Vẽnegre 9:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1121

  • Baorg a nu soabã (1-11)

  • Pipi toogã loogame, tɩ tood a yiib watẽ (12)

  • Baorg a yoob-n-soabã (13-21)

9  Malɛk a nu soabã peeba a baorgã. Mam yãa ãdg sẽn yi saasẽ n lʋɩ tẽngã zugu. B kõ-a-la bog-zulungã kʋɩlen-biigã.  A paka bog-zulungã, la bug-zõos yii a pʋgẽ n zẽk wa wʋng sẽn yaa bedr bug-zõose. La wĩntoogã lebga sablga, tɩ pemsmã me lebg sablg bokã bug-zõosã yĩnga.  La sʋy n yi bug-zõosẽ wã n sig tẽngã zugu. B kõ-b-la tõog sẽn yaa wa tõog ning namsã sẽn be tẽngã zugã sẽn tarã.  B yeel-b lame tɩ b ra maan mo-maasã sẽn be tẽngã zugã wall tɩɩg baa a yembr wẽnga, sã n pa neb nins sẽn pa tar Wẽnnaam bãndã b rĩyẽ wã bala.  La b pa kõ sʋyã sor tɩ b kʋ nebã ye. B ra segd n nams-b-la kiis a nu. La nebã namsgã ra yaa wa nang sẽn tão ned t’a namsd to-to wã.  Wakat kãnga, nebã na n baoo kũum, la b pa na n tol n yã-a ye. B na n tʋlga kũum, la kũumã na n zoe n zãaga ne-ba.  Sʋyã yalẽ wã ra yaa wa wed-moos b sẽn segl zabr yĩnga. Bũmb sẽn da wõnd sãnem maanf-rãmb n da fõg b zutã, tɩ b nensã wõnd ninsaalb nense.  La b zoobdã ra wõnda pagb zoobdo, tɩ b yẽnã wõnd gɩgma yẽna.  B ra tara gãntigs sẽn wõnd kut gãntigsi. B pɩgsã rãamd ra wõnda wed-moos saar-dãmb* b sẽn balg wed-moos tɩ b zoet n dabd zabr rãamde. 10  Sẽn paase, b ra tara zʋy ne zʋ-gõos wa namse, la yaa b zʋyẽ wã la tõog ning b sẽn tar n na n nams nebã kiis a nu wã be. 11  B taoor soabã yaa rĩma: Yaa bog-zulungã malɛkã. A yʋʋrã ne Ebre yaa Abadõ,* la sã n yaa ne Gɛrke, a yʋʋrã yaa Apolyõ.* 12  Pipi toogã loogame. Ade! Tood a yiib me n wat bõn-kãensã loogr poore. 13  Malɛk a yoob-n-soabã peeba a baorgã. Mam wʋma koɛɛg sẽn yi sãnem tẽn-kugrã sẽn be Wẽnnaam taoorã yɩɩlẽ, 14  n yeel malɛk a yoob-n-soabã sẽn tar baorgã yaa: “Lok malɛgs a naasã b sẽn sẽb kʋɩl-kãsengẽ wã b sẽn boond tɩ Efratã.” 15  La b loka malɛgs a naasã b sẽn da segl wakatã la daarã ne kiuugã la yʋʋmdã yĩngã, sẽn na yɩl tɩ b kʋ nin-⁠yend neb a tãab fãa sʋka. 16  Tãb-biisã sẽn yaa wed-rʋʋdbã ra yaa tus-pisi naoor tus-piiga.* Mam wʋma b sõorã. 17  La ad mam sẽn yã wed-moosã ne sẽn zao-b b zutã vẽnegrã pʋgẽ wã sẽn yaa to-to: B ra tara gãntigs sẽn yaa miid wa bugum, la kẽeg haoo, n paas kõodr wa kidbri. La wed-moosã zutã ra yaa wa gɩgma zutu, tɩ bugum ne bug-zõos la kidbr yit b noyẽ wã. 18  To-kãensã b tãabã sẽn yaa bugmã ne bug-zõosã la kidbrã sẽn yit b noyẽ wã kʋʋ nin-⁠yend neb a tãab fãa sʋka. 19  Bala, wed-moosã tõogã bee b noyẽ wã la b zʋyẽ wã, bala b zʋyã wõnda wiis n tar zutu, la yaa ne bãmb la b maand nebã wẽnga. 20  La neb nins sẽn ket tɩ to-kãensã pa kʋ wã pa tek yam n bas tʋʋm nins b nusã sẽn tʋmã ye. B pa bas zĩn-dãmbã waoogre, la bõn-naandsã sẽn maan ne sãnem la wanzuri la zũud ne kug la raado, sẽn yaa bõn-naands sẽn pa tõe n yã wall n wʋm bɩ n kẽnã waoogr ye. 21  Sẽn paase, b pa tek yam n bas b nin-kʋʋrã, b zĩn-dãmbã yɛl maanegã, b yoobã* la b wagdmã ye.

Vẽnegr toor-toore

Yaa bũmb sẽn wõnd sarɛt tɩ wed-moos tatẽ.
Rat n yeel tɩ “Sãoongo.”
Rat n yeel tɩ “Sãamda.”
Rat n yeel tɩ milyõ 200.
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.