ligd ning b sẽn ningd be wã.  Dẽ, a Zeezi yeelame: “Bas-a sɩɩ t’a reng n maan minun-kãngã, mam mumbã daar yĩnga.  Bala, naong rãmbã bee ne yãmb wakat fãa, la yãmb pa na n paam tɩ mam pa ne yãmb wakat fãa ye.”  La Zʋɩf-rãmb wʋsg bãngame t’a Zeezi bee be, n wa. B pa wa a Zeezi yĩng bal ye. B waame n na n yã a Lazaar me, sẽn yaa ned ning a Zeezi sẽn da vʋʋgã. 10  Maan-kʋʋdbã taoor dãmb yẽsa ne taab n na n bãng b sẽn na n maan to-to n paam a Lazaar me n kʋ, 11  bala yaa yẽ yĩng la Zʋɩf-rãmb wʋsg ra kẽnd be, la b tẽed a Zeezi. 12  Vẽkembeoogã, kʋʋn-kãsengã sẽn wa kibsã wʋmame t’a Zeezi wata Zerizalɛm. 13  Rẽ n so tɩ b kao koms vãad n yi n na n seg bãmba, la b zẽkd b koees n yetẽ yaa: “D kota yãmb tɩ y fãag-ba! Bark bee ned ning sẽn wat ne a Zeova* yʋʋre, n yaa Israyɛll Rĩmã zugu!” 14  A Zeezi sẽn paam bõn-bila, b zomba a zug wa b sẽn gʋlsã: 15  “Ra zoe rabeem ye Siyõ bi-pugla. Gese! Fo rĩmã zaoo bõn-bil n watẽ.” 16  Bãmb karen-biisã pa wʋm bõn-kãensã võor sɩngrẽ wã ye. La a Zeezi sẽn wa n paam ziirã, karen-biisã tẽegame tɩ bõn-kãensã ra gʋlsame n gom a Zeezi yelle, la tɩ bãmb maana a Zeezi bõn-kãense. 17  Kʋʋng ning sẽn da be ne a Zeezi, b sẽn wa n bool a Lazaar t’a vʋʋg n yi yaoogẽ wã ra kõta kaseto. 18  Yaa rẽ yĩng me la kʋʋngã sẽn yi n seg bãmbã. Bala, b wʋmame tɩ b maana yel-solem-kãnga. 19  Dẽ, Fariziẽ-rãmbã goma ne taab n yeele: “Yãmb neeme. Yãmb pa tõe n maan baa fʋɩ ye. Ade! Nebã fãa pʋgd-a lame.” 20  La Gɛrk-rãmb kẽer n da be neb nins sẽn wa kibsẽ wã n na n waoog Wẽnnaamã sʋka. 21  Dẽ, nin-kãens kolga a Filip sẽn yit Betsayida sẽn be Galile soolmẽ wã, n sɩng a bõosgo, n yeele: “M zoa, tõnd tʋll n yãa a Zeezi.” 22  A Filip kẽngame n tɩ togs a Ãndere, t’a Ãndere ne a Filip kẽng n tɩ togs a Zeezi. 23  La a Zeezi yeel-b lame: “Wakat taame tɩ ninsaal Biigã na n paam ziiri. 24  Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb tɩ bɩle bil sã n pa lʋɩ tẽng n ki, a kelld n paa a ye bala. La a sã n ki, rẽ poore a womda biis wʋsgo. 25  Ned ning fãa sẽn nong a vɩɩm* sãamd-a lame. La ned ning fãa sẽn kis a vɩɩm* dũni-kãngã pʋgẽ na n kogl-a-la vɩɩm sẽn ka sɛtã yĩnga. 26  Ned sã n dat n tʋm mam tʋʋma, bɩ a pʋg maam. Zĩig ning mam sẽn be wã, mam tʋm-tʋmd me na n zĩnda be. Ned sã n dat n tʋm mam tʋʋma, Ba wã na n waoog-a lame. 27  Masã, mam sũurã* sãamame. La m na n yeelame tɩ bõe? M Ba, fãag-y maam ne wakat kãngã. Baasgo, yaa rẽ yĩng la mam sẽn wa wakat kãnga wã. 28  M Ba, waoog-y y yʋʋrã.” Dẽ, koɛɛg n yi saasẽ n yeele: “Mam waoog-a lame, la m na n le waoog-a lame.” 29  Neb nins sẽn da yas be wã sẽn wʋm dẽ wã, b sɩngame n yetẽ tɩ saag n tãse. Tɩ sãnda yeele: “Malɛk n gom ne bãmba.” 30  T’a Zeezi yeel yaa: “Koe-kãngã pa gom mam yĩng ye. Yaa yãmb yĩnga. 