Vẽnegre 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1111

  • A Zã yãa a Zeova sẽn be saasẽ (1-11)

    • A Zeova sẽn zĩ b geerã zugu (2)

    • Kãsem-dãmb 24 sẽn zao gɛy zutu (4)

    • Bõn-vɩɩs a naasã (6)

4  Bõn-kãensã poore, mam gesame, la ade! Rignoor sẽn pak n be saasẽ, la pipi koɛɛgã mam sẽn da wʋm tɩ gomd ne maamã ra wõnda baorg rãamde, n yetẽ: “Wa rʋ ka, tɩ m na n wilga foo bũmb nins sẽn segd n maanã.”  La bõn-kãensã poore, Wẽnnaam vʋʋsem sõngã siga mam zug zĩig pʋgẽ, la mam yãa geer sẽn be saasẽ, la m yã sẽn zao-a geerã zugã me.  La Sẽn zao-a geerã yalẽ wã ra wõnda zasp kugr la sardoan kugri.* La saag gomtɩʋʋg n da gũbg geerã t’a yalẽ wã wõnd emerood kugri.  Gɛy pisi la a naas n da gũbg geerã. La mam yãa kãsem-dãmb pisi la a naas sẽn zao ge-kãens zut n yer fu-peelse, la b fõg sãnem maanf-rãmba.  Sa-yãgb ne koees la sa-tãs n da yit geerẽ wã, tɩ fɩtl-dãmb a yopoe sẽn wit bugum be geerã taoore. Fɩtl-kãens makda Wẽnnaam vʋʋsem sõamyã a yopoe wã.  Geerã taoore, bũmb sẽn wõnd mogr n da be be n pɩnda, n yaa wa kiristall kugri. Geerã tẽn-sʋka, la sẽn karg n gũbg geerã, bõn-vɩɩs a naas n da be be, n tar nin wʋsg poorẽ la taoore.  Pipi bõn-vɩɩgã ra wõnda gɩgemde, tɩ bõn-vɩɩg a yiib-n-soabã wõnd lol-polle. Bõn-vɩɩg a tãab-n-soabã ra tara neng sẽn wõnd ninsaal nenga, tɩ bõn-vɩɩg a naas-n-soabã wõnd sɩlg sẽn yɩgda.  La bõn-vɩɩs a naasã a ye fãa ra tara pɩgs a yoobe. B ra tara nin wʋsg sẽn gũbg b pɩgsã, la sẽn be b pɩgsã tẽngre. B ra gomda wakat fãa, wĩndg la yʋng n yetẽ: “Sõngo, sõngo, Wẽnnaam a Zeova* yaa sõngo. Bãmb n yaa Sẽn-tõe-a-fãa wã, soab ning sẽn da be, la sẽn be, la sẽn watã.”  Wakat ning fãa bõn-vɩɩsã sẽn pẽgd Soab ning sẽn zao geerã zugã, Soab ning sẽn vɩ wakat fãa wã, n waoogd-b la b pʋʋsd-b barkã, 10  kãsem-dãmb pisi la a naasã wõgemdeda Soab ning sẽn zao geerã taoore, n waoogd Soab ning sẽn vɩ wakat fãa wã, la b lobd b maanf-rãmbã geerã taoore, la b yetẽ: 11  “Tõnd Wẽnnaam a Zeova,* yãmb n zems tɩ reeg ziir la waoogr la pãnga, bala yãmb n naan bũmb fãa, la yaa yãmb daabã yĩng la y naan-b tɩ b beẽ.”

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “kug-neer sẽn yaa miuugu.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.