1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1151

  • Gomdã lebga neda (1-18)

  • Kaset ning a Zãmbatiis sẽn kõ wã (19-28)

  • A Zeezi n yaa Wẽnnaam Pe-bilã (29-34)

  • A Zeezi pipi karen-biisã (35-42)

  • A Filip ne a Natanayɛlle (43-51)

1  Sɩngrẽ wã, Gomdã ra beeme, la Gomdã ra bee ne Wẽnnaam, la Gomdã ra yaa wa Wẽnnaam.  Bãmb ra bee ne Wẽnnaam sɩngrẽ wã.  Tũu ne bãmb maasem tɩ bũmba fãa wa beẽ. La bõn-yɛng meng pa be tɩ pa tũ ne bãmb ye. Bũmb ning sẽn wa  bãmb maasem yĩngã yaa vɩɩm, la vɩɩmã ra yaa ninsaalbã vẽenem.  La vẽenemã yãgda lik pʋgẽ, la likã pa tõog-a ye.  Rao a ye Wẽnnaam sẽn tʋm t’a gom b yʋʋr yĩng n wa. A yʋʋr la a Zã.  Nin-kãng waame n yaa kaset soaba, n na n kõ vẽenemã kaseto, sẽn na yɩl tɩ ne yẽ maasem bɩ neb buud fãa tõe n tẽ.  Pa yẽ n da yaa vẽenemã ye. La a ra segd n kõo vẽenemã kaseto.  Wakat ning vẽenem sɩd-sɩdã sẽn vẽnegd ned buud fãa wã sẽn tog n wa dũniyã zugã ra kolgame. 10  Bãmb da bee dũniyã zugu, la baa sẽn tũ ne bãmb maasem tɩ dũniyã wa beẽ wã, dũniyã pa bãng bãmb ye. 11  Bãmb waa b meng tẽngẽ, la bãmb meng nebã pa reeg bãmb ye. 12  Baa ne rẽ, b paka sor tɩ neb nins fãa sẽn deeg bãmbã na n lebg Wẽnnaam kamba, b sẽn da wilgd tɩ b tẽeda bãmb yʋʋrã yĩnga. 13  La nin-kãens rogmã pa tũ ne ninsaalba,* wall ne ninsaal raabo,* pa rẽ bɩ ne rao raab ye. Yaa Wẽnnaam n dog-ba. 14  Woto, Gomdã lebga ned* n zĩnd tõnd sʋka, la tõnd yãa bãmb ziirã, ziir sẽn wõnd ziir bi-ribl sẽn-ka-to sẽn deeg a ba nengẽ. La bãmb ra pida ne Wẽnnaam barka,* la ne sɩda. 15  (A Zã kõo kaset n gom bãmb yelle. A zẽka a koɛɛg n yeele: “Bãmb la ned ning yell mam sẽn gom n yeele: ‘Soab ning sẽn na n pʋgl maamã lʋɩɩ mam taoore, bala b renga maam n beẽ.’ ”) 16  Bãmb sẽn da pid ne Wẽnnaam barkã* yĩnga, tõnd da paamda Wẽnnaam bark* wakat fãa. 17  Sẽn yɩ ne a Moyiiz la Wẽnnaam tũnug n kõ Tõogã yĩnga, tũu ne a Zeezi Kirist tɩ Wẽnnaam barkã* la sɩdã wa. 18  Ned baa a ye zɩ n yã Wẽnnaam ye. Yaa Bi-ribl sẽn-ka-to wã sẽn wõnd Wẽnnaamã, n be Ba wã sɛɛgẽ wã* n wilg tõnd Wẽnnaam sẽn yaa a soaba. 19  Zʋɩf-rãmbã tʋma maan-kʋʋdb ne Levi neb tɩ b yi Zerizalɛm n wa sok a Zã yaa: “Fo yaa ãnda?” 20  A leoka sokrã vẽeneg n yeele: “Mam pa Kiristã ye.” 21  Rẽ la b sok-a: “La fo yaa ãnda? A Eli bɩ?” T’a leok yaa: “Mam pa a Eli ye.” “Fo yaa No-rɛɛsã bɩ?” La a leokame yaa: “Ayo!” 22  Dẽ, b yeel-a lame: “Fo yaa ãnda? Togs tõnd tɩ d tõog n tɩ leok sẽn tʋm-b tõndã. Bõe la fo yet f mengã zugu?” 23  T’a yeele: “Mam yaa ned ning sẽn zẽkd a koɛɛg weoogẽ wã n yetẽ: ‘Rems-y-yã a Zeova* so-bukã tɩ yɩ tɩrga,’ wa no-rɛɛs a Ezayi sẽn da togsã.” 24  La neb nins b sẽn da tʋmã ra yaa Fariziẽ-rãmba. 25  Rẽ n so tɩ b sok-a yaa: “La bõe yĩng tɩ fo lisd nebã, n yaool n pa Kiristã wall a Eli bɩ No-rɛɛsã?” 26  T’a Zã leok-b yaa: “Mam lisda nebã koomẽ. La ned n be yãmb sʋk tɩ yãmb pa mi-a ye. 27  Nin-kãng soab wata mam poore, la mam pa zems tɩ lok a neoodr loɛtg ye.” 28  Bõn-kãens zĩnda Betani, Zʋrdẽ kʋɩlgã rʋʋnde, zĩig ning a Zã sẽn da lisd nebã. 29  Vẽkembeoogã, a Zã yãa a Zeezi sẽn tees yẽ n watẽ t’a yeele: “Ad Wẽnnaam Pe-bilã sẽn yiisd dũniyã yel-wẽndã! 