Tʋʋma 27:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1144

  • A Poll kẽe koom-koglg n na n kẽng Rom (1-12)

  • Sob-kãseng n lengd koom-koglgã (13-38)

  • Koom-koglgã sãamame (39-44)

27  La b sẽn wa n yãk yam tɩ tõnd na n kẽ koom-koglg n kẽng Itali wã, b rɩka a Poll ne neb a taab b sẽn yõg n pag bãens roogo, n ning sodaas koabg naab yʋʋr sẽn boond t’a Zilyuus nugẽ. Yẽ naaga a Ogust* soda-sullã.  Tõnd kẽe koom-koglg Adarmisiom n looge. Koglgã ra rabda koom-kogend yalsg zĩis sẽn be mogrã noor Aazi soolmẽ wã. A Aristark sẽn yaa Masedoan ned sẽn yit Tesalonikã ra bee ne tõndo.  Vẽkembeoogã, d yaasa Sɩdõ. A Zilyuus maana a Poll neere, n kõ-a sor t’a kẽng a zo-rãmbã nengẽ n paam tɩ b sõng-a.  Tõnd sẽn kẽ koom-koglgã n yi be, d yɛga Sɩpr sẽn na yɩl t’a kogl tõnd ne sobgã sẽn da segd tõndã.  Rẽ poore, tõnd kẽnga mogrã tẽn-sʋk n yɛg Silisi ne Pãnfili n yaas Miir sẽn be Lisi soolmẽ wã.  Be, sodaas koabg naabã yãa koom-koglg sẽn yi Alɛgsãndri n dabd Itali, n kẽes tõnd a pʋgẽ.  Dẽ, tõnd sẽn kẽng bilf-bilf n kaoos rasem wʋsg poore, d namsame n yaool n ta Kiniidi. La sobgã sẽn kɩt tɩ d pa tõe n kẽng taoorã yĩnga, d sɩnga Salmone n yɛg Kɛrɛt sẽn na yɩl n gil sobgã.  Tõnd namsa ne koom-koglgã n yɛg mogrã noore, n ta zĩig b sẽn boond tɩ Bo-poor sẽn pẽ Laaze tẽngã.  Ra kaoosa wʋsgo, tɩ mogrã zug kẽnd lebg yell masã, bala Paasg daarã no-loeerã meng ra zoe n loogame. Rẽ n so t’a Poll kõ saglg 10  n yeel-b yaa: “Rapa, mam neeme tɩ so-toakã na n waa ne sãoong la bõn wʋsgo. La pa na n yɩ koom-koglgã sãoong la zɩɩbã bõn bal ye. D tõe n bõna d vɩɩmã* me.” 11  La sodaas koabg naabã kelga sẽn wẽnd-a koglgã ne koglgã soaba, n bas a Polle. 12  Sẽn mik tɩ koom-kogend yalsg zĩigã pa zems tɩ b tõe n pa be waood wẽndã yĩnga, nebã wʋsg tagsame tɩ yɩta sõma tɩ b yi ne koom-koglgã be n ges b sã n pa tõe n kẽng Fenigs n pa be waoodã wẽnde. Fenigs yaa koom-kogend yalsg zĩig sẽn be Kɛrɛt n tees yaanga. 13  Sob-fʋl-fʋl sẽn wa n yit nug-goabg n fʋʋsdẽ, b tagsame tɩ b raabã zemsame. Dẽ, b zẽka bũmb ning sẽn tar n yalsd koom-koglgã n sɩng Kɛrɛt yɛgbo, n pa zãagd ne mogrã noor ye. 14  La sẽn yɩ bilfu, sob-kãseng b sẽn boond tɩ Erakilõ* n sɩng fugbu. 15  Sobgã sẽn da wẽed koom-koglgã ne pãng t’a pa tõe n kẽng taoorã yĩnga, tõnd bas-a lame tɩ sobgã peeg-a. 16  Dẽ, d yɛga ko-sʋk tẽn-bil b sẽn boond tɩ Kooda sẽn na yɩl n gil sobgã. La baa ne rẽ, pa yɩ nana tɩ d tõog n gãd koom-kogl-bilã* sẽn be koglgã poorẽ wã ye. 17  La b sẽn kẽes-a koom-koglgã pʋgẽ wã poore, b sɩnga koglgã sẽbr sẽn na yɩl n paas a pãngã. B sẽn da yɛɛsd koglgã na wa n tɩ sud Sirtã* yĩnga, b logsa peendã wĩy n bas koglgã tɩ sobgã peeg-a. 18  Sobgã sẽn da lengd tõnd ne pãngã yĩnga, b sɩnga koglgã zɩɩb boogr vẽkembeoogã. 19  La rasem a tãab-n-soab daarã, b loba koglgã teed ne b mens nusi. 20  Sẽn maan rasem wʋsg tɩ wĩntoogã ne ãdg baa a ye pa pukã, n paas sobg sẽn tar pãngã* sẽn da namsd tõndã, d wa n pa le tẽed tɩ d na n põsame ye. 21  B sẽn maan rasem wʋsg n pa rɩ rɩɩbã poore, a Poll yik n yalsa b sʋk n yeele: “Rapa, yaa vẽeneg tɩ yãmb ra segd n kelga mam saglgã, n da kẽ koglgã n yi Kɛrɛt ye. Yaa rẽ n wa ne sãoongã la bõnã. 22  Baasgo, mam yeta yãmb masã tɩ y keng y pelse, bala yãmb ned* baa a ye pa na n ki ye. Yaa koglgã bal n na n sãame. 