Vẽnegre 11:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1119

 • Kaset rãmb a yiibã (1-13)

  • B yeelga bot n togs bãngr-goam rasem 1 260 (3)

  • B kʋ-b lame la b pa mum-b ye (7-10)

  • B vʋʋg-b-la rasem a tãab la pʋɩ-sʋk loogr poore (11, 12)

 • Toog a yiib-n-soabã loogame, tɩ toog a tãab-n-soabã watẽ (14)

 • Baorg a yopoe-n-soabã (15-19)

  • Tõnd Zu-soabã ne b Kiristã Rĩungã (15)

  • B na n sãama neb nins sẽn sãamd tẽngã (18)

11  B kõo maam tãnwĩig sẽn wõnd rasaare,* la b yeel maam yaa: “Yik n mak Wẽnnaam doogã ne tẽn-kugrã n paas sẽn waoogd-b Wẽnnaam be wã.  La sã n yaa ne samandã sẽn be wẽnd-doogã yɩngã, bas-a la f ra naag-a n mak ye. Bala, b rɩk-a lame n kõ buud toɛy-toɛyã, la b na n taba galʋ-tẽn-sõngã ne b nao kiis pis-naas la a yiibu.  Mam na n kɩtame tɩ m kaset rãmb a yiibã yeelg bot n togs bãngr-goam rasem tusr la kobs-yi la pis-yoobe.”  Oliiv tɩɩs a yiibã ne fɩtl-dogends a yiibã makda nin-kãense. B yasa tẽngã Zu-soabã taoore.  Ned sã n dat n maan-b wẽnga, bugum n yit b noyẽ wã n dɩt b bɛɛbã. Ned sã n dat n maan-b wẽng fãa, yaa woto la b segd n kʋ-a.  B tara tõog n tõe n pag sa-gãongã* sẽn na yɩl tɩ saag ra ni wakat ning b sẽn togsd b bãngr-goamã ye. B tara tõog koomã zug me n tõe n kɩt t’a lebg zɩɩm, la b tõe n kɩt tɩ toog buud fãa wa tẽngã zug wakat ning fãa b sẽn date.  B sã n wa kõ b kasetã n sa, we-rũng ning sẽn yit bog-zulungẽ wã na n yika zabr ne-ba, la a na n tõog-b lame n kʋ-ba.  B kũumã na n dɩga galʋ-tẽn-kãsengã so-kẽengã zugu. Sodom ne Ezɩpt makda galʋ-tẽn-kãnga. Leb n yaa be la b kʋ b Zu-soabã ra-lukã zugu.  La neb sẽn yaa buud toɛy-toɛy neba, sẽn gomd buud-goam toɛy-toɛy la sẽn yit tẽns toɛy-toɛy pʋsẽ na n gesa b kũumã rasem a tãab la pʋɩ-sʋka, la b pa na n kõ sor tɩ b mum b kũumã yaoog pʋg ye. 10  Neb nins sẽn be tẽngã zugã na n maana sũ-noog b yĩng la b kɩdme. B na n toola taab kũuni, bala no-rɛɛs-kãens a yiibã namsa neb nins sẽn be tẽngã zugã. 11  Rasem a tãab la pʋɩ-sʋkã loogr poore, vɩɩm vʋʋsem sẽn yi Wẽnnaam nengẽ wa n kẽ-b lame, la b yikame n yals b naoã zut tɩ rabeem-kãseng yõk neb nins sẽn yã bãmbã. 12  B wʋma koe-kãseng sẽn pa saasẽ n yeel-b yaa: “Wa n dʋ-y ka.” B zẽkame n dʋ saasẽ sawadg pʋgẽ, la b bɛɛbã yã-b lame.* 13  Wakat kãnga, tẽn-digimd-kãseng n zĩndi, la galʋ-tẽngã babg a ye babs piig sʋk lʋɩɩme, la neb tus a yopoe la tẽn-digimdgã kʋ-yã, tɩ rabeem yõk neb nins sẽn kellã tɩ b pẽg saasẽ Wẽnnaamã. 14  Toog a yiib-n-soabã loogame. Ade! Toog a tãab-n-soabã wata tao-tao. 15  Malɛk a yopoe-n-soabã peeba a baorgã. Koe-kãsems n zĩnd saasẽ n yeele: “Dũniyã rĩungã lebga tõnd Zu-soabã ne b Kiristã Rĩungu, la b* na n yɩɩ rĩm n dɩ naam wakat fãa.” 16  Kãsem-dãmb pisi la a naasã sẽn da zao gɛy zut Wẽnnaam taoorã lʋɩɩme n fõgen b nens tẽng n waoog Wẽnnaam 17  n yeele: “Wẽnnaam a Zeova* sẽn yaa Sẽn-tõe-a-fãa wã, soab ning sẽn be la sẽn da be wã, tõnd pʋʋsda yãmb barka, bala yãmb rɩka y pãn-kãsengã n sɩng naam dɩɩbo. 18  La buud toɛy-toɛyã neb sũy yikame, la yãmb sũ-puugrã waame. Wakat ning yãmb sẽn yãkã taame tɩ y na n kao sẽn ki-bã bʋʋdo, la y keo y yembsã sẽn yaa no-rɛɛsdbã ne nin-sõamyã wã la neb nins sẽn zoet yãmb yʋʋrã, b nin-kãsems la b nin-bõonego, la y sãam neb nins sẽn sãamd tẽngã.” 19  Wẽnnaam doogã sẽn be saasẽ wã pakame, la mam yãa kaoolã koglg Wẽnnaam doogã pʋgẽ. Sa-yãgb ne koees la sa-tãs ne tẽn-digimdg la sapɩlem-kãseng n zĩndi.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “rasaar sẽn tar n makdẽ.”
Bɩ, “saagã.”
Bɩ, “tɩ b bɛɛbã getẽ.”
Rat n yeel tɩ Wẽnnaam.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.