Tʋʋma 25:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1127

  • B kaoo a Poll bʋʋd a Fɛstus taoore (1-12)

    • “Mam kotame t’a Sezaar ges yel-kãngã yelle!” (11)

  • A Fɛstus kosa rĩm a Agripa sõngre (13-22)

  • A Poll bee a Agripa taoore (23-27)

25  Dẽ, a Fɛstus sẽn ta soolmẽ wã n deeg naamã rasem a tãab poore, a yii Sezaare n kẽng Zerizalɛm.  La maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne Zʋɩf-rãmbã nin-kãsemsã togs-a lame tɩ bãmb tara yell ne a Polle. B sɩnga a Fɛstus bõosgo,  n yetẽ t’a kelg b kosgã la a kɩt tɩ b tall a Poll n wa Zerizalɛm. La b ra magdame n na n solg n gũ a Poll n kʋ sorã zugu.  La a Fɛstus leokame n yeel t’a Poll segd n paa Sezaare, la tɩ pa na n kaoos la yẽ mengã lebg n leb be ye.  A paasame: “Woto wã, bɩ neb nins sẽn yaa taoor dãmb yãmb sʋkã tũ maam, tɩ sã n mikame t’a sɩd maana bũmb sẽn yaa wẽng bɩ b togs a taoore.”  La a sẽn zĩnd bãmb sʋk rasem a nii bɩ piig poore, a lebg n leba Sezaare. La vẽkembeoogã, a zĩnda bʋʋdã kaoob geer zugu, n yeel tɩ b tall a Poll n wa.  A sẽn kẽ wã, Zʋɩf-rãmb nins sẽn yi Zerizalɛm n wa wã yikame n gũbg-a, n dõt-a bõn-wẽns wʋsgo. La b ra pa tõe n wilg tɩ b sẽn yetã yaa sɩd ye.  La sẽn na yɩl n wilg t’a pa tar taale, a Poll yeelame: “Mam pa maan bũmb n kɩɩs Zʋɩf-rãmbã Tõogã, wall n paoog wẽnd-doogã, bɩ n kɩɩs a Sezaar ye.”  A Fɛstus sẽn da rat n noog Zʋɩf-rãmbã sũurã, a soka a Poll yaa: “Fo rat n kẽnga Zerizalɛm tɩ b tɩ kao fo bʋʋd yel-kãensã wɛɛngẽ mam taoor bɩ?” 10  La a Poll yeelame: “Mam yasa a Sezaar bʋ-kaoor geerã taoore, zĩig ning b sẽn segd n kao mam bʋʋdã. Mam pa maan Zʋɩf-rãmbã wẽng ye. Yãmb meng bãnga bõn-kãng vẽenega. 11  Mam sã n sɩd yaa nin-wẽnga, la m sã n maana bũmb sẽn segd ne kũum, mam kõn zãgs tɩ b ra kʋ-m ye. La nin-kãensã sẽn dõd maam bũmb ninsã sã n pa tar tikri, ned baa a ye pa tar sor n na n ning maam bãmb nusẽ, a sẽn dat n noog b sũy yĩng ye. Mam kotame t’a Sezaar ges yel-kãngã yelle!” 12  Dẽ, a Fɛstus sẽn gom ne sagendbã sullã poore, a yeelame: “Fo sẽn dat t’a Sezaar kao fo bʋʋdã, a Sezaar n na n kao fo bʋʋdã.” 13  Rasem a wãn loogr poore, rĩm a Agripa ne a Berenis waa Sezaare, n na n pʋʋs a Fɛstusi. 14  B sẽn kaoos rasem wʋsg be wã yĩnga, a Fɛstus goma a Poll yell ne rĩmã n yeele: “Rao a ye la a Feligs bas bãensã roogẽ, 15  la mam sẽn wa n be Zerizalɛmmã, maan-kʋʋdbã taoor dãmb ne Zʋɩf-rãmbã kãsem-dãmb goma a yell ne maam, n kos tɩ b kao a bʋʋd n ning-a taale. 16  La mam leokame n yeel tɩ pa zems ne Rom nebã minung tɩ b ning ned baa a ye a rõatb nugẽ, b sũur na yɩ noog yĩng ye. B sẽn dõt a soabã segd n deng n yalsa a rõatbã taoore, tɩ b kõ-a sor t’a gom n wilg t’a pa tar taal yellã pʋgẽ ye. 17  Dẽ, b sẽn ta ka wã, m pa bas tɩ kaoos ye. La vẽkembeoogã, m zĩnda bʋ-kaoor geerã zugu, la m yeel tɩ b tɩ tall raoã n wa. 18  A rõatbã sẽn yikã, b pa rõd-a bõn-wẽns nins mam sẽn da tẽed t’a maaname wã baa a ye ye. 19  B ra wẽeda no-koɛɛm bal ne-a b tũudmã yɛl wɛɛngẽ, la rao yʋʋr sẽn boond t’a Zeezi zugu. Ra-kãng kiime, la a Poll yetame t’a vɩɩme. 20  Mam sẽn da pa mi m sẽn maandg no-koeemdã wɛɛngẽ wã yĩnga, m sok-a-la a sã n na n sak n kẽnga Zerizalɛm tɩ b tɩ kao a bʋʋd yɛl-kãensã wɛɛngẽ. 21  La a Poll sẽn yeel t’a ratame tɩ b bas-a bãensã roogẽ n gũ Rom rĩm-kãsengã sẽn na n yãk yam ningã, m yeelame tɩ b kell n pag-a hal tɩ m wa kɩt tɩ b tall-a n kẽng a Sezaar nengẽ.” 22  Rẽ la a Agripa yeel a Fɛstus yaa: “Mam da nongẽ lame n kelg raoã m toore.” T’a Fɛstus yeele: “Beoogo, yãmb na n kelg-a lame.” 23  Dẽ, a Agripa ne a Berenis ninga fan-teed wʋsg n wa vẽkembeoogã, tɩ bãmb ne sodaas nanambs la tẽngã nin-kãsemsã kẽ bʋʋdã kaoob roogẽ. Rẽ poore, a Fɛstus yeela sodaasã tɩ b tall a Poll n wa bʋʋdã kaoob zĩigẽ. 24  A Fɛstus yeelame: “Rĩm a Agripa, n paas yãmb fãa sẽn be ka ne tõndã, ges-y ra-kãngã. Zʋɩf-rãmbã nin-buiidã fãa kosa maam Zerizalɛm ne ka me, n da zẽkd b koees n yetẽ t’a pa segd n le vɩɩmd yɛs ye. 25  La mam mikame t’a pa maan baa fʋɩ sẽn segd ne kũum ye. Rẽ n so tɩ yẽ mengã sẽn yeel t’a ratame tɩ Rom rĩm-kãsengã kao a bʋʋdã, mam yãka yam n na n kɩt tɩ b tall-a n kẽng bãmb nengẽ. 26  La m pa tar bũmb takɩ n na n gʋls yẽ zug n tool m Zu-soabã ye. Woto wã, m tall-a lame n wa yãmb fãa taoore, sẽn yɩɩda, yãmb a Rĩm a Agripa taoore, sẽn na yɩl tɩ y sã n sok-a sogsgã n sa, bɩ m tõog n paam bũmb n gʋlse. 27  Bala, mam tagsdame tɩ pa zems tɩ m kɩt tɩ b tall nin-kãngã b sẽn kẽes bãens roogã n kẽng Romme, n yaool n pa wilg bũmb ning b sẽn dõt-a wã me ye.”

Vẽnegr toor-toore