Tʋʋma 7:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1160

  • A Etɩɛn gomda Sãnedrẽ wã taoore (1-53)

    • Yaab-rãmbã wakatẽ (2-16)

    • A Moyiiz taoor sobendo. Israyɛll nebã bõn-naands pʋʋsgo (17-43)

    • Wẽnnaam pa vɩ wẽnd-dot ninsaalb nus sẽn me pʋgẽ ye (44-50)

  • B lobda a Etɩɛn kuga (54-60)

7  La maan-kʋʋdb kãsmã sokame: “Bõn-kãensã yaa sɩd bɩ?”  T’a Etɩɛn leok n yeele: “Rapa, m saam-biis la m ba-rãmba, kelg-y-yã. Wẽnnaam ning sẽn tar ziirã vẽnega b meng ne d yaab a Abrahaam a sẽn wa n ket Mezopotami nand t’a tɩ zĩnd Harã wã  n yeel-a: ‘Yik n bas f tẽngã la f roagdbã n kẽng tẽng ning mam sẽn na n wilg foomã.’  Dẽ, yẽ yikame n yi Kalde nebã tẽngã, n tɩ zĩnd Harã. La a ba wã kũum poore, Wẽnnaam kɩtame t’a yi be n wa zĩnd tẽn-kãngã pʋgẽ yãmb sẽn be masã wã.  La Wẽnnaam pa kõ-a pʋɩɩr tẽn-kãngã pʋgẽ, baa zĩig bilf sẽn sek a na n rɩgl a naoor ye. La baa a sẽn da nan pa tar biigã, Wẽnnaam pʋlmame tɩ b na n kõ-a-la tẽngã tɩ yɩ a rẽnda, t’a loogr poor bɩ a yagensã sooge.  Sẽn paase, Wẽnnaam yeel-a lame t’a yagensã ra na n wa yɩɩ sãamb n zĩnd tẽng b sẽn pa so pʋgẽ, la tɩ nebã na n kẽes-b-la yembdo, n nams-b yʋʋm kobs-naase.  Wẽnnaam yeelame: ‘Mam na n kaoo buud ning sẽn na n kẽes-b yembdã bʋʋdo.’ B leb n yeelame: ‘Bõn-kãens poore, b na n yiime, la b na n waooga maam zĩ-kãngã.’  “Wẽnnaam kõo yẽ bãong kẽesg kaool me. La a roga a Izaak n kẽes-a bãong rasem a nii-n-soabã daare, t’a Izaak rog* a Zakoobe, t’a Zakoob rog tõnd yaab-rãmb piig la a yiibã.  La tõnd yaab-rãmbã maana sũ-kiir ne b ba-biig a Zozɛf n koos-a Ezɩpti. La Wẽnnaam ra bee ne-a, 10  n fãag-a a zu-loeesã fãa pʋgẽ, n kõ-a yam la b kɩt t’a paam lohorem Ezɩpt rĩm a Farawõ taoore, t’a yãk-a t’a soog Ezɩpt tẽngã la a zakã fãa. 11  La kom n wa n kẽ Ezɩpt la Kanaã tõre, hal tɩ yɩ toog tɛkẽ, tɩ tõnd yaab-rãmbã ra pa tõe n paam baa fʋɩ n dɩ ye. 12  La a Zakoob wʋmame tɩ rɩɩb bee* Ezɩpti, n tʋm d yaab-rãmbã tɩ b kẽng b dẽenem kẽnde. 13  B yiib-n-soab kẽndã sasa, a Zozɛf togsa a ba-biisã a sẽn yaa ned ningã, t’a Farawõ bãng a Zozɛf buudã. 14  Dẽ, a Zozɛf tʋma koɛɛg zĩ-kãng n bool a ba a Zakoob ne a zakã rãmb fãa. B fãa ra yaa neb* pis-yopoe la a nu. 15  Woto, a Zakoob kẽnga Ezɩpt n maan kaalem be. La tõnd yaab-rãmbã me maana kaalem be. 16  B rɩk-b lame n kẽng Sikɛm n tɩ mumi, yaoog ning a Abrahaam sẽn da ra ne wanzuri ligd a Amoor kom-dibli wã nengẽ Sikɛmmã pʋgẽ. 17  “Pʋleng ning Wẽnnaam sẽn pʋlem a Abrahaamã pidsg sẽn wa n kolgdẽ wã, nin-buiidã fɩɩgame n lebg wʋsg Ezɩpt 18  n tãag wakat ning rĩm a to sẽn da pa mi a Zozɛf sẽn deeg naam Ezɩpti. 19  Rĩm-kãng maana sɩlem n wẽg tõnd buudã. A namsa tõnd ba-rãmbã, n modg-b tɩ b raag b kom-peelsã n bas sẽn na yɩl tɩ b ra kell n vɩɩmd ye. 20  Yɩɩ wakat kãng la a Moyiiz rog-yã, la a ra yaa neer Wẽnnaam nifẽ. B wub-a-la* a ba wã zakẽ kiis a tãabo. 