Vẽnegre 17:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1118

  • “Babilon-kãsengã” bʋ-kaoorã sẽn na n yɩ to-to (1-18)

    • Pʋg-yood-kãsengã zaoo we-rũng sẽn yaa miuugu (1-3)

    • We-rũngã ‘ra beeme, a pa le be, la a na n yii bog-zulungẽ wã’ (8)

    • Yɩɩl piigã na n zaba ne Pe-bilã (12-14)

    • Yɩɩl piigã na n kisga pʋg-yoodrã (16, 17)

17  Malɛgs a yopoe wã sẽn da zãad laas a yopoe wã nin-yend wa n yeela maam yaa: “Wa tɩ m na n wilga foom pʋg-yood-kãseng ning sẽn zao koom sẽn yaa wʋsgã bʋ-kaoorã sẽn na n yɩ to-to.  Yaa pʋg-yoodr ning tẽngã rĩm-dãmbã sẽn yo* ne, tɩ tẽngã nebã yũ a yoobã* divẽ tɩ b nensã yilimdẽ wã.”  Malɛkã rɩka maam ne vʋʋsem sõngã pãng n kẽng weoogẽ. La mam yãa pag sẽn zao we-rũng sẽn yaa miuugu, tɩ wẽn-tʋʋsg yʋy be a yĩngã zĩig fãa. We-rũngã ra tara zut a yopoe ne yɩɩl piiga.  Pagã ra yera fu-miuug-miuug la fu-moomde, n nags a mengã ne sãnem la kug sẽn yaa neeba, la ne kĩndi. A ra zãada sãnem laag sẽn pid ne bõn-wẽns la a yoobã* bõn-dẽgdo.  A rĩirẽ wã, yʋʋr n da gʋls be n yaa yel-soalgdga: “Babilon-kãsengã, yoaadbã ne tẽngã bõn-wẽnsã ma.”  Mam yãame tɩ pagã ra yũu nin-sõamyã wã zɩɩm ne a Zeezi kaset rãmbã zɩɩm t’a nengã yilimdẽ. Mam sẽn yã-a wã, linga maam wʋsgo.  Dẽ, malɛkã yeela maam yaa: “Bõe yĩng tɩ bõn-kãngã ling foo? Mam na n wilga foom pagã yel-soalgdgã võore, ne we-rũng ning sẽn zɩt-a wã sẽn tar zut a yopoe ne yɩɩl piigã yel-soalgdgã võore:  We-rũngã fo sẽn yã wã ra beeme, la a pa le be ye. A na n yii bog-zulungẽ wã ka la bilfu, la yaa sẽn na n kẽng sãoong zĩigẽ. Tẽngã nebã sã n wa yã we-rũngã sẽn da be la sẽn pa le be, la sẽn na n le zĩndã, na n ling-b lame. Yaa nin-kãens yʋy la sẽn pa gʋls vɩɩm seb-pindmã pʋgẽ hal dũniyã yẽbgr wakatã.  “Ad bũmb sẽn baood tɩ ned tall yam n yaool n wʋm a võore: Zut a yopoe wã makda tãens a yopoe nins zut pagã sẽn zao wã. 10  La rĩm-dãmb a yopoe n be: Bãmb b nu n lʋɩ, t’a ye beẽ, t’a to wã nan pa wa ye. La a sã n wa wa, a segd n paa wakat bilfu. 11  We-rũng ning sẽn da be la sẽn pa le be wã yaa rĩm a nii-n-soaba, la a yita rĩm-dãmb a yopoe wã pʋgẽ, n dabd sãoong zĩigẽ. 12  “Yɩɩl piigã fo sẽn yã wã makda rĩm-dãmb piig sẽn nan pa reeg naam ye. La b na n wa reega noor n yɩ rĩm-dãmb n dɩ naam ne we-rũngã lɛɛr a yembre. 13  Rĩm-dãmb-kãens tara tags-yɛnga. Rẽ n so tɩ b rɩk b pãngã la b tõogã n kõ we-rũngã. 14  B na n zaba ne Pe-bilã, la Pe-bilã sẽn yaa zu-soben-dãmb Zu-soab la rĩm-dãmb Rĩmã yĩnga, a na n tõog-b lame. Sẽn paase, neb nins sẽn be ne-a wã sẽn yaa neb b sẽn bool la b sẽn yãke, la neb sẽn maand sɩdã me na n tõog-b lame.” 15  Malɛkã yeela maam yaa: “Koomã sẽn yaa wʋsgã fo sẽn yã tɩ pʋg-yoodrã zao b zutã makda buud toɛy-toɛya, neb kʋʋngo, tẽns toɛy-toɛy neb la neb sẽn gomd buud-goam toɛy-toɛya. 16  Yɩɩl piigã fo sẽn yã wã ne we-rũngã na n wa kisga pʋg-yoodrã, n dees a sẽn tarã fãa n bas-a a zaala. B na n wãba a nemdã la b yõog-a bugum t’a rɩ zãnga. 17  Bala Wẽnnaam ninga b sũyẽ wã tɩ b pids Wẽnnaam daabã, rat n yeel tɩ b pids bãmb mensã tags-yɛngã n dɩk b naamã n kõ we-rũngã hal tɩ Wẽnnaam goamã wa pidsi. 18  La pagã fo sẽn yã wã makda galʋ-tẽn-kãseng ning sẽn dɩt naam tẽngã rĩm-dãmbã zutã.”

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.