Rom dãmbã 7:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1125

  • B wilga b sẽn tõe n paam b mens ne Tõogã to-to (1-6)

  • Tõogã kɩtame tɩ d bãng yel-wẽnd sẽn yaa bũmb ninga (7-12)

  • Ned sẽn maood ne yel-wẽndã (13-25)

7  M saam-biisi, yãmb pa mi tɩ Tõogã soo ned a vɩɩm tɛk la? (Bala mam gomda ne neb nins sẽn mi tõogã.)  Wala makre, pag sã n kẽ kãadem, tõogã loet-a-la ne a sɩdã, a sɩdã yõor tɛka. La a sɩdã sã n ki, a paama a meng ne a sɩdã tõogã.  Woto yĩnga, a sã n lebg rao a to pag a sɩdã sẽn ket n vɩ sasa, b na n bool-a lame tɩ pʋg-yoodre. La a sɩdã sã n ki, a paama a meng ne a sɩdã tõogã, tɩ kɩt t’a sã n lebg rao a to pag bɩ a pa pʋg-yoodr ye.  M saam-biisi, yãmb me kii Tõogã wɛɛngẽ Kirist yĩngã maasem yĩnga, n tõe n lebg ned a to rẽnda, rat n yeel tɩ soab ning b sẽn vʋʋg n yiis kũ-rãmb sʋkã rẽnda. Yaa sẽn na yɩl tɩ d tõe n wom biis Wẽnnaam yĩnga.  Bala, tõnd sẽn wa n vɩ yĩngã ratem sakr yĩnga, yĩngã tʋls-wẽnsã Tõogã sẽn kɩt tɩ b lebg vẽenesã ra tara pãng tõnd yĩnsã* pʋsẽ, tɩ b womd biis kũum yĩnga.  La masã, tõnd paama d mens ne Tõogã, bala bũmb ning sẽn da so tõndã wɛɛngẽ tõnd kiime, sẽn na yɩl n da yɩ yembs Tõogã sẽn so tõnd yĩnga, la yaa vʋʋsem sõngã sẽn so tõndã yĩnga.  La d na n yeelame tɩ bõe? Tõogã yaa yel-wẽnd bɩ? A bada! Sɩd-sɩda, sã n da pa tũ ne Tõogã, mam da pa na n bãng yel-wẽnd sẽn yaa a soab ye. Wala makre, mam da pa na n bãng to bũmb tʋlgr sẽn yaa a soaba, Tõogã sã n da pa yeele: “Ra tʋlg f to bũmb ye.”  La yel-wẽndã tũu sor ning noorã sẽn pakã n kɩt tɩ mam tʋlg bũmb buud toor-toore. Tõogã sẽn wa n ka be wã, yel-wẽndã ra kiime.  Sɩd me, tõogã sẽn wa n ka be wã, mam da vɩɩme. La noorã sẽn wa wã, yel-wẽndã vʋʋgame, la mam kiime. 10  La noorã sẽn da tog n wa ne vɩɩmã, mam yãame t’a waa ne kũum. 11  Bala, yel-wẽndã tũu sor ning noorã sẽn pakã n belg maam la a tũnug ne noorã n kʋ maam. 12  Rẽnd Tõogã meng yaa sõngo, tɩ noorã me yaa sõngo, tɩrg la bõn-neere. 13  Woto wã, bũmb ning sẽn yaa bõn-neerã waa ne mam kũum bɩ? A bada! La yaa yel-wẽndã n kʋ maam. Yel-wẽndã tũnuga ne bõn-neer n kʋ maam, sẽn na yɩl n wilg a sẽn yaa a soaba. La noorã wilgdame tɩ yel-wẽndã yaa wẽng wʋsgo. 14  Tõnd miime tɩ Tõogã yita Wẽnnaam nengẽ, la mam yaa ninsaal bal b sẽn koos ne yel-wẽndã. 15  Bala, mam pa wʋmd bũmb ning m sẽn maandã võor ye. M pa maand bũmb ning m sẽn datã ye. La m maanda bũmb ning mam sẽn kisã. 16  La mam sã n maand bũmb ning mam sẽn pa ratã, mam sak n deegame tɩ Tõogã yaa sõma. 17  La masã, pa le yaa maam n maand rẽ ye. Yaa yel-wẽndã sẽn be mam pʋgẽ wã. 18  Bala, mam miime tɩ mam pʋgẽ wã, rat n yeel tɩ mam yĩngã pʋgẽ, bõn-sõng ka be ye. Mam rat n maana sẽn yaa sõma, la m pa tar tõog n na n maan dẽ ye. 19  Bala, mam pa maand bõn-sõng ning mam sẽn datã ye. La bõn-wẽng ning mam sẽn pa ratã, yaa rẽ la mam maanda. 20  Dẽ, mam sã n maand bũmb ning mam sẽn pa ratã, pa le yaa maam n maand rẽ ye. Yaa yel-wẽndã sẽn be mam pʋgẽ wã. 21  Woto wã, ad tõog ning sẽn be mam pʋgẽ wã: Mam sã n wa rat n maan sẽn yaa sõma, sẽn yaa wẽng bee ne maam. 22  Mam sũurã pʋgẽ, mam sɩd nonga Wẽnnaam tõogã, 23  la mam yãta tõog a to mam yĩngã* pʋgẽ, sẽn zabd ne tõog ning sẽn be mam yamẽ wã, n kɩtdẽ tɩ mam lebgd yel-wẽndã tõogã sẽn be mam yĩngẽ* wã yamba. 24  Mam yaa nimbãan-ned bala! Ãnda n na n fãag maam ne yĩn-kãngã sẽn na n wa ne mam kũumã? 25  Bark Wẽnnaam, tõnd Zu-soab a Zeezi Kirist maasem yĩnga! Rẽnd mam yamã pʋgẽ, mam yaa Wẽnnaam tõogã yamba, la mam yĩngã pʋgẽ, mam yaa yel-wẽndã tõogã yamba.

Vẽnegr toor-toore

Gɛrk, “yĩnsã wila.”
Gɛrk, “yĩngã wila.”
Gɛrk, “yĩngã wila.”