Tʋʋma 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1137

  • B yõka a Pɩyɛɛr ne a Zã (1-4)

    • Tẽedbã taa rap 5 000 masã (4)

  • B kaooda bʋʋd Sãnedrẽ wã taoore (5-22)

    • “Tõnd pa tõe n bas n pa gom” ye (20)

  • B pʋʋsame n kos raoodo (23-31)

  • Karen-biisã naaga b paoongã taaba (32-37)

4  La tʋm-tʋmdb a yiibã sẽn wa n ket n gomd ne nebã, maan-kʋʋdbã ne wẽnd-doogã gũudbã naabã, la Sadiseẽ-rãmbã waa bãmb nengẽ.  Nin-kãens sũy yikame, tʋm-tʋmdbã sẽn da zãmsd nebã la b yet vẽeneg t’a Zeezi vʋʋgame n yi kũ-rãmb sʋkã yĩnga.  Dẽ, b yõka bãmb n pag n tãag vẽkembeoogo, bala ra zoe n yaa zĩ-sobdo.  La neb nins sẽn kelg goamã wʋsg tẽeme, tɩ rapã sõor ta na maan tus a nu.  Vẽkembeoogã, Zʋɩf-rãmbã nanambsã, b kãsem-dãmbã la b gʋlsdbã tigma taab Zerizalɛm  ne maan-kʋʋdbã taoor soab a Anne, ne a Kayife, ne a Zã, ne a Alɛgsãndr la ne neb nins fãa sẽn yaa maan-kʋʋdbã taoor soabã roagdbã.  B kɩtame t’a Pɩyɛɛr ne a Zã wa yals b tẽn-sʋk tɩ b sok-ba: “Yaa ne tõ-bʋgo, bɩ ne ãnd yʋʋr la yãmb maan bõn-kãngã?”  Dẽ, a Pɩyɛɛr sẽn pid ne vʋʋsem sõngã yeel-b lame: “Yãmb a nin-buiidã nanambs la b kãsem-dãmba,  rũndã, sã n yaa tõnd sẽn maan rao sẽn yaa koamsã bõn-sõngã yĩng la yãmb feesd tõndo, la y rat n bãng ned ning sẽn kɩt tɩ ra-kãng paam laafɩ wã, 10  bɩ yãmb fãa ne Israyɛll nebã fãa bãng tɩ yaa ne Nazarɛt rao a Zeezi Kirist yʋʋre, soab ning yãmb sẽn kʋ ra-luk zugã, la Wẽnnaam sẽn vʋʋg a soab n yiis kũ-rãmb sʋkã maasem yĩng la ra-kãngã sẽn tar laafɩ n yas yãmb taoor ka wã. 11  Zeezi-kãng n yaa ‘kugr ning yãmb a tãn-metbã sẽn ges t’a pa tar yõodã, la sẽn wa n lebg pãng kugrã.’* 12  Sẽn paase, fãagr pa be ne ned a to ye. Bala, yʋʋr a to ka be saagã tẽngr b sẽn kõ nebã sʋk tɩ tõnd tõe n paam fãagr a maasem yĩng ye.” 13  B sẽn yã a Pɩyɛɛr ne a Zã sẽn gomd n pa yɛɛsdẽ wã,* n bãng me tɩ b pa paam zãmsg* n le yaa nin-talsã, ling-b-la wʋsgo. Sẽn paase, b bãngame t’a Pɩyɛɛr ne a Zã ra bee ne a Zeezi. 14  B sẽn da ne rao ning sẽn paam laafɩ wã sẽn yas b sʋkã, b ra pa tar b sẽn na n yɛɛlg ye. 15  Dẽ, b kɩtame tɩ b yi Sãnedrẽ wã roogẽ. La b sɩngame n yẽsd ne taab 16  n yetẽ: “Bõe la d segd n maan ne nin-kãensã? Bala, b sɩd maana yel-solem-kãsenga, yel-solemd sẽn yaa vẽeneg Zerizalɛm nebã fãa nifẽ, tɩ tõnd pa tõe n kɩɩs ye. 17  Sẽn na yɩl tɩ bõn-kãngã kibar ra saag nebã sʋk n paase, bɩ d sõog-b nug n yeel-b tɩ b ra le gom ne ned baa a yembr yʋ-kãngã yell ye.” 18  Dẽ, b bool-b lame n yeel tɩ b ra le saag n gom a Zeezi yʋʋrã yelle, bɩ n zãms nebã n gom yʋ-kãng yell ye. 19  La a Pɩyɛɛr ne a Zã leokame n yeele: “Bɩ yãmb mens tags n ges sã n yaa tɩrg Wẽnnaam nifẽ tɩ tõnd kelg yãmb n bas Wẽnnaam. 20  La sã n yaa ne tõndo, tõnd pa tõe n bas n pa gom bũmb nins tõnd sẽn yã la d wʋmã yell ye.” 21  Dẽ, b maneg n sõog-b-la nugu, la b bas-b tɩ b looge, b sẽn da pa tar bũmb n na n tik n sɩbg-bã yĩnga, la nin-buiidã yĩng me. Bala, nebã fãa ra pẽgda Wẽnnaam bũmb ning sẽn maanã yĩnga. 