Tʋʋma 15:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1141

  • B wẽe no-koeemd bãongã kõom poorẽ Ãntiyoose (1, 2)

  • B kẽnga ne yellã Zerizalɛm (3-5)

  • Tʋm-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã tigma taaba (6-21)

  • Taoor lʋɩtbã sull gʋlsa sebre (22-29)

    • Lak-y y mens ne zɩɩm (28, 29)

  • Sebrã kenga tigimsã neb raoodo (30-35)

  • A Poll ne a Barnabaas welga taaba (36-41)

15  La neb kẽer n yi Zide n wa, n sɩng saam-biisã zãmsg n yetẽ yaa: “Yãmb sã n pa kẽ bãong wa sẽn zems a Moyiiz Tõogã, y pa tõe n paam fãagr ye.”  La a Poll ne a Barnabaas sẽn kɩɩs wʋsg n wẽ no-koeemd ne-b poore, saam-biisã yãka yam n na n tʋm a Poll ne a Barnabaase, n paas bãmb neb kẽer tʋm-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã nengẽ Zerizalɛm yel-kãng* poorẽ.  Dẽ, nin-kãensã sẽn paam tɩ tigingã neb yãag-b n zãag bilfu, b kell n pasga Fenisi ne Samari n da togsd bu-zẽmsã neb sẽn tuubd to-to wã ball-balle, tɩ kõt saam-biisã fãa sũ-noog wʋsgo.  B sẽn ta Zerizalɛmmã, tigingã neb ne tʋm-tʋmdbã la kãsem-dãmbã reeg-b-la neere. B togsa bũmb wʋsgã Wẽnnaam sẽn tũnug ne bãmb n maanã.  La Fariziẽ-rãmbã sullã neb kẽer sẽn lebg tẽedbã yika b zĩisẽ n yeele: “Yaa tɩlɛ tɩ b kẽes-b bãong la b yeel-b tɩ b tũ a Moyiiz Tõogã.”  Dẽ, tʋm-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã tigma taab n na n ges yel-kãng yelle.  La b sẽn wẽ no-koeemd wʋsg n kaoos poore, a Pɩyɛɛr yikame n yeel-ba: “Rapa, m saam-biisi, yãmb mii vẽeneg tɩ hal sɩngrẽ wã, Wẽnnaam yãka maam yãmb sʋk n wilg tɩ segd n tũu ne mam noor tɩ bu-zẽmsã neb wʋm koe-noogã la b tẽ.  Wẽnnaam sẽn mi sẽn be ned sũurẽ wã wilgame tɩ b taa b yam n kõ-b vʋʋsem sõngã, wa b sẽn kõ tõnd me wã.  Sẽn paase, Wẽnnaam pa geelg baa bilf tɩ bu-zẽmsã yaa toor ne tõnd ye. La b yɩlga b sũyã b tẽebã yĩnga. 10  Woto wã, bõe yĩng tɩ yãmb makd Wẽnnaam masã, n zɩlgd karen-biisã zɩɩb sẽn yaa zɩsgo, zɩɩb tõnd yaab-rãmbã ne tõnd me sẽn pa tõog n tʋke? 11  La tõnd tẽedame tɩ yaa Zu-soab a Zeezi barkã* maasem yĩng la tõnd paam fãagre, wa bãmb me sẽn paam fãagr to-to wã.” 12  Rẽ la sullã neb fãa sĩnd-yã, n kelgd a Barnabaas ne a Poll tɩ b togsd bõn-bãnã la yel-soalem wʋsgã Wẽnnaam sẽn tũnug ne bãmb n maan bu-zẽmsã neb sʋkã. 13  B sẽn gom n sa, a Zak yeelame: “Rapa, m saam-biisi, kelg-y maam. 14  A Sɩmeyõ* maaga a yĩng n wilg Wẽnnaam sẽn sɩng bu-zẽmsã yell gesg to-to, sẽn na yɩl n yãk neb bãmb sʋk tɩ b yɩ buud bãmb yʋʋrã yĩnga. 15  La gom-kãensã zemsa ne No-rɛɛsdbã sɛbã sẽn yetã. B yeelame: 16  ‘Bõn-kãensã poore, mam na n lebg n waame, n lebs n tilg a Davɩɩd fu-roogã* sẽn da lʋɩ wã. Mam na n lebs n mee a raboogã la m maneg-a, 17  sẽn na yɩl tɩ neb nins sẽn ketã ne buud toɛy-toɛyã fãa neb sẽn yaa neb b sẽn bool ne mam yʋʋrã bao maam a Zeova* ne b sũur fãa. Woto yaa a Zeova* sẽn yaa soab ning sẽn maan bõn-kãensa wã goama. 18  B sɩng n mii bõn-kãens hal pĩnd wẽndẽ wã.’ 19  Woto wã, mam tagsdame* tɩ d pa segd n sãam bu-zẽmsã neb nins sẽn dat n tũ Wẽnnaamã sũy ye. 20  La bɩ d gʋls sebr n tool-b n yeel tɩ b lak b mens ne bũmb nins b sẽn kõ bõn-naandsã, ne yoobo,* ne rũng sẽn sãre,* la ne zɩɩm. 21  Bala, sẽn sɩng hal tẽn-kʋdemd wẽndẽ n tãag rũndã, a Moyiiz tara neb sẽn moond a goamã tẽng fãa pʋgẽ, bala vʋʋsg daar fãa b zẽkda b koees n karemd a sɛbã karen-dotã pʋsẽ tɩ nebã kelgdẽ.” 