30  Yaa bãmb yell la mam sẽn da gom n yeele: ‘Mam loogr poore, ned sẽn lʋɩ mam taoor n wate, bala b renga maam n beẽ.’ 31  Baa mam mengã ra pa mi-b ye. La mam sẽn wa n lisd nebã koomẽ wã, yaa sẽn na yɩl tɩ Israyɛll nebã bãng bãmb sẽn yaa a soabã.” 32  Sẽn paase, a Zã kõo kaset n yeele: “Mam yãa vʋʋsem sõngã sẽn yi saasẽ n sigd wa marwalle, n pa bãmb zugu. 33  Baa mam mengã ra pa mi-b ye. La Soab ning sẽn tʋm maam tɩ m lis nebã koomẽ wã yeela maam: ‘Fo sẽn na n yã tɩ vʋʋsem sõngã sig ned ning zug n pa wã, yaa yẽ soab la sẽn lisd nebã vʋʋsem sõng pʋgẽ wã.’ 34  La mam yãa rẽ, n kõ kaset tɩ bãmb la Wẽnnaam Biigã.” 35  Vẽkembeoogã yɛsa, a Zã ra yasa ne a karen-biis a yiibu, 36  n yã a Zeezi sẽn kẽnd t’a yeele: “Ad Wẽnnaam Pe-bilã!” 37  Karen-biis a yiibã sẽn wʋm a gomdã, b pʋga a Zeezi. 38  Dẽ, a Zeezi sẽn wẽnemd n yã tɩ b pʋgda bãmbã, b sok-b lame: “Bõe la yãmb baooda?” Tɩ b yeel-ba: “Rabi (rat n yeel tɩ “Karen-saamba”), yãmb zĩigã bee yɛ?” 39  T’a Zeezi yeel-ba: “Wa-y tɩ y na bãnge.” Dẽ, b pʋga bãmba, n tɩ bãng b sẽn be zĩig ningã. La b paa ne bãmb daar-n-kãnga. Ra yaa wakat piig soabã sẽnese.* 40  A Ãndere sẽn yaa a Sɩmo-Pɩyɛɛr ba-biigã ra yaa neb a yiib nins sẽn wʋm a Zã goamã n pʋg a Zeezi wã nin-yende. 41  A reng n tɩ yãa a ba-biig a Sɩmo n yeel-a: “Tõnd yãa Mesi wã” (sẽn dat n yeel tɩ “Kiristã”), 42  la a tall-a n kẽng a Zeezi nengẽ. A Zeezi sẽn ges-a wã, b yeelame: “Fo yaa a Zã biig a Sɩmo. B na n boola foo t’a Sefas” (Gɛrke: A Pɩyɛɛr*). 43  Vẽkembeoogã, a Zeezi da rat n yii be n kẽng Galile. Dẽ, b sega a Filip n yeel-a yaa: “Tũ maam.” 44  La a Filip ra yita Betsayida sẽn yaa tẽng ning a Ãndere ne a Pɩyɛɛr me sẽn da yitã. 45  A Filip yãa a Natanayɛll n yeel-a yaa: “Tõnd yãa a Moyiiz sẽn gom a soab ning yell Tõogã pʋgẽ, tɩ No-rɛɛsdbã me gʋls n gom a yellã: Yaa Nazarɛt rao a Zeezi sẽn yaa a Zozɛf biigã.” 46  La a Natanayɛll yeel-a lame: “Bõn-sõng tõe n yii Nazarɛt sɩda?” T’a Filip yeel-a: “Wa ges f toore.” 47  A Zeezi yãa a Natanayɛll sẽn tees bãmb n watẽ, n gom a yell n yeele: “Ad Israyɛll ned meng-menga, zãmb sẽn pa be a pʋgẽ.” 48  A Natanayɛll soka bãmb yaa: “Maana wãn tɩ yãmb mi maam?” T’a Zeezi leok-a yaa: “Nand t’a Filip bool foo, fo sẽn wa n be kankangã tẽngrã, mam yãa foom.” 49  A Natanayɛll leokame n yeele: “Rabi,* yãmb la Wẽnnaam Biigã, n yaa Israyɛll Rĩma.” 50  T’a Zeezi yeel-a: “Mam sẽn yeel foo tɩ m yã-f-la kankangã tẽngrã yĩng la fo sẽn tẽedã bɩ? Fo na n yãa bõn-kãsems sẽn yɩɩd rẽ.” 51  Rẽ poore, b yeel-a lame yaa: “Sɩd-sɩda, mam yeta yãmb fãa tɩ y na n yãa saasã sẽn pake, tɩ Wẽnnaam malɛgsã rʋʋd la b sigd n wat ninsaal Biigã nengẽ.”

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “zɩɩm.”
Gɛrk, “yĩn-nems raabo.”
Gɛrk, “yĩn-nemse.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “n be Ba wã yãoogẽ.” Rat n yeel tɩ lohorem zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Rat n yeel tɩ zaabr wakat a 4 sẽnese.
“Sefas” la “Pɩyɛɛr” rat n yeelame tɩ “kugri.”
Bɩ, “Karen-saamba.”