Vẽnegre 2:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1129

  • Koees b sẽn taas Efɛɛz tigingã (1-7), Ismirn tigingã (8-11), Pɛrgam tigingã (12-17), Tiyatiir tigingã (18-29)

2  “Gʋls Efɛɛz tigingã malɛkã n yeel yaa: Ad sẽn zãad-a ãds a yopoe wã a nug-rɩtgẽ, n kẽnd sãnem fɩtl-dogends a yopoe wã sʋkã sẽn yet bũmb ninsi:  ‘Mam mii fo tʋʋm-tʋmdɩ wã ne f tʋʋm-toogã la f tõog-toogã, la m miime me tɩ fo pa nong nin-wẽnsã zĩigẽ, la tɩ fo maka neb nins sẽn yet tɩ b yaa tʋm-tʋmdb n yaool n pa tʋm-tʋmdbã, n bãng tɩ b yaa zirẽ-be-neba.  Fo tõogda toog me, la fo saka namsg wʋsg mam yʋʋrã yĩng n pa koms raood ye.  Baasgo, bũmb n be tɩ mam ningd foom taal a poorẽ: Yaa tɩ fo basa nonglem ning fo sẽn da tar sɩngrẽ wã.  “ ‘Woto wã, tẽeg zĩig ning fo sẽn yi n lʋɩ wã yelle, la f tek yam n kos sugri, n tʋm tʋʋm nins fo sẽn da tʋmd sɩngrẽ wã. Sã n pa rẽ, mam na n waa fo nengẽ, la m na n yiisa f fɩtl-doagendgã a zĩigẽ, sã n pa mikame tɩ f teka yam n kos sugri.  La fo tara bũmb sẽn yaa sõma: Yaa tɩ fo kisa tʋʋm nins sẽn sakd-b a Nikola zãmsgã sẽn tʋmdã, sẽn yaa tʋʋm ma-me sẽn kisã.  Bɩ ned ning sẽn tar tʋb kelg bũmb nins vʋʋsem sõngã sẽn yet tigimsã: Ned ning sẽn na n tõoge, mam na n kõ-a-la sor t’a rɩ vɩɩm tɩɩgã biisi, tɩɩg ning sẽn be Wẽnnaam arzãnã pʋgẽ wã.’  “La bɩ f gʋls Ismirn tigingã malɛkã n yeel yaa: Ad ‘Pipi soabã la Yaoolem soabã,’ sẽn ki-a n lebg n vʋʋgã sẽn yet bũmb ninsi:  ‘Mam mii fo toogã la f naongã, (la fo yaool n yaa arzɛk soaba.) Mam mii neb nins sẽn yet tɩ b yaa Zʋɩf-rãmb n yaool n pa Zʋɩf-rãmb sɩd-sɩdã tʋyã. B yaa a Sʋɩtãan karen-doogã neba. 10  Ra zoe namsg ning fo sẽn na n paam ka la bilfã ye. Ade! Sʋɩtãanã* na n ket n kẽesda yãmb neb kẽer bãens roog sẽn na yɩl tɩ y paam makr tɩ pidi. Yãmb na n paama toog rasem piiga. Wilg tɩ f yaa sɩd soab hal n tãag kũum, tɩ mam na n kõo foo vɩɩm maanfã. 11  Bɩ ned ning sẽn tar tʋb kelg bũmb nins vʋʋsem sõngã sẽn yet tigimsã: Ned ning sẽn na n tõoge, kũum a yiib-n-soabã pa na n tol n maan-a bũmb ye.’ 12  “Gʋls Pɛrgam tigingã malɛkã n yeel yaa: Ad sẽn tar-a sʋ-wok sẽn tar noy a yiib sẽn dɩt sõma wã sẽn yet bũmb ninsi: 13  ‘Mam mii fo yirã sẽn be zĩig ningã: Yaa a Sʋɩtãan geerã sẽn beẽ wã. La baasgo, fo kell n gãda mam yʋʋrã kãn-kãe, la fo pa kɩɩs tẽeb ning fo sẽn tar ne maamã, baa a Ãntipas wakatẽ wã. Yẽ yɩɩ mam kaset soab sẽn maan sɩda, b sẽn kʋ yãmb nifẽ, zĩig ning a Sʋɩtãan sẽn be wã. 14  “ ‘Baasgo, mam tara bũmb bilf n na n ning foom taal rẽ poorẽ: Yaa tɩ beenẽ, fo tara neb sẽn sakd a Balaam zãmsgã, Balaam ning sẽn da zãms a Balak t’a ning bũmb sẽn kɩtd tɩ ned lak n lʋɩ Israyɛll nebã taoore, sẽn na yɩl tɩ b rɩ bũmb b sẽn kõ bõn-naands la b yo* wã. 15  Fo-me tara neb sẽn sakd a Nikola zãmsgã. 