Tʋʋma 16:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1140

  • A Poll yãka a Tɩmote (1-5)

  • A Poll paama vẽnegr n yã Masedoan raoa (6-10)

  • A Lidi lebga tẽed Filipi (11-15)

  • B kẽesa a Poll ne a Sɩlaas bãens roogo (16-24)

  • Bãensã roog gũudã ne a zakã rãmb reega lisgu (25-34)

  • A Poll yeelame tɩ bʋ-kaoodbã wa kos bãmb sugri (35-40)

16  Dẽ, a Poll taa Dɛrbe ne Listr me. La karen-biig n da be be t’a yʋʋr boondẽ t’a Tɩmote. Yẽ yaa Zʋɩf-poak sẽn yaa tẽed biiga, la a ba wã yaa Gɛrke.  A ra tara yʋ-noog Listr ne Ikoniyom saam-biisã sʋka.  A Poll yeelame t’a nongẽ lame t’a Tɩmote yãagd-a. Dẽ, a tall-a lame n tɩ kẽes bãongo, Zʋɩf-rãmb nins sẽn da be tẽn-kãens pʋsẽ wã yĩnga. Bala, b fãa miime t’a ba wã ra yaa Gɛrke.  B sẽn da kẽnd tẽng-tẽngã, b ra togsda saam-biisã sard ning tʋm-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã sẽn be Zerizalɛmmã sẽn dɩkã, sẽn na yɩl tɩ b tũ.  Dẽ, tigimsã neb tẽeb pãng ra paasdame, tɩ b sõorã me ra fɩɩgd wʋsg daar fãa.  Sẽn paase, b pasga Firzi ne Galasi n looge, bala vʋʋsem sõngã gɩdg-b lame tɩ b ra moon koɛɛgã Aazi soolmẽ wã ye.  La b sẽn wa n ta Miizi wã, b modgame n na n kẽng Bitini, la a Zeezi tũnuga ne vʋʋsem sõngã n gɩdg-ba.  Dẽ, b tũu* Miizi n kẽng Torwaase.  Yʋn-kãnga, a Poll paama vẽnegre, n yã Masedoan ned sẽn yas a taoor n kot-a n yetẽ: “Wa Masedoan ka, n sõng tõndo.” 10  A sẽn yã vẽnegrã bala, tõnd baoome n na n kẽng Masedoanne, d sẽn tagsd tɩ Wẽnnaam ra yeta tõnd tɩ d tɩ moon Masedoan nebã koe-noogã yĩnga. 11  Dẽ, tõnd yii Torwaas n pasg mogrã n tees tɩrg n ta Samotarse. La vẽkembeoogã, d taa Neyapolisi, 12  n yi be n kẽng Filip sẽn yaa Rom neb tẽnga,* la Masedoan soolmã tẽng ning sẽn yaa kãseng n yɩɩdã. D zĩnda tẽn-kãng n maan rasem a wãna. 13  Vʋʋsg daarã, tõnd yii tẽngã n kẽng kʋɩlgã noore, d sẽn da tagsd tɩ pʋʋsg zĩig n be be wã yĩnga. D zĩndame, n da sõsd ne pagb nins sẽn tigim taabã. 14  La pag yʋʋr sẽn boond t’a Lidi sẽn koosd fu-miid-miid* n yit Tiyatiir tẽngã, la sẽn yaa wẽn-tũud n da kelgde. A Zeova* paka a sũurã yaleng t’a kelg bũmb nins a Poll sẽn da yetã sõma. 15  La yẽ ne a zakã rãmb sẽn deeg lisg poore, a kosa tõnd n yeele: “Yãmb sã n tagsdẽ tɩ mam tũuda a Zeova* ne m sũur fãa, bɩ y wa sig mam zakẽ wã.” La a pẽdga tõnd wʋsg tɩ d kẽnge. 16  La tõnd sẽn wa n dabd pʋʋsgã zĩigẽ, tʋm-tʋmd-poak zĩn sẽn tare, la sẽn kɩtd t’a mi beoog yɛl n seg tõndo. A bagrã bʋgb maasem yĩnga, a ra kẽesda a zu-soben-dãmbã yõod wʋsgo. 17  Bi-pugl-kãng ra pʋgda a Poll ne tõnd n zẽkd a koɛɛgã n yetẽ: “Nin-kãensã yaa Wẽnnaam Sẽn-ka-to wã tʋm-tʋmdba, la b wilgda yãmb fãagrã sore.” 18  A maana woto rasem wʋsgo. La a Poll yam wa n yii ne rẽ, t’a wẽnemd n yeel zĩnã yaa: “Mam yeta foo ne a Zeezi Kirist yʋʋr tɩ f yi n bas-a.” La a yii wakat kãng bala. 19  Bi-puglã zu-soben-dãmbã sẽn bãng tɩ bãmb sẽn teeg bũmb ning n paamd yõodã saame wã, b yõka a Poll ne a Sɩlaas n tɛ-b n kẽng raagẽ wã nanambsã nengẽ. 