Tʋʋma 5:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1142

  • A Ananias ne a Safɩɩra (1-11)

  • Tʋm-tʋmdbã maanda yel-soalem wʋsgo (12-16)

  • B yõk-b lame n sui bãens roogo, la b fãag-b lame (17-21a)

  • B le tall-b lame n kẽng Sãnedrẽ wã taoore (21b-32)

    • ‘Wẽnnaam la d segd n sak n yɩɩd ninsaalbã (29)

  • A Gamaliyɛll saglga (33-40)

  • B moonda zak-zaka (41, 42)

5  Rao yʋʋr sẽn boond t’a Ananias ne a pag a Safɩɩra koosa b pʋʋgo.  La a soos n yãka pʋʋgã ligdi, t’a pagã ra mi tiiri. Rẽ poore, a talla wɛdgã bal n wa kõ tʋm-tʋmdbã.  La a Pɩyɛɛr sok-a lame: “Ananias, bõe yĩng t’a Sʋɩtãan keng f sũur tɩ f yag vʋʋsem sõngã ziri, n soos n wedg pʋʋgã ligdi?  Fo sẽn wa n nan pa koos pʋʋgã, a ra pa fo rẽnd la? Fo sẽn koos-a wã poore, a ligdã ra pa be fo nugẽ sɩda? Bõe yĩng tɩ f tags tʋʋmd a woto buud yell f sũurẽ? Pa ninsaalb la fo sẽn yag ziri wã ye. Yaa Wẽnnaam.”  A Ananias sẽn wʋm gom-kãense, a lʋɩɩme n ki. La rabeem-kãseng yõka neb nins fãa sẽn wʋm dẽ wã.  Dẽ, kom-bɩɩsã yikame n vil-a ne pɛɛl n dɩk-a n tɩ mumi.  Sẽn zems lɛɛr a tãab poore, a pagã waame n pa mi bũmb ning sẽn maanã ye.  A Pɩyɛɛr sok-a lame: “Togs-m wɛ, yãmb y yiibã sẽn koos pʋʋgã n paamã fãa la woto bɩ?” T’a leok yaa: “N-ye, fãa la woto.”  Rẽ la a Pɩyɛɛr yeel-a: “Bõe yĩng tɩ yãmb y yiibã zems taab n na n mak a Zeova* vʋʋsem sõngã? Ade! Neb nins sẽn mum f sɩdã bee rignoorẽ wã, la b na n dɩk-f lame n looge.” 10  Zĩig pʋgẽ, a lʋɩɩ a Pɩyɛɛr taoor n ki. Kom-bɩɩsã sẽn kẽ wã, b mikame t’a kiime tɩ b rɩk-a n tɩ mum n yɛgl a sɩdã. 11  Dẽ, rabeem-kãseng yõka tigingã tõr ne neb nins fãa sẽn wʋm bõn-kãensa wã. 12  Sẽn paase, tʋm-tʋmdbã ra ket n maanda bõn-bãn ne yel-soalem wʋsg nin-buiidã sʋka. La b fãa ra tigimda taab a Salomo zãndẽ wã. 13  Yaa sɩd tɩ neb a taabã sʋka, ned baa a ye ra pa tar daood n na n naag karen-biisã ye. Baa ne rẽ, nebã ra pẽgd-b-la wʋsgo. 14  Neb nins sẽn tẽed Zu-soabã sõor paasame n lebg pagb la rap kʋʋngo. 15  Nebã pʋd n da tara bãad-rãmb n wat n gãnegd so-kãsemsã noy pãnday ne pĩy zutu, sẽn na yɩl t’a Pɩyɛɛr sã n wa loogdẽ bɩ baa yaa a maasmã bui kẽere. 16  Sẽn paase, neb kʋʋng n yi tẽns sẽn pẽ Zerizalɛm n wa ne bãad-rãmb la neb zĩn-dãmb sẽn da namsde. La b ned kam fãa paama sãoogre. 17  La maan-kʋʋdb kãsmã yika ne neb nins fãa sẽn da be ne-a wã sẽn yaa Sadiseẽ-rãmbã sullã neba, n maand sũ-kiir wʋsgo. 18  B yõga tʋm-tʋmdbã n sui bãens roogo. 19  La a Zeova* malɛkã waa ne yʋngo, n pak bãens roogã kʋɩlens n tall-b n yi, la a yeel-ba: 20  “Kẽng-y n tɩ yaas-y wẽnd-doogẽ wã n kell n togs nebã vɩ-kãngã goamã fãa.” 21  B sẽn wʋm dẽ wã, b kẽe wẽnd-doogẽ wã yibeoogã pĩnda, n sɩng nebã zãmsgo. Maan-kʋʋdb kãsmã ne neb nins sẽn be ne-a wã sẽn ta, b boola Sãnedrẽ wã ne Israyɛll nebã kãsem-dãmbã fãa n tigmi, la b tʋm tɩ b kẽng bãens roogẽ wã n tɩ tall tʋm-tʋmdbã n wa bãmb taoore. 