16  Woto wã, bɩ f tek yam n kos sugri. Sã n pa rẽ, mam na n waa fo nengẽ tao-tao, la m na n zaba ne bãmb ne mam noorã sʋ-wokã. 17  “ ‘Bɩ ned ning sẽn tar tʋb kelg bũmb nins vʋʋsem sõngã sẽn yet tigimsã: Ned ning sẽn na n tõoge, mam na n kõo a soabã mann ning sẽn solgã bilfu, la m na n kõ-a-la kug-peelle, tɩ yʋ-paall gʋls kug-kãng zugu, tɩ ned baa a ye pa mi yʋ-kãng n zʋʋg sẽn deeg-a wã ye.’ 18  “Gʋls Tiyatiir tigingã malɛkã n yeel yaa: Ad Wẽnnaam Bi-riblã, soab ning nin sẽn yaa wa bug-witim, la nao sẽn yaa wa zũud halhaalã sẽn yet bũmb ninsi: 19  ‘Mam mii fo tʋʋmã, f nonglmã, f tẽebã, tʋʋm nins f sẽn tʋmd Wẽnnaam yĩngã, la f tõog-toogã. Mam miime tɩ fo yaoolem tʋʋmã yaa wʋsg n yɩɩd fo sẽn tʋm b rãmb sɩngrẽ wã. 20  “ ‘Baasgo, bũmb n be tɩ mam ningd foom taal a poorẽ: Yaa tɩ fo basa pag a Zezabɛll sẽn yet t’a yaa no-rɛɛs-poakã t’a zãmsd mam yembsã la a belgd-b sẽn na yɩl tɩ b yo,* la b rɩ bũmb b sẽn kõ bõn-naandse. 21  Mam kõ-a-la weer t’a tek yam n kos sugri, la a pa rat n tek yam n bas a yoobã* ye. 22  Ade! Ka la bilfu, mam na n gãneg-a-la ne bãaga, la m kɩt tɩ neb nins sẽn yood ne-a wã paam to-kãsenga, sã n pa mikame tɩ b teka yam n bas tʋʋm nins a sẽn belg-b tɩ b tʋmdẽ wã. 23  La mam na n kʋʋ a kambã ne bã-toaaga, hal tɩ tigimsã fãa bãng tɩ mam yaa soab ning sẽn feesd sũyã la tagsa nins sẽn zulmã.* Sẽn paase, mam na n keoa yãmb ned kam fãa wa sẽn zems a tʋʋma. 24  “ ‘La m yeta yãmb a neb a taabã sẽn be Tiyatiirã, rat n yeel tɩ neb nins fãa sẽn pa sakd zãms-kãnga, neb nins sẽn pa bao n bãng bũmb nins b sẽn boond t’a “Sʋɩtãan yel-solgdsã” yaa: Mam pa paasd yãmb zɩɩb a to ye. 25  Yãmb we n gãd bũmb nins y sẽn tarã kãn-kãe n tãag m waoongo. 26  La ned ning sẽn na n tõog la sẽn na n tũ bũmb ning mam sẽn yeelã n tãag saabã, mam na n kõ-a-la tõog t’a soog buud toor-toorã, 27  tõog wa a soab ning mam sẽn deeg m Ba nengẽ wã. Nin-kãng na n kɩɩma nebã ne kut rasaare, hal tɩ b wã n lebg peds wa tãnd laas sẽn wãad to-to wã. 28  Sẽn paase, mam na n kõ-a-la yibeoog ãdgã. 29  Bɩ ned ning sẽn tar tʋb kelg bũmb nins vʋʋsem sõngã sẽn yet tigimsã.’

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “diabolos” sẽn dat n togs tɩ “munaafɩɩka.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “yiima.”