Vẽnegre 15:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-118

  • Malɛgs a yopoe ne tood a yopoe (1-8)

    • A Moyiiz ne Pe-bilã yɩɩllã (3, 4)

15  La mam yãa bãnd a to saasẽ, bãnd sẽn yaa kãseng la sẽn sek rabeem: Yaa malɛgs a yopoe sẽn zãad tood a yopoe. To-kãens n yaa yaoolem toodã, bala yaa ne bãmb maasem la Wẽnnaam sũ-puugrã na n ta a tɛka.  Mam yãa bũmb sẽn wõnd mogr sẽn yaa wa vɛɛr n kalem ne bugum, tɩ neb nins sẽn tõog we-rũngã ne a bõn-naandgã la a yʋʋrã nimero wã ra yas mogrã sẽn yaa wa vɛɛrã sɛɛga, n zãad Wẽnnaam pendse.  B ra yɩɩnda a Moyiiz sẽn yaa Wẽnnaam yambã yɩɩllã ne Pe-bilã yɩɩllã n yetẽ: “Wẽnnaam a Zeova* sẽn yaa Sẽn-tõe-a-fãa wã, yãmb tʋʋmã yaa kãsemse, n sek rabeem. Wakat fãa Rĩma, yãmb tʋʋmã yaa tɩrs la sɩda.  Zeova,* sɩd-sɩda, ãnda n pa na n zoe yãmb la a waoog yãmb yʋʋrã? Bala, yãmb y yembr bal n yaa sɩd soaba! Buud fãa neb na n waa yãmb taoor n waoog yãmba, b sẽn bãng tɩ yãmb kaooda bʋʋd ne tɩrlmã yĩnga.”  Rẽ poore, mam yãa kaset fu-roogã wẽnd-doogã sẽn pak saasẽ,  tɩ malɛgs a yopoe wã sẽn zãad tood a yopoe wã yi wẽnd-doogẽ wã, n yer lẽ fut sẽn yaa yɩlem n pɩnda, la b sẽb sãnem sẽbds b yãadẽ wã.  Bõn-vɩɩs a naasã nin-⁠yend kõo malɛgs a yopoe wã sãnem laas a yopoe, sẽn pid ne Wẽnnaam sẽn vɩ wakat fãa wã sũ-puugrã.  La wẽnd-doogã pida ne bug-zõos Wẽnnaam ziirã ne b pãngã yĩnga, tɩ ned baa a ye pa tõe n kẽ wẽnd-doogã pʋgẽ, sã n pa malɛgs a yopoe wã tood a yopoe wã n sa.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.