20  B sẽn tall-b n ta bʋ-kaoodbã nengẽ b yeelame: “Nin-kãensã rãmbda tõnd tẽngã wʋsgo. B yaa Zʋɩf-rãmba, 21  la b moonda minund tõnd sẽn pa segd n sak wall d tũ, d sẽn yaa Rom nebã yĩnga.” 22  La kʋʋngã naaga taab n yik n dat n zab ne a Poll la a Sɩlaase. Bʋ-kaoodbã yeelame tɩ b pãrs b futã la b pãb-b ne rasaba. 23  B sẽn pãb-b naoor wʋsg poore, b kẽes-b-la bãens roogo, la b yeel bãensã roog gũudã t’a gũ-b neere. 24  B sẽn yeel-a woto wã, a kẽes-b-la bãensã roog taoor-doogẽ wã la a sẽb b naoã ne ra-bãongo. 25  La yʋn-sʋkã sẽnese, a Poll ne a Sɩlaas ra pʋʋsdame la b yɩɩnd n pẽgd Wẽnnaam tɩ bi-beesã kelgd-ba. 26  Zĩig pʋgẽ, tẽn-digimd-kãseng n zĩnd hal tɩ bãens roogã yẽbgr rigimdi. Sẽn paase, kʋɩlensã fãa pagsa wakat kãnga, tɩ ned kam fãa bãens sogse. 27  Bãensã roog gũudã sẽn wa n nek n yã tɩ bãensã roog kʋɩlens pagsame wã, a wõoga a sʋʋgã n dat n kʋ a menga, a sẽn tẽed tɩ bi-beesã zoeeme wã yĩnga. 28  La a Poll zẽka a koɛɛg n tool n yeele: “Da maan f meng wẽng ye. Bala tõnd fãa bee ka!” 29  Dẽ, bãensã roog gũudã yeelame tɩ b kõ-a bugum. La a zoeeme n kẽ n yĩgimd a Poll ne a Sɩlaas taoor n digda. 30  A tall-b lame n yi yɩng n soke: “Bõe la mam segd n maan n paam fãagre?” 31  Tɩ b yeel yaa: “Tẽ Zu-soab a Zeezi, tɩ foo ne f zakã rãmb na paam fãagre.” 32  Dẽ, b moona yẽ ne neb nins fãa sẽn be a zakẽ wã a Zeova* koɛɛgã. 33  La a tall-b-la ne yʋn-sʋkã n tɩ pegs b noadã. Rẽ poore, yẽ ne a zakã rãmb fãa reega lisg zĩig pʋgẽ. 34  A tall-b lame n kuil a yir n tɩ bao rɩɩb n kõ-ba. Yẽ ne a zakã rãmb fãa kɩdma sũ-noog a sẽn tẽ Wẽnnaamã yĩnga. 35  Beoogã sẽn wa n vẽege, bʋ-kaoodbã tʋma gũudbã tɩ b tɩ yeele: “Bas nin-kãens tɩ b looge.” 36  Bãensã roog gũudã taasa a Poll b goamã n yeele: “Bʋ-kaoodbã tʋma rap tɩ b wa kɩt tɩ b yiis yãmb y yiibã. Woto wã, bɩ y wa yi n loog ne laafɩ.” 37  La a Poll yeel-b lame: “Baa tõnd sẽn yaa Rom nebã, b pãba tõnd nebã taoor tɩ b yaool n pa kao tõnd bʋʋdo, la b kẽes tõnd bãens roogo. La masã, bãmb rat n soos n yiisa tõnd bɩ? A bada! Bɩ bãmb mensã wa yiis tõndo.” 38  Gũudbã tɩ togsa bʋ-kaoodbã gom-kãensã. B sẽn wʋm tɩ rapã yaa Rom nebã, rabeem yõk-b lame. 39  Dẽ, b waame n kos a Poll ne a Sɩlaas sugri. B sẽn yiis-bã poore, b kos-b lame tɩ b yi tẽngã. 40  La b yii bãensã roogẽ n kẽng a Lidi zakẽ wã. B sẽn yã saam-biisã, b kenga b raood la b looge.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “pasga.”
Tẽng sẽn pa be Itali, t’a nebã yaool n da tar lohorem buud toor-toore.
Bɩ, “sẽn koosd monom.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.