Rom dãmbã 16:1Verse-rãmb sã n tong taab seb-yend pʋgẽ, gʋls-bi kãngã n na n zĩnd pipi soabã ne yaoolem soabã sʋka, Yɩɩn. 37:9-1127

  • A Poll goma a Feebe sẽn yaa tʋm-tʋmdã yelle (1, 2)

  • Pʋʋsem b sẽn taas Rom kiris-nebã (3-16)

  • Gũus-y ne bũmb nins sẽn wat ne welsgã (17-20)

  • A Poll tʋmd-n-taasã pʋʋsem (21-24)

  • B vẽnega yel-soalgdg sẽn yaa sõngã (25-27)

16  Mam gomda d saam-bi-poak a Feebe yell ne yãmba. A tʋmda wʋsg Sãnkre tigingã pʋgẽ.  Bɩ y reeg-a sõma Zu-soabã pʋgẽ wa b sẽn tog n deeg nin-sõamyã wã, la y sõng-a ne sõngr ning fãa a sẽn date. Bala yẽ me sõnga saam-biis wʋsgo, la a sõng ma-me.  Pʋʋs-y-yã a Priska ne a Akila sẽn yaa mam tʋmd-n-taas Kirist Zeezi pʋgẽ wã n kõ-ma.  B gẽnega b yõy mam* yĩnga. Mam pʋʋsd-b-la barka, la pa maam bal ye. Bu-zẽmsã tigims fãa me pʋʋsd-b-la barka.  Sẽn paase, mam pʋʋsda tiging ning sẽn tigimd bãmb zakẽ wã. Pʋʋs-y m nin-nongr a Epenɛte. Yẽ naaga Aazi soolmã neb nins sẽn yɩ pipi n lebg Kiristã karen-biisã.  Pʋʋs-y-yã a Maari sẽn tʋm wʋsg yãmb yĩngã.  Pʋʋs-y-yã a Ãndronikus ne a Zuniyaas sẽn yaa mam roagdba, la neb sẽn naag maam n kẽ bãens roogã. B yaa neb tʋm-tʋmdbã sẽn mi sõma, la sẽn kaoos Kiristã pʋgẽ n yɩɩd maam.  Pʋʋs-y-yã a Ampiliyatus sẽn yaa mam nin-nongr Zu-soabã pʋgẽ wã n kõ-ma.  Pʋʋs-y-yã a Urbẽ sẽn yaa tõnd tʋmd-n-taag Kirist pʋgẽ wã, la y pʋʋs m nin-nongr a Estakiisi. 10  Pʋʋs-y-yã a Apelɛs sẽn yaa ned sẽn ta Kiristã yamã. Pʋʋs-y-yã a Aristobull zakã rãmba. 11  Pʋʋs-y-yã a Eroodiyõ sẽn yaa mam roagdã. Pʋʋs-y-yã a Narsis zakã neb nins sẽn be Zu-soabã pʋgẽ wã. 12  Pʋʋs-y-yã a Tirfɛn ne a Tirfooz sẽn yaa pagb sẽn tʋmd wʋsg Zu-soabã pʋgẽ wã. Pʋʋs-y-yã a Pɛrsis sẽn yaa tõnd nin-nongrã, bala a tʋma wʋsg Zu-soabã pʋgẽ. 13  Pʋʋs-y-yã a Rufus sẽn yaa nin-tũusdg Zu-soabã pʋgẽ wã, la y pʋʋs a ma wã sẽn yaa ma-me ma wã. 14  Pʋʋs-y-yã a Asẽnkrit ne a Felegõ, n paas a Ɛrmes ne a Patrobaase, la a Ɛrmaas ne saam-biis nins sẽn be ne bãmbã. 15  Pʋʋs-y-yã a Filolog ne a Zili, a Neere ne a tão wã, la a Olimpas ne nin-sõamyã nins fãa sẽn be ne bãmbã. 16  Mok-y taab ne pʋ-peelem. Kiristã tigimsã fãa pʋʋsda yãmba. 17  M saam-biisi, mam sagenda yãmb tɩ y gũus neb nins sẽn wat ne welsgo, la sẽn wat ne bũmb sẽn kɩtd tɩ ned lak n lʋɩ wã. Bõn-kãens pa zems ne zãmsg ning yãmb sẽn paamã ye. Lak-y y mens ne nin-kãense. 18  Bala nin-kãens buudã yaa yembse, la b pa tõnd Zu-soab a Kirist yembs ye. B yaa b pʋsã yembse, la b tũnugda ne no-noom la belgre, n tudgd neb nins sẽn pa gũusdã. 19  Nebã fãa bãnga yãmb sakrã, tɩ rẽ kɩt tɩ mam kɩdemd sũ-noog yãmb yĩnga. La mam datame tɩ y yɩ yam dãmb neerã wɛɛngẽ, la y yɩ neb sẽn pa tar yell wẽngã wɛɛngẽ. 20  La ka la bilfu, Wẽnnaam sẽn kõt laafɩ wã na n bedsa a Sʋɩtãan yãmb naoã tẽngre. Bɩ tõnd Zu-soab a Zeezi barkã* zĩnd ne yãmba. 21  A Tɩmote sẽn yaa mam tʋmd-n-taagã pʋʋsda yãmba. A Lisiyus ne a Zaazõ n paas a Sozipatɛɛr sẽn yaa mam roagdbã me pʋʋsda yãmba. 22  Maam a Tɛrtiyus sẽn gʋls seb-kãnga wã pʋʋsda yãmb Zu-soabã pʋgẽ. 23  A Gayus sẽn yaa mam gãag soabã, n le yaa tigingã tõr gãag soabã pʋʋsda yãmba. A Erast sẽn yaa tẽngã ligdã gũudã* pʋʋsda yãmba. A ba-biig a Kartus me pʋʋsda yãmba. 24  *—— 25  Wẽnnaam na n sõnga yãmb tɩ y yals kãn-kãe, wa koe-noog ning mam sẽn moondã sẽn yetã, la wa koɛɛg ning sẽn gomd a Zeezi Kirist yellã sẽn yetã. Koe-no-kãens zemsa ne yel-soalgdgã sẽn yaa sõngã Wẽnnaam sẽn pukã. Sɩd-sɩda, yel-soalgd-kãng ra solga hal daar zãra. 26  La masã, b vẽnega* yel-soalgdgã. La Gʋls-sõamyã bãngr-goamã maasem yĩnga, bu-zẽmsã fãa bãnga Wẽnnaam yel-soalgdgã. Rẽ zemsa ne Wẽnnaam sẽn vɩ wakat fãa wã noorã. B raabã yaa tɩ bu-zẽmsã fãa tẽ bãmb la b sak-ba. 27  Bɩ Wẽnnaam b ye tãa sẽn yaa yam soabã paam ziir wakat fãa a Zeezi Kirist maasem yĩnga. Ãmiina.

Vẽnegr toor-toore

Bɩ, “mam sɩɩgã.”
Bɩ, “sõmblem d sẽn pa segd ne.”
Bɩ, “yel-gɛta.”
Ges-y tẽngr vẽnegr ning sẽn be Matiye 17:21 wã.
Bɩ, “puka.”