31  Masã yaa dũni-kãngã bʋʋd kaoob wakate. Masã, b na n diga dũni-kãngã naabã n yiisi. 32  La sã n yaa ne maam, b sã n ka maam ra-lukã zug poore, mam na n taka neb buud fãa tɩ b wa mam nengẽ.” 33  Sɩd-sɩda, b ra yeta woto n na n wilg kũum ning buud b sẽn na n ki rẽ poor bilfã. 34  Dẽ, kʋʋngã leok-b lame n yeele: “Tõnd wʋma Tõogã pʋgẽ tɩ Kiristã paada wakat fãa. Bõe yĩng tɩ yãmb yetẽ tɩ b segd n kaa ninsaal Biigã ra-luk zugu? Ãnda la ninsaal Bi-kãnga?” 35  T’a Zeezi yeel-ba: “Vẽenemã na n kell n paa ne yãmb n kaoos bilfu. Kẽn-y yãmb sẽn ket n tar vẽenemã wakate, sẽn na yɩl tɩ likã ra wa soog yãmb ye. Ned ning fãa sẽn kẽnd lik pʋgẽ pa mi a sẽn dabdẽ ye. 36  Yãmb sẽn tar vẽenemã wakate, tẽ-y vẽenemã n tõog n lebg vẽenem kamba.” A Zeezi togsa gom-kãensã, la b loog n bas-b n tɩ solge. 37  Baa b sẽn maan yel-soalem wʋsg woto bãmb taoorã, b ra pa tẽed bãmba, 38  sẽn na yɩl tɩ no-rɛɛs a Ezayi gomdã pidsi. A ra yeelame: “Zeova,* ãnda n tẽ bũmb ning tõnd sẽn togsã?* La sã n yaa ne a Zeova* pãngã,* b vẽneg-a-la ãnda?” 39  A Ezayi le wilga bũmb ning sẽn kɩt tɩ b ra pa tõe n tẽ wã n yeele: 40  “Wẽnnaam menesa b ninã, la b kɩt tɩ b sũyã riglme, sẽn na yɩl tɩ b ninã ra yã, la b ra wʋm a võor b sũyã pʋsẽ n lebg n wa tɩ b sãoog-b ye.” 41  A Ezayi yeela gom-kãensã a sẽn yã bãmb ziirã yĩnga, la a goma b yelle. 42  La baa nanambs wʋsg ra tẽeda bãmba, la Fariziẽ-rãmbã yĩnga, b ra pa rat n togs rẽ vẽenega, tɩ b wa yiis-b karen-doogẽ wã ye. 43  Bala, b ra nonga ninsaalb pẽgr n yɩɩd Wẽnnaam pẽgre. 44  La a Zeezi zẽka b koɛɛg n yeele: “Ned ning fãa sẽn tẽed maam, pa maam bal la a tẽed ye. A tẽeda sẽn tʋm-a maamã me. 45  La ned ning fãa sẽn yã maam, a yãa sẽn tʋm-a maamã me. 46  Mam waa dũniyã pʋgẽ n yaa vẽenem, sẽn na yɩl tɩ ned ning sẽn tẽed maam ra pa likã pʋgẽ ye. 47  La ned sã n wʋm mam goamã n pa reeg-ba, mam pa kaood a bʋʋd ye. Bala mam pa wa n na n kao dũniyã bʋʋd ye. La mam waame n na n fãag dũniyã. 48  Ned ning fãa sẽn zãgsd maam la a pa reegd mam goamã, a tara bũmb sẽn na n kao a bʋʋdo. Gomd ning mam sẽn togsã n na n kao a bʋʋd yaoolem daarã. 49  Bala, mam pa soog m meng n gom ye. La Ba wã sẽn tʋm maamã meng kõo maam noor n wilg bũmb ning m sẽn na n yeele, la bũmb ning yell m sẽn na n gome. 50  La mam miime tɩ bãmb tõogã wata ne vɩɩm sẽn ka sɛta. Dẽnd bũmb ning fãa mam sẽn yetã, mam gomda wa Ba wã sẽn togs maamã.”

Vẽnegr toor-toore

Rat n yeel tɩ Rom dãmbã lɩɩvr a ye.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “sɩɩga.”
Bɩ, “sɩɩga.”
Bɩ, “mam sɩɩgã.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “b sẽn wʋm tõnd nengẽ wã?”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “kangã.”