Rom dãmbã 6:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1123

  • D sẽn lis Kirist pʋgẽ wã maasem yĩnga, d vɩɩ vɩ-paalga (1-11)

  • Ra bas-y yel-wẽndã t’a ket n dɩt naam yãmb yĩnsã pʋsẽ ye (12-14)

  • Y yii yel-wẽndã yembdẽ n lebg Wẽnnaam yembse (15-23)

    • Yel-wẽndã yaood yaa kũum, tɩ Wẽnnaam kũunã yaa vɩɩm sẽn ka sɛta (23)

6  La d na n yeelame tɩ bõe? D segd n ket n maanda yel-wẽnã sẽn na yɩl n dɩ Wẽnnaam barkã* nafa wʋsg bɩ?  Lae-lae! Sẽn mik tɩ tõnd kii yel-wẽndã wɛɛngẽ wã, d na n yɩɩ wãn n ket n vɩ a pʋgẽ?  Wall yãmb pa mi tɩ tõnd fãa sẽn lis Kirist Zeezi pʋgẽ wã, d lisa b kũumã pʋgẽ la?  Rẽnd b naaga tõnd ne bãmb n mumi, d sẽn paam lisg bãmb kũumã pʋgẽ wã maasem yĩnga, sẽn na yɩl tɩ wa Kirist sẽn vʋʋg n yi kũ-rãmb sʋk Ba wã pãn-kãsengã maasem yĩngã, tõnd me na vɩɩmd vɩ-paalga.  Tõnd sã n lebga yembr ne bãmb d sẽn ki bãmb kũumã buudã yĩnga, yaa vẽeneg tɩ tõnd na n lebga yembr ne bãmb d sẽn vʋʋg bãmb vʋʋgrã buudã yĩng me.  Bala tõnd miime tɩ b naaga tõnd nin-kʋdgã ne bãmb n ka ra-lukã zugu. Woto, tõnd yĩngã ratem-wẽnsã pa le so tõndo, la d pa le yaa yel-wẽndã yembs ye.  Bala, ned sẽn ki paamame tɩ b bas a yel-wẽnã taale.*  Sẽn paase, tõnd sã n naaga Kiristã n ki, d tẽedame me tɩ d na n naaga bãmb n vɩɩmde.  Tõnd miime tɩ Kirist sẽn vʋʋg n yi kũ-rãmb sʋk masã wã, b pa le tõe n ki ye. Kũum pa le so bãmb ye. 10  Bala, kũum ning b sẽn ki wã, b ki-a-la vugr wakat fãa yĩng yel-wẽndã yĩnga.* La vɩɩm ning b sẽn vɩ wã, b vɩ-a-la Wẽnnaam yĩnga. 11  Woto me, bɩ y ges y mens wa neb sẽn ki yel-wẽndã wɛɛngẽ, la sẽn vɩ Wẽnnaam daabã maaneg yĩnga, Kirist Zeezi maasem yĩnga. 12  Woto wã, da bas-y yel-wẽndã t’a ket n dɩt naam wa rĩm yãmb yĩn-kiidsã pʋsẽ, n kɩtdẽ tɩ y sakd y yĩn-kiidsã raabã ye. 13  Ra le rɩk-y y yĩnsã* me n kõ yel-wẽndã tɩ yɩ sẽn pa tɩrg zab-teed ye. Rɩk-y y mens n kõ Wẽnnaam wa neb sẽn vʋʋg n yi kũ-rãmb sʋka, la y rɩk y yĩnsã* me n kõ Wẽnnaam tɩ yɩ tɩrlem zab-teedo. 14  Bala yel-wẽndã pa segd n soog yãmba, tõogã sẽn pa so yãmba yĩnga, la y sẽn paam Wẽnnaam barkã* yĩnga. 15  La d na n yeelame tɩ bõe? D segd n maana yel-wẽnde, tõogã sẽn pa le so tõndo, la d sẽn paam Wẽnnaam barkã* yĩngã bɩ? A bada! 16  Yãmb pa mi tɩ y sã n dɩk y mens n kõ ned n na n sak-a wa yembse, yãmb yaa ned ning y sẽn sakdã yembs la? Yãmb sã n yaa yel-wẽndã yembse, na n baasa ne kũum. La yãmb sã n yaa Wẽnnaam yembse, y na n yɩɩ neb sẽn kẽnd tɩrlem pʋgẽ. 17  La bark Wẽnnaam, bala baa yãmb sẽn da yaa yel-wẽndã yembsã, masã, yãmb sakda zãmsg ning b sẽn kõ yãmbã ne y sũy fãa. 18  Sɩda, sẽn mik tɩ b yiisa yãmb yel-wẽndã yembdẽ wã, yãmb lebga tɩrlem yembse. 19  Mam gomda ninsaal goama, yãmb yĩngã pãn-komsmã yĩnga. Yaa wa yãmb sẽn da rɩk y yĩnsã wil n kõ tɩ yɩ rẽgd la tʋʋm-wẽns yembs tɩ wa ne tʋʋm-wẽnsã. Masã, bɩ y rɩk y yĩnsã wil n kõ tɩ yɩ tɩrlem yembse, tɩ wa ne tʋʋm sẽn tat Wẽnnaam yam. 20  Bala, yãmb sẽn wa n yaa yel-wẽndã yembsã, tɩrlem da pa so yãmb ye. 21  La bõe biis la yãmb da womd wakat kãnga? Yaa bũmb toor-toor sẽn yaa yãnd ne yãmb rũndã-rũndã. Bala, bõn-kãens baasda ne kũum. 22  La b sẽn yiis yãmb yel-wẽndã yembdẽ masã tɩ y lebg Wẽnnaam yembsã, yãmb biisã yaa y sõmblmã,* la rẽ wata ne vɩɩm sẽn ka sɛta. 23  Bala, yel-wẽndã yaood yaa kũum, la kũun ning Wẽnnaam sẽn kõtã yaa vɩɩm sẽn ka sɛta, tõnd Zu-soab a Kirist Zeezi maasem yĩnga.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “kõ-a-la sugri.”
Rat n yeel tɩ yel-wẽndã yẽesg yĩnga.
Gɛrk, “yĩnsã wila.”
Gɛrk, “yĩnsã wila.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Sõng Wẽnnaam nifẽ.