Vẽnegre 1:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1120

  • Vẽnegr Wẽnnaam sẽn tũnug ne a Zeezi n taase (1-3)

  • Pʋʋsem b sẽn taas tigims a yopoe wã (4-8)

    • “Mam yaa Alfa la Omega” (8)

  • Vʋʋsem sõngã kɩtame t’a Zã yã bũmb nins sẽn na n maan Zu-soabã daarã sasa wã (9-11)

  • A Zã yãa a Zeezi sẽn paam ziirã (12-20)

1  Woto yaa a Zeezi Kirist vẽnegr Wẽnnaam sẽn kõ bãmba, tɩ b wilg b yembsã bũmb nins sẽn segd n maan ka la bilfã. La a Zeezi tʋma b malɛk t’a tũnug ne bãn n wilg b yamb a Zã bõn-kãense,  t’a Zã kõ kaset n gom gomd ning Wẽnnaam sẽn kõ wã yelle, la kaset ning a Zeezi Kirist sẽn kõ wã me yelle, rat n yeel tɩ bũmb nins fãa a Zã sẽn yã wã.  Sũ-noog soab la ned ning sẽn zẽkd a koɛɛg n karemd bãngr-gom-kãngã goamã. Sũ-noog rãmb me la neb nins sẽn kelgd la b tũud bũmb nins sẽn gʋls a pʋgẽ wã, bala wakat ning b sẽn yãkã kolgame.  Maam a Zã n gʋls seb-kãngã n tool tigims a yopoe wã sẽn be Aazi soolmẽ wã: Bɩ bark* la laafɩ sẽn yit “Soab ning sẽn be, la sẽn da be, la sẽn watã” nengẽ, la vʋʋsem sõamyã a yopoe wã sẽn be b geerã taoorã nengẽ,  la a Zeezi Kirist nengẽ zĩnd ne yãmba. Bãmb* n yaa “Kaset soab ning sẽn maand sɩdã,” sẽn yɩ-a “pipi n vʋʋg n yi kũ-rãmb sʋkã,” la “tẽngã rĩm-dãmbã Naabã.” Bɩ soab ning sẽn nong tõnd la a fãag tõnd ne d yel-wẽnã b meng zɩɩmã maasem yĩngã,  la sẽn kɩt-a tɩ d lebg rĩm-dãmb la maan-kʋʋdb bãmb Wẽnnaamã sẽn yaa b Ba me wã yĩngã paam ziir la pãng wakat fãa. Ãmiina.  Ges-y-yã! Bãmb zaoo sawatã n watẽ, la nebã fãa na n yãa bãmba, baa neb nins sẽn kõs bãmbã. La tẽngã buud fãa neb na n wilga b sũ-sãams bãmb yĩnga. N-ye, sɩd na n yɩɩ woto. Ãmiina.  Wẽnnaam a Zeova* yeelame yaa: “Mam yaa Alfa la Omega,* Soab ning sẽn be, la sẽn da be, la sẽn wate, n yaa Sẽn-tõe-a-fãa wã.”  Maam a Zã sẽn yaa yãmb saam-biiga, la sẽn naag yãmb n paamd namsgo, n na n naag yãmb n paam rĩungu, la sẽn naag yãmb n tõogd toog a Zeezi tũubã pʋgẽ wã, mam da bee ko-sʋk tẽng ning b sẽn boond tɩ Patmosã, mam sẽn da gomd Wẽnnaam yell la m kõt kaset a Zeezi zugã yĩnga. 10  Vʋʋsem sõngã kɩtame tɩ mam yã bũmb nins sẽn na n maan Zu-soabã daarã sasa wã. Mam wʋma koe-kãseng sẽn wõnd baorg rãamd mam poorẽ wã 11  sẽn yete: “Gʋls bũmb nins fo sẽn ne wã seb-pindem zugu, n tool tigims a yopoe wã sẽn be Efɛɛz ne Ismirn la Pɛrgam ne Tiyatiir la Sard ne Filadɛlfi n paas Laodise wã.” 12  Mam wẽnemdame n na n ges ned ning sẽn da gomd ne maamã. Mam sẽn wẽnemdã, mam yãa sãnem fɩtl-dogends a yopoe. 13  Fɩtl-dogendsã sʋka, ned sẽn wõnd ninsaal biig n da be be, n yer fuug sẽn sig n ta a naoã, la sẽn sẽb sãnem sẽbdg a yãoogẽ wã. 14  Sẽn paase, a zugã ne a zoobdã ra yaa peels wa pe-kõbd sẽn yaa peelse, la wa sa-lamdo, t’a ninã yaa wa bug-witim. 15  A naoã ra yaa wa zũud halhaal sẽn moog wʋng pʋgẽ, la a koɛɛgã rãamd ra wõnda koom sẽn zoet ne pãng bʋrgo. 16  La a ra zãada ãds a yopoe a nug-rɩtgo, tɩ sʋ-wok sẽn tar noy a yiib sẽn dɩt sõma yit a noorẽ wã, t’a nengã yaa wa wĩntoogã, a sẽn wat n yãgd ne a pãng fãa wã. 17  Mam sẽn yã-a wã, mam lʋɩɩ a naoẽ wã wa ned sẽn ki. La a tika maam ne a nug-rɩtgã n yeele: “Ra zoe rabeem ye. Maam n yaa Pipi soabã la Yaoolem soabã, 18  la sẽn vɩ-a wã. Mam da kiime, la gese! Mam vɩɩ wakat fãa, n tar kũumã la Yaoogã* kʋɩlen-biisi. 19  Woto wã, bɩ f gʋls bũmb nins fo sẽn yã wã, bũmb nins sẽn be, la bũmb nins sẽn na n maan bõn-kãens loogr poorã. 20  Ad ãds a yopoe wã fo sẽn yã tɩ be mam nug-rɩtgã ne sãnem fɩtl-dogends a yopoe wã yel-soalgdg sẽn yaa sõngã: Ãds a yopoe wã makda tigims a yopoe wã malɛgsã, tɩ fɩtl-dogends a yopoe wã makd tigims a yopoe wã.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Rat n yeel t’a Zeezi.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Rat n yeel tɩ “Sɩngr la Baasgo.” Alfa wã yaa Gɛrkã gʋls-biisã pipi soabã, tɩ Omega wã yaa yaoolem soabã.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.