Rom dãmbã 4:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1125

  • B yeelame t’a Abrahaam yaa tɩrg a tẽebã yĩnga (1-12)

    • A Abrahaam yaa neb nins fãa sẽn tar tẽebã ba (11)

  • Pʋleng b sẽn paam tẽebã maasem yĩnga (13-25)

4  Sẽn yaa woto wã, bõe la d na n yeel d yaab a Abrahaam sẽn paam bũmb ningã wɛɛngẽ?  Wala makre, sã n da yaa tʋʋmã yĩng la b yeel t’a Abrahaam yaa tɩrga, a ra na n paama bũmb a sẽn tõe n tik n pẽg a menga, la a pa tõe n pẽg a meng Wẽnnaam taoor ye.  Bõe la Gʋls-sõamyã yeta? A yetame yaa: “A Abrahaam tẽe a Zeova,* la b geelga a tẽebã wa tɩrlem yẽ yĩnga.”  Sã n yaa ne ned sẽn tʋmde, b pa na n geelg a yaoodã wa kũun ye. La yaa bũmb b sẽn segd n kõ-a.*  La sã n yaa ne ned ning sẽn pa teeg a meng tʋʋma, la sẽn tẽed Soab ning sẽn yet tɩ koangdb yaa tɩrsã, b geelgda a tẽebã wa tɩrlem.  Yaa wa a Davɩɩd me sẽn wilg tɩ ned ning Wẽnnaam sẽn ges t’a yaa tɩrg tɩ pa tũ ne tʋʋmã tara sũ-noogã. A yeelame:  “Sũ-noog rãmb la neb nins sẽn paam tɩ b kõ-b sugr b tʋʋm-wẽnsã yĩnga, la b lud* b yel-wẽnã.  Sũ-noog soab la ned ning a Zeova* sẽn bas a yel-wẽnd taalã.”  La sũ-no-kãng yaa sẽn kẽ-b bãongã yĩng bal bɩ, bɩ yaa sẽn pa kẽ-b bãongã yĩng me? Bala, tõnd yeelame yaa: “B geelga a Abrahaam tẽebã wa tɩrlem yẽ yĩnga.” 10  Yɩɩ wakat bʋg la b geelg rẽ wa tɩrlem? A bãongã kõom poor bɩ, bɩ a moonemã wakate? Yɩɩ a sẽn da nan pa kẽ bãongã wakate. 11  La b kõ-a-la bãnde, rat n yeel tɩ bãongã tɩ yɩ tɩrlem kaset a sẽn paame, a sẽn tall tẽeb a moonemã wakatã yĩnga. Woto, a lebga neb nins fãa sẽn pa kẽ bãong tɩ Wẽnnaam yeel tɩ b yaa tɩrs b tẽebã yĩngã ba. 12  Sẽn paase, a Abrahaam tõe n yɩɩ neb sẽn kẽ bãong ba, la pa sẽn gãd-b bãongã kõom dem-demã bal ba ye. Tõnd ba a Abrahaam yaa neb nins sẽn kẽnd sõma ne tẽeb wa yẽ sẽn tall tẽeb a moonem wakatã ba. 13  Bala, pa tõogã maasem yĩng la b pʋlem a Abrahaam wall a yagengã t’a na n paama dũni tɩ yɩ a pʋɩɩr ye. La yɩɩ ne tɩrlem ning tẽeb sẽn wat ne wã maasem. 14  Pʋlen-kãng sã n yaa neb nins sẽn sakd Tõogã bal yĩnga, tẽeb pa le tar yõodo, la pʋlengã me lebga zaalem. 15  Sɩd-sɩda, Tõogã wata ne Wẽnnaam sũ-puugri, la zĩig ning tõog sẽn ka be, beegr me ka be ye. 16  Yaa rẽ n so la sẽn yaa tẽeb maasem yĩnga, sẽn na yɩl tɩ yɩ Wẽnnaam barkã* yĩnga, tɩ pʋlengã yɩ waazib a yagensã fãa yĩnga. La pa sẽn sakd-b Tõogã yĩng bal ye. Yaa sẽn tar-b a Abrahaam tẽebã buudã yĩng me. Yẽ yaa tõnd fãa ba. 17  (Yaa wa sẽn gʋlsã bal kɛpɩ: “Mam kɩtame tɩ f yɩ buud wʋsg ba.”) Rẽ yɩɩ Wẽnnaam sẽn yaa soab ning a sẽn da tẽedã taoore, soab ning sẽn kɩtd tɩ kũum vʋʋge, la sẽn gomd bũmb nins sẽn nan pa pidsã yell wa b zoe n pidsame wã.* 18  A ra kɩsa sɩd t’a na n yɩɩ buud wʋsg ba, baa sẽn da wõnd rẽ pa tõe wã. A ra tẽeda bũmb ning b sẽn yeel-a wã: “Fo yagensã na n yɩɩ woto.” 19  La baa a tẽebã pãng sẽn pa boogã, a tagsa a yĩngã sẽn da kolg kũumã yelle, (bala, a ra kolga yʋʋm koabga,) la a ra miime me t’a Saara kʋʋla wʋsg ne kamb rogem.* 20  La Wẽnnaam pʋlengã yĩnga, a pa maan sãmb-sãmb tẽeb kaalem yĩng ye. La a paama pãng a tẽebã yĩnga, n pẽg Wẽnnaam 21  n da kɩs sɩd ne a sũur fãa tɩ Wẽnnaam tõe n pidsa bũmb ning b sẽn pʋlmã. 22  Woto yĩnga, “b geelga a tẽebã wa tɩrlem yẽ yĩnga.” 23  La goam nins sẽn yeel tɩ “b geelga a tẽebã wa tɩrlem yẽ yĩngã” pa gʋls yẽ yĩng bal ye. 24  La yaa tõnd yĩng me. Wẽnnaam na n geelga tõnd tẽebã wa tɩrlem, d sẽn tẽed bãmb sẽn vʋʋg tõnd Zu-soab a Zeezi n yiis kũ-rãmb sʋkã yĩnga. 25  Wẽnnaam rɩka a Zeezi n kõ tõnd yel-wẽnã yĩnga, la b vʋʋga a Zeezi sẽn na yɩl tɩ d tõe n paam tɩ b yeel tɩ d yaa tɩrse.

Vẽnegr toor-toore

Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “samde.”
Bɩ, “kõ sugri.”
Ges-y gom-biis võor bilgrã zĩigẽ.
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Pa rẽ bɩ, “sẽn kɩtd tɩ bũmb nins sẽn pa be wã zĩndi.”
Bɩ, “kiiri.”