21  La b sẽn wa n yiis-a* wã, a Farawõ bi-puglã rɩk-a lame n wub-a wa a meng biiga. 22  Woto, b zãmsa a Moyiiz Ezɩpt nebã bãngrã fãa. Sɩd me, a goamã la a tʋʋmã ra tara pãnga. 23  “La a sẽn wa n ta yʋʋm pis-naase, a yãka yam* n na n tɩ kaag a saam-biisã* sẽn yaa Israyɛll nebã. 24  A sẽn yã b sẽn maand b nin-yend pãnga, a sõng-a lame la a kʋ Ezɩpt nedã n dok b sẽn da namsd a soabã sũuri. 25  A tagsame t’a saam-biisã na n bãngame tɩ Wẽnnaam ra tũnugda ne yẽ n na n fãag-ba, la b pa bãng rẽ ye. 26  Vẽkembeoogã, a waa b nengẽ n mik tɩ b zabd taaba, la a makame n na n kɩt tɩ sẽn zabd-b taabã le zems taaba. A yeelame: ‘Rapa, yãmb yaa saam-biisi. Bõe yĩng tɩ yãmb wẽneg n zabd taaba?’ 27  La ned ning sẽn da maand a to wã pãngã tus-a lame n lake, n yeele: ‘Ãnda n yãk foo tɩ f yaa tõnd naab la d bʋ-kaooda? 28  Fo we n pa rat n kʋ ma-me wa f sẽn kʋ Ezɩpt nedã zaamẽ wã la?’ 29  A Moyiiz sẽn wʋm dẽ wã, a zoeeme n kẽng Madiyã soolmẽ wã n tɩ vɩɩmd sãando, n dog kom-dibli a yiib beenẽ. 30  “Yʋʋm pis-naas poore, malɛk n vẽneg a meng ne-a gõos tuug sẽn wit bugum pʋgẽ, Sinayi tãngã weoogẽ wã. 31  A Moyiiz sẽn yã rẽ wã, a sẽn da ne bũmb ningã ling-a-la wʋsgo. La a sẽn wa n kolgd n dat n bãng n paasã, a wʋma a Zeova* koɛɛgã sẽn yete: 32  ‘Mam yaa fo yaab-rãmbã Wẽnnaam, rat n yeel t’a Abrahaam ne a Izaak la a Zakoob Wẽnnaam.’ A Moyiiz sɩnga rigb n pa le saag n na n bao n bãng n paas ye. 33  A Zeova* yeel-a lame: ‘Piid f neooda wã, bala zĩig ning fo sẽn yasã yaa zĩ-sõngo. 34  Sɩd-sɩda, mam yãa m nin-buiidã sẽn be Ezɩpt n namsdẽ wã, la m wʋm b wõosgã. La mam sigame n na n fãag-ba. Masã, wa tɩ m na n tʋm-f lame tɩ f kẽng Ezɩpti.’ 35  Moyiiz ning b sẽn zãgse, n yeele: ‘Ãnda n yãk foo tɩ f yaa tõnd naab la d bʋ-kaoodã?’ Moyiiz-kãng la Wẽnnaam tũnug ne malɛk ning sẽn vẽneg a meng ne-a gõos tuugẽ wã, n tʋm t’a na n yɩ naab la fãagda. 36  Ra-kãng n lʋɩ b taoor n yiis-ba, n maan bõn-bãn la yel-soalem Ezɩpti, Mog-miuugẽ wã la weoogã pʋgẽ yʋʋm pis-naase. 37  “Yaa Moyiiz-kãng la sẽn yeel Israyɛll nebã: ‘Wẽnnaam na n yãka no-rɛɛs yãmb saam-biisã sʋk sẽn yaa wa maam n kõ yãmba.’ 38  Yaa yẽ la sẽn da be Israyɛll nebã sʋk weoogẽ wã ne malɛk ning sẽn gom ne-a Sinayi tãngẽ wã. Leb n yaa yẽ la sẽn gom ne tõnd yaab-rãmbã, la a reeg Wẽnnaam koees sẽn vɩ n kõ tõndã. 39  Tõnd yaab-rãmbã zãgsame tɩ b pa na n sak-a ye. La b yeelame tɩ b pa rat-a ye. B sũyã pʋsẽ, b leba Ezɩpti. 40  B yeela a Aarõ yaa: ‘Maan wẽnnaam-dãmb n kõ tõnd tɩ b kẽn tõnd taoore. Bala, tõnd pa mi bũmb ning sẽn paam Moyiiz-kãngã sẽn lʋɩ tõnd taoor n yiis tõnd Ezɩptã ye.’ 41  Dẽ, b maana nag-bil wakat kãnga, n wa ne maoong n kõ bõn-naandgã, la b sɩng n na n kɩdem sũ-noog b nus tʋʋmã yĩnga. 