23  Yʋngẽ, Wẽnnaam ning sẽn so maamã, rat n yeel tɩ Wẽnnaam ning mam sẽn sakd ne m sũur fãa wã malɛk n wa n yals mam sɛɛgẽ 24  n yeele: ‘Polle, ra zoe rabeem ye. Fo segd n yalsa a Sezaar taoore. La ade! Wẽnnaam kõo foom neb nins fãa sẽn togd sor ne foom koglgã pʋgẽ wã.’ 25  Woto yĩnga, rapa, keng-y y pelse. Bala mam kɩsa sɩd ne Wẽnnaam tɩ na n yɩɩ wa malɛkã sẽn yeel maamã bal kɛpɩ. 26  La tõnd koglgã na n sãama ko-sʋk tẽng a ye sɛɛgẽ.” 27  La yʋng piig la a naas-n-soabã, sobgã sẽn da tar tõnd n lengd Adiryatik mogrã zugã, yʋn-sʋkã, koom-koglgã pʋgẽ tʋm-tʋmdbã sɩngame n tẽed tɩ b kolgda tẽn-koɛɛnga. 28  B maka mogrã zulum n mik tɩ yaa metr pis-tã la a yoobe.* Dẽ, b kẽnga taoor bilfu, n le mak a zulmã n mik tɩ yaa metr pisi la a yopoe.* 29  B sẽn da yɛɛsd d na wa n tɩ fão kug-bɛdã, b leba koglgã poorẽ n sigs bũmb a naas sẽn tar n yalsd koglgã, n gũud beoogã vẽegr ne yɩɩre. 30  La koom-koglgã pʋgẽ tʋm-tʋmdbã ra baoodame n na n zoe n bas koglgã. Rẽ n so tɩ b ra sikd koom-kogl-bilã mogrã zug la b yetẽ: “Tõnd na n kẽnga taoorã n tɩ sigs bũmb nins sẽn tar n yalsd koglgã.” 31  La a Poll sẽn bãng rẽ wã, a yeela sodaas koabg naabã ne sodaasã yaa: “Nin-kãensã sã n pa kell n pa koglgã pʋgẽ, y pa tõe n põs ye.” 32  Dẽ, sodaasã wãa koom-kogl-bilã wĩyã n bas-a t’a lʋɩ. 33  La beoogã sẽn wa n kolg vẽegrã, a Poll sagla b fãa tɩ b rɩ. A yeelame: “Rũndã n yaa rasem piig la a naas-n-soab yãmb sẽn gũud ne yɩɩre, n pa rɩ baa fʋɩ ye. 34  Woto wã, mam sagenda yãmb tɩ y rɩ y mens sõngr yĩnga. Bala, yãmb ned baa a ye zug zoobg pa na n lʋɩ ye.” 35  A sẽn yeel woto n sa, a rɩka bur n pʋʋs Wẽnnaam bark b fãa taoore, n kao n sɩng wãbre. 36  Dẽ, b fãa paama raoodo, n sɩng rɩɩbo. 37  Tõnd fãa sẽn da be koom-koglgã pʋgẽ wã ra yaa neb* kobs-yi la pis-yopoe la a yoobe. 38  B sẽn wa n dɩ n tɩge, b loba bɩle wã mogrã pʋgẽ sẽn na yɩl n boog koglgã zɩɩbo. 39  Beoogã sẽn wa n vẽege, b ra pa tõe n bãng sẽn yaa tẽng ningã ye. La b yãa kʋɩl-koak sẽn tar bĩisri, n da rat tɩ bãmb sã n tõe bɩ b yals koglgã be. 40  Dẽ, b wãa bũmb nins sẽn tar n yalsd koglgã wĩyã n bas-b tɩ b lʋɩ mogrã pʋgẽ. B ra maanda rẽ la b logsd wẽnemdgã wĩyã. Rẽ poore, b zẽka koglgã taoor peendã sẽn na yɩl tɩ sobgã peeg koglgã n kẽng kʋɩl-koakẽ wã. 41  B tɩ fãoo bĩis-rʋr sẽn be koomã tẽngre, tɩ koglgã sud t’a taoorã pa le tõe n yẽrg ye. La ko-pɛmã ra wat n wẽeda koglgã poorã ne pãnga, t’a sɩng n na n wes pees-peese. 42  Dẽ, sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn da be bãens roogẽ wã ned baa a ye ra wa rug koomã n yi n zoe, sodaasã yãka yam n na n kʋ-ba. 43  La sodaas koabg naabã da rat n fãaga a Polle. A gɩdga sodaasã tɩ b ra maan wa b sẽn magã ye. A yeela neb nins sẽn mi rugbã tɩ b yɩg n lʋɩ mogrã pʋgẽ n dug n ta tẽn-koɛɛngẽ wã pipi, 44  la tɩ sẽn ket-bã kẽer segd n pʋgla ne ra-pegdo, tɩ sãnda pʋgl ne koglgã peese. Woto, nebã fãa taa tẽn-koɛɛngẽ wã ne laafɩ.

Vẽnegr toor-toore

Yaa Rom rĩmã naam yʋʋre, pa ned yʋ-peell ye.
Bɩ, “sɩɩsã.”
Rat n yeel tɩ sobg sẽn yit rɩtg sẽnese.
Yell sã n maan mogrã pʋgẽ, yaa kogl-bilã pʋgẽ la b kẽesd nebã sẽn na yɩl tɩ b põse.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Gɛrk, “sẽn pa bilfu.”
Bɩ, “sɩɩga.”
Baras 20. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Baras 15. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “sɩɩse.”