22  Dẽ, tʋm-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã la tigingã fãa rɩka sard n na n yãk rap bãmb sʋkã tɩ b tũ a Poll ne a Barnabaas n kẽng Ãntiyoose. B tʋma a Zida b sẽn boond me t’a Barsabaasã ne a Sɩlaase. Yaa rap sẽn da tar tʋʋm wʋsg b saam-biisã sʋka. 23  B gʋlsa sebr n tũnug ne-b n toole. Ad b sẽn gʋlsã: “Tʋm-tʋmdbã ne kãsem-dãmbã sẽn yaa y saam-biisã n toond saam-biis nins sẽn be Ãntiyoose, Siiri, Silisi sẽn yaa bu-zẽms nebã b pʋʋsem. 24  Tõnd wʋmame tɩ neb n yi tõnd sʋkã n wa yãmb nengẽ n sãamd yãmb sũyã ne b goamã, la b baood n na n sãam yãmb tẽebã. La tõnd pa kõ-b noor ye. 25  Rẽ n so tɩ d zems taab n dɩk sard n yãk rap n tʋm tɩ b tũ a Barnabaas ne a Poll d sẽn nong wʋsgã n wa yãmb nengẽ. 26  A Barnabaas ne a Poll yaa rap sẽn gẽneg b yõor tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist yʋʋrã yĩnga. 27  Rẽ n so tɩ d tʋmd a Zida ne a Sɩlaas sẽn na yɩl tɩ bãmb me tõog n togs yãmb bõn-kãens ne noore. 28  Bala, vʋʋsem sõngã ne tõnd mens tagsame tɩ zemsame tɩ d ra paas yãmb zɩɩb a to n zʋʋg bõn-kãensã sẽn yaa tɩlɛ wã ye: 29  Lak-y y mens ne bũmb b sẽn kõ bõn-naandse, ne zɩɩm, ne rũng sẽn sãre,* la ne yoobo.* Yãmb sã n lak y mens sõma ne bõn-kãense, y vɩɩmã na n yɩɩ sõma. Wẽnd na n zĩndg-y laafɩ!”* 30  Dẽ, b sẽn bas nin-kãens tɩ b loogã, b kẽnga Ãntiyoos n tɩ tigim sullã tõr n kõ-b sebrã. 31  B sẽn karem sebrã n sa wã, b sũy yɩɩ noog wʋsg b sẽn paam raood kengrã yĩnga. 32  Sẽn paase, a Zida ne a Sɩlaas sẽn da yaa no-rɛɛsdb me wã yĩnga, b goma naoor wʋsg n keng saam-biisã raood la b paas-b pãnga. 33  B sẽn pa be n kaoos bilfu, saam-biisã pʋʋs-b-la wẽnd-na-taase, la b bas-b tɩ b leb neb nins sẽn tʋm bãmbã nengẽ. 34  *—— 35  La a Poll ne a Barnabaas paa Ãntiyoose, tɩ bãmb ne neb wʋsg ra zãmsd nebã la b moond koe-noogã sẽn yaa a Zeova* gomdã. 36  Rasem a wãn poore, a Poll yeela a Barnabaas yaa: “Masã,* bɩ d lebg n kẽng tẽns nins pʋsẽ d sẽn moon a Zeova* koɛɛgã, n tɩ kaag saam-biisã n bãng b keelem.” 37  A Barnabaas da rata ne a sũur fãa n peeg a Zã b sẽn boond me t’a Markã. 38  La a Poll ra tagsdame tɩ pa zems tɩ b peeg-a, a sẽn lebg n bas bãmb Pãnfili n pa tũ bãmb n tʋmã yĩnga. 39  Rẽ kɩtame tɩ b sũy yik wʋsg ne taab hal tɩ b welg taaba. A Barnabaas peega a Mark n kẽ koom-koglg n loog Sɩpre. 40  La a Poll yãka a Sɩlaase. Saam-biisã sẽn pʋʋs a Zeova* n kos tɩ b ges a Poll yell poore, a loogame. 41  A pasga Siiri ne Silisi n kengd tigimsã neb raoodo.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “no-koeemdã.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Rat n yeel t’a Pɩyɛɛre.
Bɩ, “zãnde. Roogo.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “yãka yam.”
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “rʋng b sẽn kʋ n pa raag a zɩɩmã ye.”
Bɩ, “rʋng b sẽn kʋ n pa raag a zɩɩmã ye.”
Gɛrk, porneya. Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “Wẽnd na kõ-d nindaare.”
Ges-y tẽngr vẽnegr ning sẽn be Matiye 17:21 wã.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Pa rẽ bɩ, “sẽn yaa a soab fãa.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.