22  La gũudbã sẽn ta be, b pa yã tʋm-tʋmdbã bãens roogẽ wã ye. Dẽ, b lebgame 23  n tɩ yeele: “Tõnd taame n mik bãens roogã sẽn pag sõma, tɩ gũudbã yas rignoyẽ wã. La d sẽn pake, d pa yã ned baa a ye a pʋgẽ ye.” 24  Wẽnd-doogã gũudbã naab ne maan-kʋʋdbã taoor dãmb fãa sẽn wʋm gom-kãensã, b sẽn da pa mi rẽ sẽn na n baas to-to wã kɩtame tɩ b yɛɛse. 25  La ned n wa n yeel-b yaa: “Ade! Rap nins yãmb sẽn da sui bãens roogã bee wẽnd-doogẽ wã n yas n zãmsd nebã.” 26  Dẽ, wẽnd-doogã gũudbã naab yii ne a gũudbã n tɩ tall-b n wa. La b pa maan-b pãng ye. Bala, b ra yɛɛsda nin-buiidã ra wa lob-b kug ye. 27  Dẽ, b tall-b lame n wa yals Sãnedrẽ wã taoore, tɩ maan-kʋʋdbã kãsem sok-b sogsgo. 28  A yeelame: “Tõnd sõoga yãmb nug n yeel-y tɩ y ra le zãms nebã n gom yʋ-kãngã yell ye. La yãmb pidsa Zerizalɛm ne yãmb zãmsgã, la y rat n ning ra-kãngã zɩɩm tõnd zutu.” 29  A Pɩyɛɛr ne tʋm-tʋmdb a taabã leokame n yeele: “Wẽnnaam n yaa naab ning tõnd sẽn segd n sakã, pa ninsaalbã ye. 30  Tõnd yaab-rãmbã Wẽnnaam vʋʋga a Zeezi yãmb sẽn kʋ a soab ra-luk* zugã. 31  Wẽnnaam zẽka bãmb tɩ b be bãmb nug-rɩtgo, n yaa Naab la Fãagd sẽn na yɩl tɩ Israyɛll nebã tõog n tek yam n kos sugri, n paam yel-wẽnã sugri. 32  La tõnd yaa bõn-kãens kaset rãmba, tɩ vʋʋsem sõngã Wẽnnaam sẽn kõ neb nins sẽn sakd bãmb b sẽn yaa naabã yĩngã me yaa kaset soaba.” 33  B sẽn wʋm dẽ wã, b sũyã yika wʋsgo,* tɩ b ra rat n kʋ tʋm-tʋmdbã. 34  La Fariziẽ a ye yʋʋr sẽn boond t’a Gamaliyɛll n yik Sãnedrẽ wã sʋka. A ra yaa Tõogã karen-saamb nebã sẽn nand wʋsgo. A yeelame tɩ b yiis rapã yɩng tɩ yɩ bilfu. 35  Rẽ poore, a yeel-b lame: “Israyɛll neba, gũus-y y mens ne y sẽn dat n maan nin-kãensã bũmb ningã. 36  Wala makre, sẽn pa kaoose, a Tedaas yikame n yetẽ t’a yaa nin-kãsenga, n paam tɩ rap na maan kobs-naas kẽ a sullã. La b kʋ-a lame, tɩ neb nins fãa sẽn da pʋgd-a wã sãeeg tɩ b magbã lebg zaalem. 37  Yẽ loogr poore, Galile ned a Zida me yika sõadgã wakat n paam tɩ neb pʋg-a. Ra-kãng me kiime, tɩ neb nins sẽn da pʋgd-a wã fãa sãeege. 38  Woto yĩnga, mam yeta yãmb tɩ y ra kẽes y toog nin-kãensã yellẽ wã ye. Bas-y bãmb sɩɩ. Bala mag-kãngã wall tʋʋm-kãngã sã n yita ninsaalb nengẽ, a na n lʋɩɩme. 39  La a sã n yita Wẽnnaam nengẽ, yãmb pa na n tõog n lub bãmb ye. Bɩ y gũusi, bala y tõe n wa mikame tɩ y zabda ne Wẽnnaam mengã.” 40  Dẽ, b reega a saglgã la b bool tʋm-tʋmdbã n pãb-b ne kalwaase, n yeel-b tɩ b ra le gom a Zeezi yʋʋrã yelle, la b bas-b tɩ b looge. 41  Dẽ, tʋm-tʋmdbã yii Sãnedrẽ wã taoor n loog ne sũ-noogo, bala, b paamame tɩ b nams-b a Zeezi yʋʋrã yĩnga. 42  La daar fãa, b ra ket n zãmsda nebã la b moond a Zeezi sẽn yaa Kiristã koe-noogã wẽnd-doogẽ wã la zak-zak n pa basdẽ ye.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “tɩɩga.” Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “b sũyã yĩigame.”