22  Rao ning b sẽn maan yel-solemdã* n sãoogã ra tara yʋʋm pis-naas la zaka. 23  B sẽn bas-bã, b kẽnga b tẽed-n-taasã nengẽ, n tɩ togs-b bũmb ning maan-kʋʋdbã taoor dãmb la nin-buiidã kãsem-dãmb sẽn yeel bãmbã. 24  B sẽn wʋm dẽ wã, b zẽka b koees ne yam a yembr n pʋʋs Wẽnnaam n yeele: “Zu-soab Sẽn-ka-to, yaa yãmb n naan saasã la tẽngã ne mogrã, n paas bũmb nins fãa sẽn be b pʋsẽ wã. 25  Leb n yaa yãmb n tũnug ne vʋʋsem sõngã n gom ne tõnd yaab a Davɩɩd sẽn yaa yãmb tʋm-tʋmdã noor n yeele: ‘Bõe yĩng tɩ buud toɛy-toɛyã neb sũy yiki, la bõe yĩng tɩ nebã tagsd bõn-vɩɩd yelle? 26  Dũniyã rĩm-dãmb segla b mense, tɩ b nanambsã tigim taab wa nin-yɛng n na n zab ne a Zeova* la ne b sẽn yãk a soabã.’* 27  Bala, a Erood ne a Põns Pɩlat la bu-zẽmsã neb n paas Israyɛll nebã fãa tigma taab tẽn-kãngã pʋgẽ n zab ne yãmb tʋm-tʋmd a Zeezi sẽn yaa sõngã, yãmb sẽn yãk a soabã. 28  B tigmame n na n maan bũmb nins yãmb sẽn pĩnd n togsã. Bõn-kãens maana yãmb sẽn tar pãngã* yĩnga, la yãmb raabã yĩnga. 29  La masã, Zeova,* ges-y b sẽn sõog tõnd nug to-to wã, la y sõng y yembsã tɩ b kell n moon yãmb gomdã ne raoodo. 30  Bɩ y ket n tẽegd y nug n sãoogd neba, la y maand bõn-bãn la yel-soalem y tʋm-tʋmd a Zeezi sẽn yaa sõngã yʋʋr yĩnga.” 31  La b sẽn yõk Wẽnnaam sɛɛg* n sa wã, zĩig ning b sẽn da tigmã rigimdame tɩ b ned kam fãa pid ne vʋʋsem sõngo, n da togsd Wẽnnaam gomdã ne raoodo. 32  Sẽn paase, neb kʋʋngã sẽn tẽ wã ra tara yam a yembre,* la b ned baa a ye ra pa yet tɩ bũmb nins a sẽn so wã bõn-yɛng meng yaa yẽ rẽnd ye. La b ra naagda b bũmbã fãa taaba. 33  La tʋm-tʋmdbã ra ket n kõta kasetã ne pãn-kãsenga, n gomd Zu-soab a Zeezi vʋʋgrã yelle. Sẽn paase, Wẽnnaam ninga b fãa zut bark wʋsgo. 34  Sɩd me, bũmb ra pa paoogd b ned baa a yembr ye. Bala, neb nins fãa sẽn da tar pʋt wall zagsã koosame, n tall ligd ning b sẽn koos n paamã 35  n wa kõ tʋm-tʋmdbã. La tʋm-tʋmdbã ra pʋɩta ligdã tɩ ned kam fãa paam tɩ zems a raab sẽn yaa a soaba. 36  Dẽ, a Zozɛf sẽn yaa rao ning tʋm-tʋmdbã sẽn da boond me t’a Barnabasã (sẽn dat n togs tɩ “Belsg biigã”) sẽn yaa Levi ned sẽn yit Sɩprã 37  ra tara pʋʋgo. La a koos-a lame, n tall ligdã n wa kõ tʋm-tʋmdbã.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “gõdrã zĩigẽ kugri.”
Bɩ, “ne raoodã.”
Bɩ, “neb sẽn pa karme,” rat n yeel tɩ sẽn pa karem tũudmã karen-saam-dãmbã karengo. Pa rat n yeel tɩ sẽn pa mi sebr ye.
Bɩ, “bõn-bãnde.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “b Kiristã.”
Gɛrk, “yãmb nugã.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “b sẽn pʋʋs ne b sũy fãa.”
Gɛrk, “sũur a ye la sɩɩg a ye.” Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.