Tʋʋma 18:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1128

  • A Poll moonda koɛɛgã Korẽnte (1-17)

  • B lebg n leba Ãntiyoos sẽn be Siiri wã  (18-22)

  • A Poll loogame n kẽng Galasi ne Firzi (23)

  • A Apolos sẽn mi goamã paama sõngre (24-28)

18  Rẽ poore, a yii Atɛn n kẽng Korẽnte.  La a yãa Zʋɩf yʋʋr sẽn boond t’a Akila sẽn yit Põ. Yẽ ne a pag a Pirsill yii Itali n nan wa be paalem, bala a Kolood ra yeelame tɩ Zʋɩf-rãmbã fãa yi Rom tẽngã. A Poll kẽnga b nengẽ.  La b nug-tʋʋmdã sẽn da yaa a ye wã yĩnga, a paa b zakẽ wã n da tʋmd ne-ba. Bala b ra sẽta fu-roto.  A ra sõsda ne nebã karen-doogẽ wã vʋʋsg daar fãa, n tõog tɩ Zʋɩf-rãmb la Gɛrk-rãmb tẽ a koɛɛgã.  La a Sɩlaas ne a Tɩmote sẽn wa n yi Masedoan n wa wã, a Poll sɩngame n moond koɛɛgã wʋsgo, n wilgd Zʋɩf-rãmbã t’a Zeezi la Kiristã.  La b sẽn da ket n kɩɩsd-a la b paoogd-a wã, a fugsa a futã n yeel-ba: “Bɩ yãmb zɩɩmã zĩnd yãmb mens zutu. Mam yaa yɩlemde. Masã tɛka, mam na n kẽnga bu-zẽmsã neb nengẽ.”  Dẽ, a yii be* n tɩ moond rao a ye yʋʋr sẽn boond t’a Titiyus Zistuus zakẽ. A yaa wẽn-tũud t’a zakã yɛg karen-doogã.  La a Kirispus sẽn yaa karen-doogã taoor soabã tẽe Zu-soabã, yẽ ne a zakã rãmb fãa. La Korẽnt nebã wʋsg sẽn wʋm koe-noogã lebga tẽedb n deeg lisgu.  Sẽn paase, a Poll paama vẽnegr ne yʋngo, tɩ Zu-soabã gom ne-a n yeele: “Da zoe rabeem ye. La bɩ f kell n gom la f ra sĩnd ye. 10  Mam bee ne foom, la ned baa a ye pa na n zab ne foo n maan-f wẽng ye. Bala, mam tara neb wʋsg tẽn-kãngã pʋgẽ.” 11  Woto, a paa be n maan yʋʋmd la kiis a yoobe, n zãmsd-b Wẽnnaam gomdã. 12  A Galyõ sẽn wa n yaa Akayi guvɛrneerã, Zʋɩf-rãmbã zemsa taab n zab ne a Polle, la b tall-a n kẽng bʋʋdã kaoob geer taoor 13  n tɩ yeele: “Ra-kãngã zãmsda nebã n dat tɩ b tũ Wẽnnaam ne manesem sẽn pa zems ne tõogã ye.” 14  La a Poll sẽn wa n dat n gomã, a Galyõ yeela Zʋɩf-rãmbã yaa: “Sã n yaa beegr poorẽ, wall bũmb sẽn yaa wẽng wʋsg poorẽ, zemsame tɩ mam maag m yĩng n kelg yãmba. 15  La sã n yaa goam poorẽ no-koɛɛma, yʋy la yãmb tõogã poorẽ no-koɛɛma, yaa yãmb mens n segd n ges rẽ yelle. Mam pa rat n yɩ bõn-kãens bʋ-kaood ye.” 16  Dẽ, a rig-b lame tɩ b yi bʋʋdã kaoob geer taoore. 17  La b fãa yõka a Sostɛn sẽn yaa karen-doogã taoor soabã n sɩng a pãbr bʋʋdã kaoob geer taoore. La a Galyõ pa kẽes a toog bõn-kãens pʋgẽ baa bilf ye. 18  La a Poll sẽn zĩnd be n kaoos rasem wʋsg poore, a pʋʋsa saam-biisã la a kẽ koom-koglg n na n kẽng Siiri. A Pirsill ne a Akila tũ-a lame. A Poll kɩtame tɩ b wõrs a zoobdã koees-koees Sãnkre, bala, a ra pʋlma Wẽnnaam bũmbu. 19  Dẽ, b taa Efɛɛze, la a basa bãmb beenẽ. La yẽ tɩ kẽe karen-doogẽ wã n sõs ne Zʋɩf-rãmbã. 20  Baa b sẽn da kot-a t’a pa be n kaoosã, a pa sak ye. 21  La a pʋʋs-b lame n yeel-b yaa: “A Zeova* sã n data, m na n lebg n waa yãmb nengẽ yɛsa.” A kẽe koom-koglg Efɛɛz 22  n kẽng Sezaare. La a kẽnga Zerizalɛm n tɩ kaag tigingã neb n yaool n kẽng Ãntiyoose. 23  A sẽn zĩnd be n kaoos bilf poore, a loogame n kẽng tẽng-tẽng Galasi ne Firzi soolmẽ wã, n kengd karen-biisã fãa raoodo. 24  La Zʋɩf a ye yʋʋr sẽn boond t’a Apolos sẽn dog Alɛgsãndri n wa Efɛɛze. A ra yaa rao sẽn mi goama, la sẽn mi Gʋls-sõamyã sõma. 25  Ra-kãng ra paamame tɩ b zãms-a a Zeova* sorã. A sẽn da tar yẽesem wʋsg ne vʋʋsem sõngã maasmã, a sẽn da yet bũmb ninsã la a sẽn da zãmsd nebã bũmb nins a Zeezi zugã ra zemsame. La a ra mii a Zã lisgã bala. 26  A sɩngame n gomd ne raood karen-doogẽ wã. La a Pirsill ne a Akila sẽn wʋm a goamã, b peeg-a lame n tɩ maneg n wilg-a Wẽnnaam sorã sõma. 27  Sẽn paase, a sẽn da rat n kẽng Akayi wã yĩnga, saam-biisã gʋlsa sebr n tool karen-biis nins sẽn be be wã n sagl-b tɩ b reeg-a neere. Dẽ, a sẽn ta be wã, a sõnga neb nins sẽn lebg tẽedb Wẽnnaam barkã* maasem yĩngã ne sõngr tɛkẽ. 28  Bala, a ra gomda nebã sʋk ne yẽesem wʋsgo, n wilgd vẽeneg tɩ Zʋɩf-rãmbã tudgame, la a ra tũnugd ne Gʋls-sõamyã n wilgd-b t’a Zeezi la Kiristã.

Vẽnegr toor-toore

Rat n yeel tɩ karen-doogẽ wã.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”