42  Dẽ, Wẽnnaam wẽnemda b neng n bas-ba. B bas-b lame tɩ b waoog wĩntoogã, kiuugã la ãdsã sẽn be saasẽ wã wa sẽn gʋls No-rɛɛsdbã sebr pʋgẽ wã: ‘Israyɛll neba, yʋʋm pis-naasã pʋgẽ, yãmb sẽn da kõt kũun nins la y kʋʋd maand nins weoogẽ wã, yaa maam la y ra kõt sɩda? 43  Ra yaa a Molok fu-roogã n paas wẽnnaam a Refan ãdgã la yãmb sẽn da zɩtã, sẽn yaa bõn-naands nins yãmb sẽn maan n na n waoogã. Woto yĩnga, mam na n kɩtame tɩ b yõg yãmb n kẽng zĩig sẽn yõsg Babilonne.’ 44  “Tõnd yaab-rãmbã ra tara kaset fu-roogã weoogẽ wã. Wẽnnaam da yeela a Moyiiz b sẽn wa n gomd ne-a wã t’a maan fu-ro-kãnga, tɩ zems mamsg ning a sẽn yã wã. 45  La tõnd yaab-rãmbã reega fu-roogã, tɩ bãmb ne a Zozuwe tall-a n kẽ tẽng ning bu-zẽms nins Wẽnnaam sẽn dig tõnd yaab-rãmbã taoorã sẽn da so wã. Fu-roogã paa be n tãag a Davɩɩd zãmaanẽ. 46  A Davɩɩd paama bark Wẽnnaam nifẽ, la a kosame n na n paam sor n me roog a Zakoob Wẽnnaamã yĩnga. 47  La yɩɩ a Salomo n me roog bãmb yĩnga. 48  Baasgo, Sẽn ka-a to wã pa vɩ rot ninsaalb nus sẽn me pʋsẽ, wa no-rɛɛsã sẽn togsã: 49  ‘A Zeova* yeelame: Saagã yaa mam geere, tɩ tẽngã yaa mam nao-roagendga. Ro-bʋg buud la y na n me n kõ maam? Wall mam vʋʋsg zĩig bee yɛ? 50  Yaa mam nug n maan bõn-kãensã fãa. Bɩ bõe?’ 51  “Yãmb sẽn yaa tõatb la neb sũy sẽn diglim la tʋb-kɩd rãmba,* yãmb kɩɩsda vʋʋsem sõngã wakat fãa. Y maanda wa y yaab-rãmbã sẽn maanã. 52  No-rɛɛsdbã sʋka, bʋg la y yaab-rãmbã pa namse? B kʋʋ sẽn deng n togs-b tɩrlem soabã waoongã, soab ning yãmb sẽn zãmb la y kʋ sẽn nan pa kaoosã. 53  Yãmb reega Tõogã wa malɛgsã sẽn taas-a wã, la y pa sak-a ye.” 54  B sẽn wʋm bõn-kãensa wã, b sũyã yika wʋsg* ne-a, tɩ b sɩng b yẽnã wãbre. 55  La yẽ sẽn pid ne vʋʋsem sõngo, a gesa saasã kuii, n yã Wẽnnaam ziirã, la a Zeezi sẽn yas Wẽnnaam nug-rɩtgo, 56  la a yeelame: “Ges-y-yã! Mam nee saasã sẽn pake, tɩ ninsaal Biigã yas Wẽnnaam nug-rɩtgo.” 57  Rẽ la b zẽk b koees n kelem ne b pãng fãa, n dɩk b nusã n pĩ b tʋbã, la b fãa naag taab n zoe n pig a Etɩɛnne. 58  B sẽn veo-a n yi tẽngã poore, b sɩngame n lobd-a kuga. Kaset rãmbã rʋʋga b zugẽ futã bi-bɩɩg yʋʋr sẽn boond t’a Soll taoore. 59  B sẽn wa n lobd a Etɩɛn kugã, a boola a Zeezi, n yeele: “Zu-soab a Zeezi, reeg-y m vɩɩmã.”* 60  Rẽ poore, a yĩgimda a rũm-kura, n zẽk a koɛɛg n kelem ne pãng n yeele: “Zeova,* ra ning-y b taal yel-wẽn-kãngã poorẽ ye.” La a sẽn yeel woto wã poore, a kiime.*

Vẽnegr toor-toore

Pa rẽ bɩ, “maan woto me ne.”
Bɩ, “kood bee.”
Bɩ, “sɩɩse.”
Bɩ, “gesa a yelle.”
Bɩ, “bas-a.”
Bɩ, “a tagsa a sũurẽ.”
Bɩ, “gilg n ges a saam-biisã yɛl sẽn yaa to-to.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “sũy la tʋb sẽn pa kẽ bãongo.”
Bɩ, “b sũyã yĩigame.”
Bɩ, “vʋʋsmã.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “a gũsame.”